Điều khoản Sử dụng Website

Thông tin Pháp lý Chung

Tổng cục Du lịch Singapore (“STB”) duy trì website này và các website khác để phục vụ công chúng (gọi chung là “Các website”). Khi truy cập và sử dụng thông tin và/hoặc tài liệu tải xuống từ các website, bạn đồng ý vô điều kiện với việc bị ràng buộc theo những điều khoản sử dụng dưới đây (gọi là "Điều khoản Sử dụng") và các điều khoản cụ thể hoặc các thông báo của Tổng cục Du lịch Singapore có trong các website tương ứng của STB mà bạn đang truy cập, các điều khoản này có thể được cập nhật và sửa đổi bất cứ lúc nào tùy theo quyết định của STB. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng trên các website và việc bạn sử dụng các website sau khi các thay đổi đó được đăng sẽ có nghĩa là bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi. Do vậy, bạn nên đọc kỹ Điều khoản Sử dụng mỗi lần bạn truy cập các website.

Trong trường hợp nội dung trong Điều khoản và Điều kiện không nhất quán với bất kỳ điều khoản hoặc thông báo cụ thể nào của Tổng cục Du lịch Singapore được đăng trên các website khác của Tổng cục, thì các điều khoản hoặc thông báo cụ thể đó sẽ được áp dụng.

Sử dụng Nội dung có Bản quyền Biểu tượng và Nhãn hiệu Miễn trừ Trách nhiệm và Đảm bảo Liên kết đến Trang bên thứ ba Bài gửi của người dùng Tuyên bố bảo mật Luật áp dụng Điều khoản và điều kiện cụ thể cho Sử dụng Dữ liệu Thống kê hoặc các Ấn phẩm được tải xuống Quyền Truy cập
Sử dụng Nội dung có Bản quyền

Tất cả nội dung, đồ thị, hình ảnh, logo, âm thanh và thông tin đa phương tiện biên tập trên các website (gọi là "Nội dung") được bảo vệ theo luật quyền sở hữu, bản quyền, các luật khác và/hoặc các hiệp ước quốc tế và thuộc quyền sở hữu, cấp phép hoặc quản lý bởi STB trừ khi có quy định ngược lại. Bạn không được phép sao chép, mô phỏng, phát hành lại, tải lên, công bố, truyền gửi, bắt chước hay phân phối toàn bộ hay một phần Nội dung, trừ khi được STB hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng cho phép rõ ràng (“tuyên bố về bản quyền”).

Mặc dù với nội dung như trên, STB chỉ cho phép rõ ràng bạn sử dụng Nội dung nếu: -

(1) xuất hiện thông báo bản quyền trên;

(2) Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin, phi thương mại hoặc phục vụ mục đích cá nhân và không được sao chép hoặc công bố trên bất kỳ máy tính kết nối mạng hoặc đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào;

(3) không thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào; và

(4) chỉ tải xuống một bản sao Nội dung vào một máy tính.

Nghiêm cấm sử dụng Nội dung phục vụ bất kỳ mục đích nào khác khi chưa nhận được sự cho phép của STB hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng bằng văn bản và có thể dẫn đến các hình thức xử phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng.

Tất cả phần mềm và tài liệu kèm theo được cung cấp sẵn có để tải xuống từ các website của STB đều là sản phẩm có bản quyền của STB và/hoặc nhà cung cấp của STB. Quyền sở hữu phần mềm và tài liệu do chủ sở hữu bản quyền nắm giữ và bạn có giấy phép sử dụng phần mềm và tài liệu đó. Hành vi sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận cấp phép. Vui lòng đọc thỏa thuận cấp phép kèm theo mỗi sản phẩm nếu có và thể hiện bạn đồng ý với những điều khoản đó trước khi tải xuống.

Thiết kế và bố trí của các website được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật khác và không được phép sao chép toàn bộ hoặc một phần. Không được sao chép hoặc truyền gửi logo, đồ thị, âm thanh, hình ảnh hoặc công cụ tìm kiếm từ các website khi chưa được STB cấp phép rõ ràng.

Biểu tượng và Nhãn hiệu

Biểu tượng Sư tử biển và logo của Tổng cục Du lịch Singapore STB ("Các biểu tượng") được bảo hộ bởi Bộ luật Du lịch Singapore (Chương 305B) và bất kỳ việc sử dụng trái phép Các biểu tượng nào của STB hoặc việc nhái lại gần giống các biểu tượng này đều cấu thành tội có thể bị xử phạt theo luật pháp.

