ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลทางกฎหมายโดยทั่วไป

คณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (“STB”) ดูแลรักษาเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธารณชน (“เว็บไซต์”) โดยการเข้าถึงและใช้ข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ แสดงว่าท่านตกลงยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนดในการใช้งาน” และยอมรับข้อกำหนดเฉพาะหรือประกาศของ STB ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ STB ที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านกำลังเข้าถึง ซึ่งอาจมีการอัปเดตและแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยดุลยพินิจของ STB แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์ และเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังนั้น ท่านควรอ่านข้อกำหนดในการใช้งานโดยละเอียดทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดในการใช้งานกับข้อกำหนดหรือประกาศแจ้งเป็นการเฉพาะของ STB ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ใด ๆ ของ STB จะถือว่าข้อกำหนดหรือประกาศแจ้งเป็นการเฉพาะนั้นจะมีผลเหนือกว่า

การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์และเครื่องหมาย ข้อความสงวนสิทธิ์การรับประกันและความรับผิด ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกและเว็บฟีด (Web Feed) การส่งข้อมูลโดยผู้ใช้ คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่กำกับดูแล ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะในการใช้ข้อมูลทางสถิติหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลด สิทธิในการเข้าถึง
การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

เนื้อหาของบทความ กราฟิก รูปภาพ โลโก้ เสียง และมัลติมีเดียทั้งหมดที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ กฎหมายอื่น ๆ และ/หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และเป็นของ, ให้ใบอนุญาตแก่ หรือควบคุมโดย STB เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่ง ลอกเลียน หรือแจกจ่ายเนื้อหา ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก STB หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (“คำแถลงว่าด้วยลิขสิทธิ์”)

โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น STB ให้อนุญาตโดยชัดแจ้งในการใช้เนื้อหานี้ในกรณีต่อไปนี้

(1) มีคำแถลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่

(2) เนื้อหานั้นถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล, การใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และจะไม่มีการคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาลงบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรืออกอากาศในสื่อใด หรือหากเนื้อหานั้นไม่ได้รับการจัดหาให้โดยหุ้นส่วนด้านเนื้อหาของ STB, เนื้อหาดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยผู้พัฒนาในลักษณะของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมของแอปพลิเคชัน และได้รับการแบ่งปัน สื่อสาร และแสดงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด และ

(3) เนื้อหานั้นถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล, การใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขเนื้อหาไม่ว่าในลักษณะใด และมีการดาวน์โหลดเนื้อหาเพียงชุดเดียวลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

การใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ถือเป็นข้อห้ามโดยชัดแจ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก STB หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่งและทางอาญาขั้นรุนแรง

ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบทั้งหมดที่มีให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ STB ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ STB และ/หรือซัพพลายเออร์ของ STB ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และเอกสารยังคงเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และท่านมีใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์และเอกสารดังกล่าว การใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารใด ๆ อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานที่ประกอบกับแต่ละผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) และระบุว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้นก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด

การออกแบบและเลย์เอาท์ของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ และต้องไม่ถูกคัดลอกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ห้ามคัดลอกหรือส่งโลโก้ กราฟิก เสียง รูปภาพ หรือโปรแกรมค้นหาจากเว็บไซต์เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก STB

สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

การวาดภาพสัญลักษณ์เมอร์ไลออนและโลโก้องค์กรของ STB (“สัญลักษณ์”) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (มาตรา 305B) และการใช้สัญลักษณ์หรือตัวแทนที่คล้ายกับสัญลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดและอาจถูกดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

เครื่องหมายหรือโลโก้อื่น ๆ หรือแบรนด์ของ STB ที่ใช้บนเว็บไซต์ (“เครื่องหมาย”) อาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ STB ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

STB และ/หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการต่อการใช้ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายอื่น ๆ ของ STB ที่อ้างถึงในที่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธิทั้งปวงที่มิได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้จะได้รับการสงวนสิทธิ์โดย STB

ข้อความสงวนสิทธิ์การรับประกันและความรับผิด

แม้ว่า STB ได้ดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่ตามสมควรในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์นี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ตาม แต่ STB ได้นำเสนอเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์บนพื้นฐาน “ตามสภาพจริง” โดยไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย STB ไม่ให้การรับประกันและขอสงวนสิทธิ์ในที่นี้สำหรับการรับประกันใด ๆ ทั้งปวงและการรับประกันโดยนัย รวมถึงการรับประกันความถูกต้อง แม่นยำ ความเชื่อถือได้ การทันต่อเวลา การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพ และความเหมาะสมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเนื้อหา ขอแนะนำว่าผู้ที่อาจจะเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ควรติดต่อโดยตรงกับองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อมูลใด ๆ ในเนื้อหาที่ตนต้องการจะพึ่งพา

