เพื่อเตรียมตัวก่อนจะเดินทางมาสิงคโปร์ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณไปที่ เว็บไซต์ เพื่อดูเกณฑ์การมีสิทธิ์และข้อกำหนดเฉพาะโดยพิจารณาจากประเทศต้นทางของคุณ

ก่อนออกเดินทางมาสิงคโปร์

   การเตรียมตัวที่จำเป็นเพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย

ผู้เดินทางระยะสั้นทุกท่านที่อาจเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ผ่าน ช่องทางการเดินทางที่ปลอดภัย (Safe Travel Lanes) ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ (Air Travel Pass - ATP)
ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เดินทางระยะสั้นที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่ระบุ อาจขอเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์โดยสมัครขอใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศล่วงหน้าตั้งแต่ 7 ถึง 30 วันก่อนถึงวันเดินทางเข้าประเทศที่วางแผนไว้

Connect@Singapore (Connect@SG)
ผู้เดินทางระยะสั้นที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจหรือการเดินทางที่เป็นทางการ อาจดำเนินการสมัครขอใบอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศ (SafeTravel Pass) ภายใต้โครงการ Connect@Singapore ที่ได้ริเริ่มขึ้นผ่านผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง (Appointed Facility) เพื่อสนับสนุน/สมัครได้ในนามของผู้ที่จะเดินทางมาเยือนสิงคโปร์ ซึ่งอาจจะต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนถึงสัปดาห์ที่จะเดินทางเข้าประเทศตามที่วางแผนไว้

ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกัน (Reciprocal Green Lane - RGL)
บริษัทหรือหน่วยงานรัฐบาลในสิงคโปร์อาจเป็นผู้สนับสนุน/สมัครขอใบอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศ (SafeTravel Pass) ในนามของผู้ที่จะเดินทางมาเยือนสิงคโปร์ภายใต้ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกันโดยดำเนินการล่วงหน้าตั้งแต่ 14 ถึง 35 วันก่อนถึงสัปดาห์ที่จะเดินทางเข้าประเทศตามที่วางแผนไว้

Vaccinated Travel Lane (VTL) ช่องทางพิเศษสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564, เวลา 00.01 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์) ผู้เดินทางจากประเทศที่เข้าเกณฑ์ตามที่ระบุสามารถสมัครใบอนุญาตเดินทางสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วหรือ Vaccinated Travel Pass (VTP) ได้โดยแนบเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและสมัครล่วงหน้าตั้งแต่ 7 ถึง 30 วันก่อนถึงวันเดินทางเข้าประเทศที่วางแผนไว้


   ยื่นขอวีซ่า (ถ้าต้องใช้)

หากคุณจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โปรดยื่นขอวีซ่าผ่านหน่วยงานในประเทศ, สำนักงานสิงคโปร์ในต่างประเทศ (Singapore Overseas Mission) หรือผ่านบริษัทผู้ให้บริการวีซ่าที่ได้รับอนุญาต ในการยื่นแบบฟอร์มใบสมัคร คุณจำเป็นจะต้องมีหนังสืออนุมัติสำหรับข้อตกลงการเดินทางเข้าประเทศ (Safe Travel Lane) ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์

หากคุณมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ แต่ถูกระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่แต่อย่างใด หากต้องการตรวจสอบว่าวีซ่าของคุณยังสามารถใช้ได้หรือไม่ โปรดไป ที่นี่


   ทำการตรวจเช็คก่อนออกเดินทาง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59น. ผู้เดินทางระยะสั้นที่เดินทางมาสิงคโปร์ด้วย ใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ (Air Travel Pass - ATP) ภายใต้โครงการ Connect@Singapore และ  ช่องทางพิเศษสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วหรือ Vaccinated Travel Lane จะต้องพำนักอยู่ในสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ในประเทศต้นทางไว้อย่างน้อย 21 วันติดต่อกันก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศประเทศสิงคโปร์

ผู้เดินทางระยะสั้นทุกคนที่เดินทางมาเยือนสิงคโปร์ตามข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกัน (Reciprocal Green Lane) จะต้องพักอยู่ในสถานที่ที่ประกาศไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันติดต่อกันก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์

3 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง คุณจะต้องดำเนินการดังนี้

 • ลงทะเบียนและชำระเงินค่าบริการสำหรับ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction) สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ
 • ส่งเอกสารสำแดงสถานะสุขภาพและข้อมูลการเดินทางบนบัตร SG Arrival Card ผ่านทางแอป Visit Singapore Travel Guide1 หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ SG Arrival Card (SGAC) e-Service
 • ดาวน์โหลดแอป TraceTogether2 และลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลของคุณ
 • ผู้ถือใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ (Air Travel Pass) และผู้เดินทางภายใต้ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกัน (Reciprocal Green Lane) จะต้องจองห้องพักของโรงแรมที่พักที่ได้รับอนุญาต และกักตัวเองเป็นเวลา 48 ชั่วโมงในขณะที่รอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ3
 • ผู้ที่ถือใบอนุญาตเดินทางสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วหรือ Vaccinated Travel Lane Pass จะต้องกักตัว 24 ชั่วโมง ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือที่พักที่ได้จองไว้ซึ่งต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR 
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29 พฤษภาคม 2021 เวลา 23.59  น.ผู้ที่เดินทางเข้าสิงคโปร์จะต้องแสดงผลตรวจโควิด19  (PCR test)ที่เป็นลบ  ยกเว้นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างน้อย 21วันก่อนเดินทางมายังสิงคโปร์

