เพื่อเตรียมตัวก่อนจะเดินทางมาสิงคโปร์ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณไปที่ เว็บไซต์ เพื่อดูเกณฑ์การมีสิทธิ์และข้อกำหนดเฉพาะโดยพิจารณาจากประเทศต้นทางของคุณ

สำหรับนักเดินทางที่มาเยือนสิงคโปร์เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจระยะสั้นหรือการเดินทางที่เป็นทางการ คุณสามารถเดินทางได้ตามข้อตกลงเปิดให้เดินทางระหว่างกัน (Reciprocal Green Lane Arrangement) โดยสามารถดูรายละเอียดข้อตกลงได้ที่ เว็บไซต์ นี้

ก่อนออกเดินทางมาสิงคโปร์

   สมัครขอใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ (Air Travel Pass)

หากคุณกำลังจะมาเยือนสิงคโปร์เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยมาจากประเทศหรือภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำที่ได้รับการระบุไว้ คุณจำเป็นจะต้องขอ ใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ ล่วงหน้าประมาณ 7 วันถึง 30 วันก่อนจะเดินทางมาสิงคโปร์ คุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางทุกข้อตามเงื่อนไขของใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ ซึ่งได้แก่

 • พักอาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลา 14 วันติดต่อกันก่อนจะออกเดินทางมาสิงคโปร์
 • ลงทะเบียนและชำระเงินล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR หลังจากเดินทางถึงสิงคโปร์ โดยดำเนินการล่วงหน้าก่อนออกเดินทางมาสิงคโปร์ และ
 • จองที่พักที่ไม่ใช่บ้านพักอาศัยซึ่งมีห้องน้ำในตัวเพื่อกักตัวเป็นเวลาไม่เกิน 2 วันขณะรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อคุณเดินทางมาถึงสิงคโปร์

เพื่อความสบายใจ คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าโรงแรมพักที่คุณเลือกนั้นมีมาตรฐานสุขอนามัยและความสะอาดที่เข้มงวดโดยได้รับ การรับรองมาตรฐานของ SG Clean ก่อนที่จะเดินทางมาถึง


   ยื่นขอวีซ่า (ถ้าต้องใช้)

หากคุณจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โปรดยื่นขอวีซ่าผ่านหน่วยงานในประเทศ, สำนักงานสิงคโปร์ในต่างประเทศ (Singapore Overseas Mission) หรือผ่านบริษัทผู้ให้บริการวีซ่าที่ได้รับอนุญาต โดยคุณจำเป็นจะต้องมีจดหมายอนุมัติใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ เพื่อใช้ในการขอวีซ่า

หากคุณมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ แต่ถูกระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่แต่อย่างใด หากต้องการตรวจสอบว่าวีซ่าของคุณยังสามารถใช้ได้หรือไม่ โปรดไป ที่นี่


   ยื่นเอกสารคำชี้แจงด้านสุขภาพ (Health Declaration) ของคุณ

คุณจะต้องยื่นเอกสารคำชี้แจงด้านสุขภาพภายใน 3 วันก่อนที่จะเดินทางถึงสิงคโปร์ โดยดำเนินการผ่านแอป Visit Singapore Travel Guide* หรือบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) SG Arrival Card (SGAC) ระยะเวลาในการพำนักอยู่ในสิงคโปร์ของคุณจะปรากฏบนใบอนุญาตการเดินทาง ซึ่งตรวจสอบยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

*ดาวน์โหลดแอป Visit Singapore Travel Guide จาก App Store หรือ Google Play


    โปรดอย่าลืมทำประกันการเดินทาง

นักท่องเที่ยวระยะสั้นที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ภายใต้ข้อตกลงเปิดให้เดินทางระหว่างกัน (Reciprocal Green Lane หรือ RGL) หรือข้อตกลงการเดินทางโดยมีใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ (ATP) จะต้องทำประกันการเดินทางก่อนที่จะเดินทางมาสิงคโปร์ แผนประกันนี้ควรให้ความคุ้มครองในวงเงินอย่างน้อย S$ 30,000 สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์ SafeTravel ของหน่วยงานและด่านตรวจคนเข้าเมือง


เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์

   เตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

หากต้องการให้ขั้นตอนการตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเร็วขึ้น โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายอนุมัติใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศ (สำเนาฉบับกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับช่วงระยะเวลาที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ตามที่ระบุ

 • วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางที่จำเป็นต้องมีวีซ่า) และ

 • อุปกรณ์มือถือที่ได้ดาวน์โหลดแอปในมือถือ TraceTogether และเปิดใช้งาน*

* ผู้เดินทางประเภทต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปในมือถือ TraceTogether:
•    ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 12 ปีที่เดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
•    ผู้ที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์มือถือได้เนื่องจากความพิการและ/หรือความต้องการพิเศษซึ่งได้รับการรับรอง