การอ้างอิงใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถึงองค์กรหรือบุคคลใด ๆ โดย STB หรือการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา ไม่ถือเป็นการรับรองและไม่ควรได้รับการตีความว่าเป็นการรับรองใด ๆ ในคุณภาพหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ขององค์กรนั้น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ STB จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใด แม้ว่าเป็นผล (โดยตรงหรือโดยอ้อม) มาจากการใช้เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา หรือในกรณีพิเศษอันเป็นผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการล่วงละเมิดอื่นใดหรือไม่ก็ตาม) และความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่ (1) เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาด การละเว้น ความหยาบคาย ข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากล่วงละเมิด หรือสร้างความเสื่อมเสียในการส่งข้อมูล (ดูคำจำกัดความที่ด้านล่าง) หรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยและพิจารณาแล้วว่าเขียนโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ STB (2) ที่เป็นผลมาจากการพึ่งพาเนื้อหาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือมีเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ (3) เป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ STB ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใด ๆ ที่ระบุว่าเนื้อหาที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือฟังก์ชันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือว่าเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ปราศจากและจะปราศจากไวรัสทุกรูปแบบและ/หรือรหัส โปรแกรม หรือมาโครที่เป็นอันตราย สร้างความเสียหาย หรือทำให้ใช้งานไม่ได้

เนื้อหาที่ระบุไว้ในหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นระยะ STB (โดยได้รับหรือไม่ได้รับคำแนะนำจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง) อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง หรืออัพเดตเนื้อหาได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว

ลิงก์ไปยังและจากไซต์ของบุคคลภายนอก และเว็บฟีด

ลิงก์ในเว็บไซต์อาจอนุญาตให้ท่านออกจากเว็บไซต์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เว็บไซต์อาจแสดงเว็บฟีดพร้อมด้วยเนื้อหาจากไซต์ของบุคคลภายนอก ไซต์หรือเว็บฟีดที่ลิงก์ไปหาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ STB และ STB ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ไปหาใด ๆ เว็บฟีดใด ๆ หรือลิงก์ใด ๆ ที่ระบุในไซต์และเว็บฟีดที่ลิงก์ไปหา หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใด ๆ บนไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าวจากเว็บฟีด STB จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ประสบหรือเกิดขึ้นโดยท่านจากการเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บฟีดดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น การใช้ไฮเปอร์ลิงก์ เนื้อหา และลิงก์ต่าง ๆ บนเว็บฟีด และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวถือเป็นการยอมรับความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมด STB จัดหาลิงก์และเว็บฟิดเหล่านี้ให้เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้และไม่มีนัยถึงการรับรองไซต์ที่ลิงก์ไปหาหรือเนื้อหาและลิงก์ต่าง ๆ จากเว็บฟีดแต่อย่างใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ STB จะไม่ถูกพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการ โลโก้ เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้หรือปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้นที่มีการทำไฮเปอร์ลิงก์ไปหา หรือในเนื้อหาใด ๆ ของเว็บฟีด

ท่านอาจทำการแคช เชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง และทำเฟรมเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ แต่ STB ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ใด ๆ หรือทำเฟรมของไซต์ใด ๆ ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร ล่วงละเมิด ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหมิ่นประมาท หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

ท่านอาจได้รับการขอจากไซต์ของบุคคลภายนอกให้ลิงก์โปรไฟล์ของท่านบนเว็บไซต์ไปยังโปรไฟล์บนไซต์อื่นของบุคคลภายนอกอื่น หรือขอให้เข้าสู่ระบบของไซต์อื่นของบุคคลภายนอกเพื่อลิงก์โปรไฟล์ของท่านบนไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นมาที่เว็บไซต์ การเลือกที่จะดำเนินการดังกล่าวถือเป็นทางเลือกและการตัดสินใจอนุญาตให้ลิงก์ข้อมูลนี้ ก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถปิดการใช้งานได้ทุกเมื่อ