Các nhãn hiệu, logo hay việc lựa chọn nhãn hiệu khác của STB trên Các website ("Nhãn hiệu") có thể là những nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của STB. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập tại đây cũng có thể là những nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.

STB và/hoặc các chủ sở hữu liên quan sẽ lập tức tiến hành các hành động pháp lý chống lại việc sử dụng trái phép tên, Biểu tượng, Nhãn hiệu của STB và các nhãn hiệu khác được đề cập tại đây. Tất cả các quyền không được cho phép rõ ràng tại đây đều được bảo lưu bởi STB.

Miễn trừ Trách nhiệm và Đảm bảo

Trong khi STB nỗ lực đảm bảo rằng các thông tin có trong các website có được từ các nguồn đáng tin cậy, STB cung cấp Nội dung và thông tin trên các website trên cơ sở nguyên trạng mà không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi tối đa được luật cho phép, STB không đảm bảo và tại đây miễn trừ bất kỳ và tất cả các đảm bảo và các đảm bảo ngầm, bao gồm các đảm bảo về tính chính xác, đúng đắn, tin cậy, đúng hạn, không vi phạm, tiêu đề, khả năng bán được, chất lượng và sự phù hợp đối với bất kỳ mục đích cụ thể nào của Nội dung. Những người trong tương lai nên liên lạc trực tiếp với các đơn vị về du lịch có liên quan để xác nhận bất kỳ thông tin nào trong Nội dung mà họ muốn dựa vào liên quan đến các đơn vị đó.

Bất kỳ nội dung tham khảo nào do STB đưa ra trong các website về bất kỳ đơn vị nào hoặc cho các dịch vụ hay sản phẩm của họ, đều không phải là một chứng nhận hay ám chỉ bất kỳ một chứng nhận nào như thế về chất lượng hoặc sự phù hợp cho mục đích của công ty hoặc đơn vị đó, cũng như các dịch vụ hay sản phẩm của họ.

Trong bất kỳ trường hợp nào, STB cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất dưới hình thức nào, ở mức độ nào gây ra do kết quả (trực tiếp hoặc gián tiếp) của việc sử dụng các website, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc hệ quả do mất quyền sử dụng, mất dữ liệu hoặc thua lỗ dù là do ký hợp đồng, bất cẩn hoặc hành động sai lầm khác cũng như bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào bắt nguồn từ việc tin tưởng vào Nội dung có trong hoặc có sẵn các từ website. STB miễn trừ mọi đảm bảo rằng Nội dung có sẵn thông qua các webiste hoặc bất kỳ chức năng liên quan nào sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc rằng các sai sót sẽ được khắc phục hoặc rằng các website và máy chủ đang và sẽ không bị virut và/hoặc không bị dính các mã, chương trình hoặc macro độc hại, có tính hủy diệt hoặc bị hỏng.

Nội dung có trong hoặc được phát hành trên các website có thể bao gồm cả những thông tin không chính xác hoặc bị lỗi chính tả. Thông tin về các thay đổi sẽ được bổ sung định kỳ. STB (có hoặc không có chỉ đạo của các đơn vị liên quan) có thể thay đổi hay cải thiện hoặc cập nhật Nội dung vào thời gian bất kỳ và bảo lưu quyền sửa đổi các website bất cứ lúc nào.

Liên kết đến Trang bên thứ ba

Các liên kết trong các website có thể cho phép bạn rời khỏi các website. Các trang được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của STB và STB không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong các trang được liên kết đó, hay bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào trong các trang đó. STB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào gây ra hoặc phát sinh do việc bạn truy cập vào các website đó. Việc sử dụng các siêu liên kết và truy cập các website siêu liên kết như vậy hoàn toàn thuộc về rủi ro của riêng bạn. STB chỉ cung cấp các đường dẫn này để thuận tiện cho người dùng và không ngụ ý như một chứng nhận cho các trang được liên kết. Trong mọi trường hợp, STB cũng sẽ không được xem là kết hợp hay liên kết theo bất kỳ hình thức nào với các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ, logo, biểu trưng hoặc thiết bị khác được sử dụng hay xuất hiện trên các website có liên kết đến website này.

