CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH SINGAPORE

1. Giới thiệu

Tổng cục Du lịch Singapore, tại số 1 Orchard Spring Lane, Singapore 247729, với tư cách là bên kiểm soát, (“STB”, hay “chúng tôi”), cam kết bảo vệ thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi mà có thể nhận diện bạn (“dữ liệu cá nhân”), bao gồm tên của bạn và các thông tin liên hệ có tính định danh. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) nhằm mục đích thông báo cho bạn các quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn, lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, và thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn.

2. Thông tin chung về quá trình xử lý dữ liệu cá nhân Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nhằm phát huy:

(a) các chức năng pháp định của STB theo Đạo luật của Tổng cục Du lịch Singapore (Chương 305B của Singapore), để: (i) phát triển và quảng bá Singapore như là một điểm đến du lịch và lữ hành; (ii) cố vấn cho Chính phủ Singapore về các vấn đề liên quan đến du lịch và lữ hành; (iii) gia tăng đóng góp của ngành du lịch và lữ hành vào nền kinh tế Singapore; và (iv) thực thi các chức năng được cấp phép và theo pháp định đối với các doanh nghiệp du lịch theo quyết định của chúng tôi; và

(b) các mục đích pháp định của các luật định sau: (i) Đạo luật dành cho các Đại lý Lữ hành (Chương 334 của Singapore); (ii) Đạo luật (Thu thuế) Ngành Du lịch Singapore (Chương 305C của Singapore); (iii) Quy định (Bảng Đánh Giá) Quản lý Sòng bạc 2014; và (iv) Đạo luật (Thương mại Công bằng) Bảo vệ Người tiêu dùng (Chương 52A của Singapore).

Việc thực hiện các chức năng và mục đích này đòi hỏi chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông qua và lưu trữ các website, ứng dụng, nền tảng phân tích dữ liệu, quầy tương tác hoặc các nền tảng STB khác, thực hiện các khảo sát hoặc kêu gọi phản hồi, tổ chức và vận hành sự kiện cùng các chương trình, và quản lý các khoản tài trợ.

Chúng tôi sẽ xử lý tất cả dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch. Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân đầy đủ, phù hợp và giới hạn ở mức độ cần thiết cho các mục đích mà những dữ liệu đó được xử lý. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân là chính xác và được cập nhật khi cần thiết, đồng thời nhanh chóng xóa bỏ hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác theo yêu cầu.

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn thời gian cần thiết cho các mục đích mà theo đó dữ liệu cá nhân được xử lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoảng thời gian chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, tuy nhiên, nếu việc này không khả thi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các tiêu chuẩn được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật ở mức độ phù hợp đối với tất cả dữ liệu cá nhân, bao gồm đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân được bảo vệ sao cho không bị xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và bị thất lạc, tiêu hủy hoặc tổn hại do tai nạn, bằng cách thực hiện và sử dụng các biện pháp phù hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tổ chức. Chúng tôi sẽ không khiến bạn phải chịu bất kỳ quyết định nào hoàn toàn dựa trên quá trình xử lý tự động (bao gồm chia mọi người thành nhóm dựa trên đặc điểm cá nhân) mà có thể phân biệt đối xử với bạn.

3. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ không thu thập

Chúng tôi sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân tiết lộ bất kỳ thông tin nào sau đây về bạn: nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hay niềm tin triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học hoặc dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc đời sống tình dục, hoặc xu hướng tính dục, trừ khi chúng tôi có quyền lợi hợp pháp, hoặc có được sự chấp thuận rõ ràng từ bạn để làm việc này.

4. Không yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn thường là tự nguyện mà không có nghĩa vụ nào theo luật định bắt buộc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân. Nói chung, chúng tôi không bắt buộc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng trong bất kỳ trường hợp nào, việc cung cấp dữ liệu cá nhân có thể là cần thiết và việc không cung cấp dữ liệu cá nhân đó có thể đồng nghĩa với việc bạn không thể nhận hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (hoặc một phần dịch vụ đó) hoặc bạn sẽ không đủ tiêu chuẩn để nhận được những quyền lợi nhất định. Chúng tôi trình bày chi tiết các hệ quả cụ thể trong đoạn 9 của Chính sách này.

5. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Chính sách này, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với những người khác mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm việc đó hoặc chỉ khi việc chia sẻ đó là hợp pháp vì những lý do khác, ngay cả khi không có sự đồng ý của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với một cơ quan thuộc khu vực công khác của Singapore chiếu theo chỉ thị về chia sẻ dữ liệu theo Đạo luật (Quản trị) Khu vực Công 2018 (Số 5 năm 2018) của Singapore. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với người hoặc tổ chức khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả thỏa thuận có tính giao ước và các cơ chế bảo mật phù hợp được áp dụng để đáp ứng các tiêu chuẩn theo Chính sách này.

6. Chuyển giao dữ liệu cá nhân qua lại giữa các biên giới

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc được xử lý theo cách khác bởi những văn phòng khu vực của chúng tôi cả trong và ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, với điều kiện là việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xử lý sẽ chỉ nhằm phục vụ mục đích mà bạn đã đồng ý và/hoặc theo cách thức thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xử lý như mô tả trong Chính sách này. Tất cả văn phòng khu vực của chúng tôi chịu sự ràng buộc trong việc bảo mật bất kỳ thông tin nào (bao gồm dữ liệu cá nhân) mà họ thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ với chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ với họ, đồng thời bảo vệ những thông tin đó bằng các biện pháp bảo mật tương đương với biện pháp của chúng tôi.

