Mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của STB. Nếu bạn không muốn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Tổng cục Du lịch Singapore, vui lòng không điền và gửi mẫu đơn này.

Bạn xác nhận tính chính xác của các thông tin đã cung cấp, nếu có, và đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hành động trái với luật pháp phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác. Bạn xác nhận rằng STB có thể không thực hiện yêu cầu của bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc tài liệu cho STB để hỗ trợ cho trường hợp của bạn.

Nếu cần giải đáp thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu tại địa chỉ stbfeedback@bizengage.gov.sg.