Bài gửi của người dùng

Bằng việc gửi nội dung cho các website bằng cách đăng tải trên website này hay các website khác, bao gồm bất kỳ câu chuyện, trích dẫn lời nói, trích đoạn văn bản hoặc hình ảnh, ảnh và video chứa trong bất kỳ bài gửi nào (gọi chung là "Bài gửi"), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện cấp phép về nội dung đối với bài gửi người dùng (gọi là "Cấp phép về Nội dung"). Bạn chấp nhận rằng STB có toàn quyền quyết định trong việc chọn sử dụng và ghi nhận tác giả đối với Bài gửi của bạn. Thêm nữa, bạn cấp cho STB quyền theo đuổi kiện tụng bất kỳ người nào hoặc đơn vị nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của STB trong Bài gửi khi họ vi phạm Điều khoản sử dụng này. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng các Bài gửi không có chứa thông tin bảo mật. STB bảo lưu quyền, và có toàn quyền quyết định, trong việc loại bỏ, sàng lọc hoặc chỉnh sửa mà không cần thông báo bất kỳ Bài gửi nào đã được đăng hoặc được lưu trữ trên các website tại bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ lý do nào, và STB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn bạn phải chịu hoặc chấp thuận do việc loại bỏ hoặc chỉnh sửa đó. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hay phản đối nào với các Nội dung trên các website của chúng tôi, hoặc nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào được đăng trên các website vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà bạn nắm giữ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức thông qua các hình thức liên lạc có đăng trên các website, và STB sẽ nỗ lực ở mức độ hợp lý để điều tra các khiếu nại, phản đối hoặc ý kiến phản hồi, và loại bỏ các Nội dung liên quan tùy theo toàn quyền quyết định của STB.

Tuyên bố bảo mật

Tuyên bố bảo mật của STB áp dụng cho tất cả các dịch vụ, công nghệ và các ứng dụng đăng tải trên các website. Bằng cách sử dụng và truy cập các dịch vụ, công nghệ và các ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi cam kết bảo mật của STB.

Luật áp dụng

Các website (không bao gồm các trang liên kết với bên thứ ba) được STB điều hành từ các văn phòng của Tổng cục ở Singapore và các khu vực khác trên thế giới. Có thể truy cập website này từ mọi quốc gia trên thế giới, nơi công nghệ của khu vực đó cho phép. Tuy nhiên, bằng cách truy cập các website này, bạn đồng ý rằng tất cả các hoạt động truy cập và sử dụng các website và Nội dung cũng như Điều khoản Sử dụng sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp nước Cộng hòa Singapore.

Điều khoản và điều kiện cụ thể cho Sử dụng Dữ liệu Thống kê hoặc các Ấn phẩm được tải xuống

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và bất kỳ nhân viên, viên chức hay người đại diện của Tổng cục sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào cho bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào do bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu cung cấp trong Dữ liệu Thống kê hoặc các Ấn phẩm khác, cho dù những thiệt hại đó xảy ra do tin tưởng vào các dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu đó.

Dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu từ Dữ liệu Thống kê hoặc các Ấn phẩm khác của STB chỉ được cung cấp để phục vụ các mục đích sử dụng không mang tính chất thương mại của riêng bạn. Bạn có thể tạo:

(1) một bản sao có thể đọc được trên máy; và

(2) một bản in của dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu tải xuống từ Dữ liệu Thống kê hoặc các Ấn phẩm khác của STB để tra cứu, tham khảo hoặc nghiên cứu cho mục đích cá nhân.

Bạn sẽ không được cung cấp, bán lại, phân phối lại, truyền phát lại hay chuyển bất kỳ dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ các website dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nào khác. Bạn cũng không được phỏng theo, thay đổi, chỉnh sửa, biên tập hoặc thực hiện những thao tác khác ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ các website dưới bất kỳ hình thức và biện pháp nào. Dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu từ trang này được cung cấp chỉ để cho bạn sử dụng cho những mục đích không phỉ báng, trái pháp luật hoặc những mục đích sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của STB. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, bạn chấp nhận đền bù đầy đủ đối với mọi thiệt hại và yêu cầu phải bồi thường cho STB do việc vi phạm điều khoản sử dụng dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu tải xuống từ các website.

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ Dữ liệu Thống kê hoặc các Ấn phẩm khác của STB cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào hay dưới bất kỳ hình thức nào khác với nội dung nêu trên, trước hết hãy viết thư đề nghị để STB chấp thuận bằng văn bản rõ ràng.

Quyền Truy cập

STB bảo lưu mọi quyền từ chối hoặc hạn chế truy cập đối các website cho bất kỳ cá nhân cụ thể nào hoặc chặn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể đến các website vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải đưa ra lí do.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc đoạn chương trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp với hoạt động của các website, sử dụng bất kỳ chương trình tự động tìm kiếm trên mạng và các thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép các trang trong các website hoặc Nội dung mà không nhận được sự đồng ý của STB bằng văn bản trước, và thực hiện bất kỳ hành động nào áp dụng một lượng tải lớn hoặc không hợp lý một cách bất thường lên máy chủ của STB.