การส่งข้อมูลโดยผู้ใช้

โดยการส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์โดยการโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในลักษณะอื่น รวมถึงเรื่องราวใด ๆ การอ้างคำพูด การตัดตอนข้อความหรือรูปภาพ รูปถ่ายหรือวิดีโอที่มีอยู่ในการส่งข้อมูลใด ๆ (รวมเรียกว่า “การส่งข้อมูล”) ถือว่าท่านได้ตกลงในที่นี้ที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานเนื้อหาสำหรับการส่งข้อมูลของผู้ใช้ (“ใบอนุญาตใช้งานเนื้อหา”) ท่านรับทราบว่า STB อาจเลือกที่จะใช้และจัดหาแอตทริบิวท์ของการส่งข้อมูลของท่าน โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ท่านอนุญาตให้ STB มีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิของท่านหรือของ STB ในการส่งข้อมูลโดยละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าการส่งข้อมูลนี้ไม่ได้ปกปิดเป็นความลับ STB ขอสงวนสิทธิและมีอำนาจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวในการนำออก คัดกรอง หรือแก้ไขการส่งข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์หรือจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ STB ไม่มีส่วนรับผิดในการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องเผชิญหรือเกิดขึ้นโดยท่าน อันเป็นผลมาจากการนำออกหรือการแก้ไขนั้น หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือหากท่านเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน โปรดติดต่อเราทันทีตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และ STB จะดำเนินการตามสมควรในการตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง หรือความคิดเห็นใด ๆ และนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกตามที่ตัดสินใจโดยดุลยพินิจของเราเองแต่เพียงผู้เดียว

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ STB มีผลบังคับใช้กับบริการ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ โดยการใช้งานและเข้าถึงบริการ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันต่าง ๆ แสดงว่าท่านได้ตกลงในที่นี้ที่จะมีข้อผูกพันโดยคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ STB

กฎหมายที่กำกับดูแล

เว็บไซต์ (รวมถึงไซต์ที่ลิงก์ไปหาของบุคคลภายนอก) ดำเนินการโดย STB จากสำนักงานของเราภายในสิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เว็บไซต์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกประเทศทั่วโลกหากมีเทคโนโลยีรองรับ อย่างไรก็ตาม โดยการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ แสดงว่าท่านตกลงว่า การเข้าถึงทั้งหมดและการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหา และข้อกำหนดในการใช้งานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับการตีความโดยเป็นไปตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ท่านตกลงในที่นี้ว่าจะยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์ที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะในการใช้งานข้อมูลทางสถิติและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลด

STB และพนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของ STB จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ ต้องเผชิญอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารที่จัดหาให้ในข้อมูลทางสถิติหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าการสูญเสียดังกล่าวที่ได้รับจะเป็นผลจากการพึ่งพาตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม

ตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากข้อมูลทางสถิติของ STB หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ได้รับการจัดหาให้เพื่อการใช้งานของท่านเองเท่านั้นซึ่งไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

(1) ทำสำเนาที่อ่านได้ในเครื่องเพียงชุดเดียว และ

(2) ทำสำเนาฉบับพิมพ์เพียงชุดเดียวของตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารที่ดาวน์โหลดจากข้อมูลทางสถิติหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของ STB เพื่อการวิจัย การอ้างอิง หรือการศึกษาโดยส่วนตัวของท่าน

ท่านต้องไม่ให้ จำหน่ายต่อ แจกจ่ายต่อ ส่งต่อ หรือถ่ายโอนตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารใด ๆ จากเว็บไซต์ไม่ว่าในรูปแบบใดไปยังบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด ท่านต้องไม่ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือดำเนินการในลักษณะอื่นใดที่ส่งผลต่อเอกภาพของตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากเว็บไซต์ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใด ๆ ตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้แก่ท่านเพื่อที่ว่าท่านอาจใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ไม่เป็นการหมิ่นประมาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่จะทำให้ STB เสื่อมเสียชื่อเสียง ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ ท่านตกลงที่จะปกป้องความเสียหายต่อ STB อย่างเต็มที่สำหรับการสูญเสียและการอ้างสิทธิทั้งปวงต่อ STB ซึ่งเกิดจากการที่ท่านนำตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ท่านต้องการจะใช้ตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากข้อมูลทางสถิติหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของ STB เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตข้างต้น โปรดร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ STB เพื่อให้ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก STB ก่อน

สิทธิในการเข้าถึง

STB ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ หรือในการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์จากที่อยู่อินเทอร์เน็ตบางแห่ง เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลประกอบใด ๆ

ท่านตกลงยอมรับว่าท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใด ๆ เพื่อรบกวนหรือพยายามจะรบกวนการทำงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ การใช้โรบ็อต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใดหรือกระบวนการแมนวลในการติดตามหรือคัดลอกหน้าเพจใด ๆ ภายในเว็บไซต์หรือเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก STB และดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดภาระมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมต่อเซิร์ฟเวอร์ของ STB