* ประเทศจีน นิวซีแลนด์ ฮ่องกง และ มาเก๊า

1 ดาวน์โหลดแอป Visit Singapore Travel Guide ใน App Storeหรือ Google Play

2 ไปที่ TraceTogether เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอป TraceTogether ลงในอุปกรณ์มือถือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของตนได้ สามารถเช่าอุปกรณ์มือถือที่ใช้แอปนี้ได้จาก Changi Recommends ก่อนที่จะออกเดินทางมาสิงคโปร์

3 เพื่อความสบายใจ คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าโรงแรมที่พักที่คุณเลือกไว้นั้นมีมาตรฐานที่เข้มงวดในด้านสุขอนามัยและความสะอาดโดยได้รับการรับรองมาตรฐานของ SG Clean ก่อนที่จะทำการจอง


    โปรดอย่าลืมทำประกันการเดินทาง

ผู้เดินทางโดยมีใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ, ผู้เดินทางภายใต้ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกันและผู้ที่ถือใบอนุญาตเดินทางสำหรับผู้ได้รับวัคซีน จะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่มีผลคุ้มครองก่อนเดินทางมายังสิงคโปร์ 

แผนประกันนี้ควรให้ความคุ้มครองในวงเงินอย่างน้อย S$ 30,000 สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์ SafeTravel ของหน่วยงานและด่านตรวจคนเข้าเมือง


เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์

   แสดงเอกสารการเดินทางมาถึงของคุณ

เมื่อคุณจะเข้าประเทศสิงคโปร์ คุณจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ (Safe Travel Lanes) ตามข้อตกลงหรือโครงการใดๆ
 • วีซ่าที่มีผลใช้ได้ (หากต้องใช้วีซ่า)
 • อุปกรณ์มือถือที่ดาวน์โหลดแอป TraceTogether และลงทะเบียนโปรไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เดินทางโดยมีใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ, ผู้เดินทางภายใต้ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกันและผู้ที่ถือใบอนุญาตเดินทางสำหรับผู้ได้รับวัคซีน จะต้องแสดงสำเนากรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลใช้ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบกระดาษ 
 • ผู้เดินทางภายใต้โครงการ Connect@Singapore และผู้เดินทางภายใต้ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกัน จะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบซึ่งได้เข้ารับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง  สำหรับผู้ถือใบอนุญาตเดินทางสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด19 ที่เป็นลบก่อนออกเดินทางเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
 • นอกจากนี้ ผู้เดินทางตามข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกันจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
  • กำหนดการท่องเที่ยวระยะเวลา 14 วัน
  • หลักฐานการออกเดินทางจากสิงคโปร์

   เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR

ผู้เดินทางระยะสั้นทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR เมื่อเดินทางมาถึง

เมื่อเข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วผู้เดินทางโดยมีใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ, ผู้เดินทางภายใต้ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกันและผู้ที่ถือใบอนุญาตเดินทางสำหรับผู้ได้รับวัคซีน   จะต้องจัดทำข้อตกลงที่จำเป็น และ/หรือใช้บริการการเดินทางขนส่งส่วนตัว หรือรถแท็กซี่ หรือบริการรถเช่าส่วนตัวเพื่อเดินทางออกจากสนามบินไปยังที่พักที่ไม่ใช่บ้านพักอาศัยตามที่ได้แจ้งไว้ ผู้เดินทางภายใต้โครงการ Connect@Singapore จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการส่งตัวที่จัดเตรียมโดยผู้ปฏิบัติงานของสถานที่ที่ได้รับการกำหนด (Appointed Facility) ของตน

ยังคงต้องกักตัวจนกว่าจะได้รับแจ้ง (ภายใน 48 ชั่วโมง) ว่าผลการตรวจของคุณเป็นลบ จากนั้นคุณจึงจะสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวต่อและเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในสิงคโปร์

ผู้เดินทางทุกคนต้องรับผิดชอบค่าตรวจและค่ารักษาพยาบาลเอง หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่เกี่ยวกับโควิด-19 ขณะอยู่ในสิงคโปร์ สำหรับผู้ที่ซื้อประกันการเดินทางที่คุ้มครองโควิด-19 สำหรับการเดินทาง ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้จากบริษัทประกันที่เกี่ยวข้อง