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอป TraceTogether ในอุปกรณ์มือถือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของตนได้ สามารถเช่าอุปกรณ์มือถือที่ใช้แอปนี้ได้จาก Changi Recommends ก่อนที่จะออกเดินทางมาสิงคโปร์


   เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR

 • นักท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตการเดินทางทางอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินเมื่อเดินทางมาถึงสิงคโปร์
 • เมื่อเข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำข้อตกลงที่จำเป็น และ/หรือใช้บริการการเดินทางขนส่งส่วนตัว หรือรถแท็กซี่ หรือบริการรถเช่าส่วนตัวเพื่อเดินทางออกจากสนามบินไปยังที่พักที่ไม่ใช่บ้านพักอาศัยตามที่ได้แจ้งไว้
 • ทำการกักตัวจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการตรวจโควิด-19 ของคุณว่ามีผลเป็นลบ จากนั้นคุณก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์ได้อย่างเพลิดเพลิน
 • นักท่องเที่ยวทุกคนต้องรับผิดชอบค่าตรวจและค่ารักษาพยาบาลเอง หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่เกี่ยวกับโควิด-19 ขณะอยู่ในสิงคโปร์ สำหรับผู้ที่ซื้อประกันการเดินทางที่คุ้มครองโควิด-19 ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้

   ปลอดภัยด้วยข้อมูลการติดตามผู้สัมผัส

 • เปิดการทำงานของ แอปในมือถือ TraceTogether ขณะอยู่ในสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามผู้สัมผัส
 • รักษาแอปในมือถือ TraceTogether ที่มีข้อมูลไว้เป็นเวลา 14 วันติดต่อกันหลังจากที่คุณออกจากสิงคโปร์
 • ผู้เดินทางต้องอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดในแอปในมือถือ TraceTogether ไว้ตามคำขอจากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ หากคุณได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมีผลเป็นบวกขณะอยู่ในสิงคโปร์ หรือในช่วงเวลา 14 วันแรกหลังออกจากสิงคโปร์ โปรดดู คำแนะนำ เหล่านี้เพื่อทราบถึงวิธีการอัปโหลดข้อมูลในแอป TraceTogether ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่ มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ TraceTogether

เมื่ออยู่ในสิงคโปร์

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในขณะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ เราได้วางมาตรการป้องกันที่คุณควรปฏิบัติตาม โปรดดูคำแนะนำที่เป็นประโยชน์บางส่วนต่อไปนี้เพื่อปกป้องตัวคุณเองและคนรอบข้างสวมหน้ากากอนามัยเสมอ
เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะยกเว้น
เมื่อรับประทานอาหารหรือออกกำลังกาย

 


เว้นระยะห่างจากกัน
อย่างน้อยหนึ่งเมตรเสมอ

เดินทางและรวมกลุ่มกัน
เป็นจำนวนไม่เกิน
8 คน


ทำการเช็คอิน SafeEntry
โดยใช้
แอปในมือถือ TraceTogether
ก่อนที่จะเข้าไปในร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ


เข้ารับการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนที่จะเข้าไป
ในร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ


ห้ามขายและบริโภค
เครื่องดื่มแอลกฮอล์
ในร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกแห่ง
หลังเวลา 22.30 น. ทุกวัน


*TraceTogether เป็นแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อติดตามผู้สัมผัส ซึ่งสนับสนุนความพยายามของสิงคโปร์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อโทรศัพท์มือถือที่มีการติดตั้งแอปนี้มาอยู่ใกล้กัน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อผ่านบลูทูธ (Bluetooth) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยแอปนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในมือถือของคุณ และมีการเปิดเผยต่อกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ต่อเมื่อผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของคุณเป็นบวกเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 25 วัน


หากรู้สึกไม่สบายเมื่ออยู่ในสิงคโปร์

หากคุณรู้สึกไม่สบาย โปรดไปที่ คลินิกบริการของสาธารณสุข (Public Health Preparedness Clinic - PHPC) ทันที คุณควรเดินทางไปคลินิกด้วยรถเช่าส่วนตัวหรือรถแท็กซี่ แต่ไม่ควรใช้บริการการเดินทางขนส่งสาธารณะ

คลินิกบางแห่งในสิงคโปร์ รวมถึง Raffles Medical Group (+65 6311 1222) มีบริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง


หมั่นติดตามข้อมูลเสมอ

ข้อกำหนดด้านการเดินทางและคำแนะนำต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุด ด้านล่างนี้คือลิงก์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2021 เวลา 17.00 น. (GMT +8)


กลับสู่ด้านบน