โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

สิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการรับมือที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง e-service เพื่อความสะดวกในการติดต่อและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

15 มิถุนายน 2563

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019)
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศใช้มาตรการหลายรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสเข้ามาในสิงคโปร์
และชะลอการแพร่กระจายของไวรัส ขณะนี้พรมแดนของสิงคโปร์จะค่อย ๆ เปิดให้เดินทางเข้ามาได้อีกครั้ง
โดยจะมีการจำกัดจำนวนผู้เดินทาง และมีมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้มาเยือน

 1. ผู้มาเยือนระยะสั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นแต่จะผ่าน กรีนเลน
  หรือช่องทางด่วน (Green/ Fast Lane)
  (โดยจะเริ่มใช้กับผู้ที่เดินทางมาจากจีนและจะครอบคลุมประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป)
  หรือผู้ที่ได้รับการอนุญาตเป็นการพิเศษมาล่วงหน้า
  สิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าของเรือสำราญทุกประเภท

 2. เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนโดยมีเหตุจำเป็น จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โดยผ่าน
  “ช่องทางด่วน (Fast Lane)" ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมณฑลที่ได้รับเลือกของจีน และสิงคโปร์
  ประชาชนชาวจีนที่จำเป็นต้องทำธุรกิจหรือเดินทางมายังสิงคโปร์อย่างเป็นทางการโดยผ่านช่องทางด่วน
  จะต้องได้รับการรับรองจากบริษัท หรือหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์ ได้รับการอนุมัติ และผ่านเกณฑ์อื่น ๆ
  ก่อนเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ ประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวร และผู้ที่ถือใบอนุญาตระยะยาว
  ซึ่งเดินทางจากประเทศจีนกลับมายังประเทศสิงคโปร์ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
  ช่องทางด่วนระหว่างสิงคโปร์-จีน ได้ ที่นี่ https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/06/20200603-SG-CHINA-Fast-Lane-Essential-Travel

 3. สิงคโปร์กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ
  ในการทำข้อตกลงทวิภาคีเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศอย่างปลอดภัย
  เราจะพัฒนามาตรการควบคุมชายแดนของเราต่อไป โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของไวรัส
  และการแพร่ระบาดในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

 4. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังสิงคโปร์ อันรวมถึงประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวร
  และผู้ที่ถือใบอนุญาตระยะยาวต่าง ๆ (ใบอนุญาตทำงาน, ใบอนุญาตสำหรับนักศึกษา, ใบอนุญาตระยะยาว
  (LTP) และ ใบอนุญาตสำหรับผู้ติดตาม รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาทำงานระยะยาว (IPA))
  จะได้รับคำสั่งให้กักกันตัวเองในพื้นที่ที่กำหนด (Stay Home Notice หรือ SHN) เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
  17 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. นอกจากต้องกักตัวเอง 14 วันแล้ว
  ผู้เดินทางทุกคนที่เข้ามาในสิงคโปร์จะต้องผ่านตรวจหาเชื้อก่อนสิ้นสุดการกักตัวด้วย

 5. ผู้เดินทางทุกคนที่เข้าสู่สิงคโปร์หลังจากวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จากต้นทางต่อไปนี้ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย,
  บรูไน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, มาเก๊า, จีน, นิวซีแลนด์, สาธารณรัฐเกาหลีใต้, ไต้หวัน และเวียดนาม
  โดยพำนักที่ประเทศดังกล่าวติดต่อกัน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ จะไม่ต้องกักกันตัวเอง (SHN)
  ในพื้นที่ที่กำหนด

  a. ประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ และ ผู้พำนักถาวร อาจกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (SHN)
  ในที่พักอาศัยของตนเอง
  b. ผู้ถือใบอนุญาตระยะยาว อาจกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (SHN)
  ในที่พักอาศัยของตนเองหรือที่สมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าของ, เช่าอยู่คนเดียว, ที่พักที่เหมาะสม เช่น
  โรงแรม โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 6. ผู้ที่เดินทางมาจากต้นทางอื่น ๆ เข้าสู่ประเทศสิงคโปร์จะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (SHN)
  ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