   ปลอดภัยด้วยข้อมูลการติดตามผู้สัมผัส

 • ดาวน์โหลด แอป TraceTogether และลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลของคุณ
 • เปิดการทำงานของแอปในขณะที่อยู่ในสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามผู้สัมผัส
 • เช็คอินและเช็คเอาต์เมื่อเดินทางไปถึงและออกจากสถานที่ต่างๆ โดยใช้ SafeEntry ในแอป TraceTogether
 • หลังจากที่คุณออกจากสิงคโปร์กรุณาเก็บแอปนี้พร้อมด้วยข้อมูลไว้เป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน
 • ผู้เดินทางภายใต้ข้อตกลงการเปิดให้เดินทางระหว่างกันควรปฏิบัติตามกำหนดการท่องเที่ยวระยะเวลา 14 วันที่ได้วางแผนไว้เสมอ
 • ผู้เดินทางภายใต้แผน Connect@Singapore ควรจะ
  • ยังคงอยู่ภายในสถานที่ที่กำหนด
  • พักร่วมกับคณะเดินทางที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยต้องมีจำนวนไม่เกิน 2 คนและ
  • เข้ารับการตรวจหาเชื้อเป็นระยะๆ ตามที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานของสถานที่ที่ได้กำหนด

เมื่ออยู่ในสิงคโปร์

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในขณะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ เราได้วางมาตรการป้องกันที่คุณควรปฏิบัติตาม โปรดดูคำแนะนำที่เป็นประโยชน์บางส่วนต่อไปนี้เพื่อปกป้องตัวคุณเองและคนรอบข้างสวมหน้ากากอนามัยเสมอ
เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะยกเว้น
เมื่อรับประทานอาหารหรือออกกำลังกาย

 


เว้นระยะห่างจากกัน
อย่างน้อยหนึ่งเมตรเสมอ

เดินทางและรวมกลุ่ม
กันเป็นหมู่คณะไม่เกิน 2
คนมีผลบังคับใช้ตั้งต่วันที่
27 กันยายน 2564


ทำการเช็คอิน SafeEntry
โดยใช้
แอป TraceTogether*
ก่อนที่จะเข้าไปในร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ


เข้ารับการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนที่จะเข้าไป
ในร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ


*TraceTogether เป็นแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อติดตามผู้สัมผัส ซึ่งสนับสนุนความพยายามของสิงคโปร์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อโทรศัพท์มือถือที่มีการติดตั้งแอปนี้มาอยู่ใกล้กัน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อผ่านบลูทูธ (Bluetooth) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยแอปนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในมือถือของคุณ และมีการเปิดเผยต่อกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ต่อเมื่อผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของคุณเป็นบวกเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 25 วัน


มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ปรับปรุงล่าสุด

มาตรการดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564

1. การจัดการประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาและการแสดงสด  

 • การจัดการประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาและการแสดงสดต่างๆจำกัดจำนวนผู้เข้าชมที่50 คนโดยไม่ต้องมีการตรวจคัดกรอง ; และสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 500 คนหากผู้เข้าชมทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

2. การรับประทานอาหารที่ร้าน

 • การรับประทานอาหารที่ร้าน (ยกเว้นที่ศูนย์อาหาร และร้านกาแฟ) จำกัดคนที่กลุ่มละไม่เกิน 2 คนเมื่อทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องแสดงเอกสารการตรวจคัดกรองที่มีผลเป็นลบเสียก่อนถึงจะอนุญาตให้รับประทานอาหารที่ร้านได้
 • การรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารหรือร้านกาแฟ จะจำกัดคนที่กลุ่มละไม่เกิน2คนไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม

3. การจัดการจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ

 • สถานที่ท่องเที่ยวและเรือสำราญ: ให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 50%ของความสามารถในการรับรองนักท่องเที่ยวทั้งหมด
 • การจัดกรุ๊ปทัวร์ การจัดการท่องเที่ยวที่มีพาหนะรับรองสามารถจัดได้กรุ๊ปละไม่เกิน50คน หากไม่มีพาหนะรองรับสามารถจัดได้กรุ๊ปละไม่เกิน20คน

* อาจรวมถึงเด็กอายุ12ปีหรือต่ำกว่าที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่


หากรู้สึกไม่สบายเมื่ออยู่ในสิงคโปร์

หากคุณรู้สึกไม่สบาย โปรดไปที่ คลินิกบริการของสาธารณสุข (Public Health Preparedness Clinic - PHPC) ทันที คุณควรเดินทางไปคลินิกด้วยรถเช่าส่วนตัวหรือรถแท็กซี่ แต่ไม่ควรใช้บริการการเดินทางขนส่งสาธารณะ

คลินิกบางแห่งในสิงคโปร์ รวมถึง Raffles Medical Group (+65 6311 1222) มีบริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง   


หมั่นติดตามข้อมูลเสมอ

ข้อกำหนดด้านการเดินทางและคำแนะนำต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุด ด้านล่างนี้คือลิงก์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564


กลับสู่ด้านบน