 7. ผู้ถือใบอนุญาตระยะยาวจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์
  ยกเว้นผู้ที่เดินทางกลับโดยผ่านช่องทางด่วนระหว่างสิงคโปร์-จีน
  เนื่องจากมีข้อกำหนดแยกเฉพาะสำหรับผู้เดินทางกลุ่มนี้

 8. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมชายแดนในสิงคโปร์
  สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ICA) (https://www.ica.gov.sg/covid-19)

 9. หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว หมั่นตรวจสอบอาการของตนเอง
  และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับการข้อมูลล่าสุด
  สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (MOH) (https://www.moh.gov.sg/covid-19)

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ (ประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ และผู้พำนักถาวร,
ถือใบอนุญาตระยะยาว)

 

ประชาชนสัญชาติสิงคโป
ร์ และผู้พำนักถาวร

ผู้ถือใบอนุญาตระยะยาว
(และมีเอกสารอนุมัติให้
ผ่านเข้า)1

ผู้เดินที่ได้พำนักในประเทศ
หรือภูมิภาคดังต่อไปนี้ มาเป็นเวลา 14 วัน
ติดต่อกัน

• ออสเตรเลีย
• บรูไน
• ฮ่องกง
• ญี่ปุ่น
• มาเก๊า
• จีน
• นิวซีแลนด์
• สาธารณรัฐเกาหลีใต้
• ไต้หวัน
• เวียดนาม

กักตัวเองในที่พัก 14 วัน
(SHN)

เข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อน
สิ้นสุดการกักตัว
(มีค่าใช้จ่าย)

กักตัวเองในที่พัก 14 วัน
(SHN)

เข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อน
สิ้นสุดการกักตัว
(มีค่าใช้จ่าย)

ผู้ที่เดินทางจากประเทศอื่น

กักกันตัวเองเป็นเวลา 14
วัน (SHN)
ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

เข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อน
สิ้นสุดการกักตัว
(มีค่าใช้จ่าย)

 

กักกันตัวเองเป็นเวลา 14
วัน (SHN)
ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 
(มีค่าใช้จ่าย)

เข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อน
สิ้นสุดการกักตัว
(มีค่าใช้จ่าย)

 

มาตรการสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ (ผู้มาเยือนระยะสั้น)

 

 

 

ผู้มาเยือนระยะสั้น

ผู้เดินที่ได้พำนักในประเทศ
หรือภูมิภาคดังต่อไปนี้
มาเป็นเวลา 14 วัน
ติดต่อกัน

• ออสเตรเลีย
• บรูไน
• ฮ่องกง
• ญี่ปุ่น
• มาเก๊า
• จีน
• นิวซีแลนด์
• สาธารณรัฐเกาหลีใต้
• ไต้หวัน
• เวียดนาม

ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ
(ยกเว้นผู้ที่เดินทางผ่านช่องกรีนเลนหรือช่องทางด่วน2
หรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ3)

ผู้ที่เดินทางจากประเทศอื่น

 

 


1 ผู้ถือใบอนุญาตระยะยาวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสิงคโปร์ ก่อนประกาศฉบับนี้ จะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน
(SHN) ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนสิ้นสุดการกักกัน
รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างการกักกันในสถานที่ที่กำหนด
2 ช่องทางด่วนระหว่างสิงคโปร์-จีน ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
3ผู้มาเยือนระยะสั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สิงคโปร์เป็นกรณีพิเศษ
(ยกเว้นผู้ที่เดินทางโดยผ่านช่องกรีนเลนหรือช่องทางด่วน) จะได้รับการปฏิบัติเช่นผู้ถือใบอนุญาตระยะยาว
ไม่ว่าจะเป็นการกักกันตัวเอง (SHN) และการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และค่าใช้จ่าย