Các văn phòng khu vực của chúng tôi sẽ chỉ chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba bên ngoài khu vực tài phán của họ khi có được quyết định thỏa đáng từ cơ quan xét xử và lập pháp của khu vực tài phán của bên nhận, hoặc tuân theo các biện pháp bảo vệ phù hợp hoặc thỏa đáng khác được áp dụng mà được pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu coi là đầy đủ. Trong trường hợp việc chuyển giao đó phụ thuộc vào các biện pháp bảo vệ phù hợp và thỏa đáng, bạn có thể lấy một bản mô tả cụ thể các biện pháp bảo vệ được thực hiện bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại stbfeedback@bizengage.gov.sg.

7. Quyền của bạn và cách thực hiện những quyền đó

Bạn có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi cam kết đảm bảo các quyền này. Bạn có thể được thực hiện một số hoặc tất cả các quyền sau:

(a) quyền tiếp cận: (i) thông tin liên quan đến việc dữ liệu cá nhân của bạn có được giữ lại hay không; và/ hoặc (ii) bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi lưu giữ, bao gồm thông tin về mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân có liên quan, người nhận dữ liệu cũng như khoảng thời gian lưu giữ được dự kiến;

b) quyền yêu cầu cải chính, xóa hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn do (i) dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, (ii) dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập; hoặc (iii) sự đồng ý làm cơ sở cho việc xử lý đã được rút lại;

(c) quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân và, không ảnh hưởng đến các hoạt động xử lý dữ liệu đã diễn ra trước khi rút lại sự đồng ý, quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào;

(d) quyền phản đối, trên cơ sở có liên quan đến trường hợp cụ thể của bạn, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn muốn thực thi quyền này, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin về trường hợp cụ thể của bạn. Sau khi đánh giá các thông tin về trường hợp của bạn như bạn trình bày, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc cung cấp cho bạn các căn cứ chính đáng và thuyết phục của chúng tôi để tiếp tục xử lý;

(e) quyền thực hiện hành động pháp lý liên quan đến bất kỳ vi phạm tiềm năng nào đối với quyền của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền; và/hoặc

(f) quyền yêu cầu chúng tôi: (i) gửi cho bạn dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng được cấu trúc rõ ràng, thông dụng và có thể đọc bằng máy; và/hoặc (ii) truyền dữ liệu đó đến bên kiểm soát khác mà không gây trở ngại. Nếu khả thi về mặt kỹ thuật, bạn sẽ có quyền yêu cầu dữ liệu đó được chuyển giao thẳng từ chúng tôi đến bên kiểm soát khác.

Để thực hiện các quyền này hoặc khiếu nại về vi phạm của chúng tôi đối với Chính sách này, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi1 tại stbfeedback@bizengage.gov.sg. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn muốn thực hiện một số hoặc tất cả các quyền ở trên, bạn phải sẵn sàng để xác thực danh tính của mình.

Các lý do khác mà chúng tôi có thể từ chối yêu cầu là nếu yêu cầu đó hiển nhiên không có cơ sở hoặc quá mức.

8. Thông tin chung về sự đồng ý

Chúng tôi sẽ thu thập sự đồng ý của bạn cho việc xử lý2 bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn khi chúng tôi buộc phải làm việc đó theo bất kỳ luật hiện hành nào. Khi chúng tôi cần sự đồng ý từ bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích cụ thể, rõ ràng và chính đáng mà chúng tôi cần sự đồng ý của bạn và sau đó chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo các mục đích cụ thể, rõ ràng và chính đáng đã được bạn đồng ý. Khi bắt buộc phải có sự đồng ý từ trẻ em dưới 16 tuổi, thay vào đó, chúng tôi sẽ thu thập sự đồng ý từ cha/mẹ hoặc người giám hộ, hoặc chúng tôi sẽ hạn chế quyền truy cập khi không lấy được sự đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Chúng tôi sẽ thu thập sự đồng ý đó từ bạn theo cách có thể phân biệt rõ ràng với các vấn đề khác, và ở hình thức dễ hiểu và dễ tiếp cận, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Như đề cập ở trên, bạn có quyền từ chối cung cấp hoặc rút lại sự đồng ý sau đó, tuy nhiên xin lưu ý rằng hành động đó có thể đồng nghĩa với việc bạn không thể nhận được hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (hoặc một phần dịch vụ) hoặc bạn sẽ không đủ tiêu chuẩn để nhận một số quyền lợi nhất định. Nếu phù hợp, chúng tôi có giải thích kỹ lưỡng về những hệ quả cụ thể trong đoạn 9 của Chính sách này.

9. Thông tin cụ thể về quá trình thu thập dữ liệu cá nhân

Sau đây là các trường hợp mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý:

(a) Nếu bạn đang duyệt các website của chúng tôi (ví dụ www.visitsingapore.com):

i) Thông tin chung

Khi bạn truy cập vào bất kỳ website nào của chúng tôi (ví dụ như www.visitsingapore.com) chỉ để đọc thông tin (tức là không đăng ký bất kỳ dịch vụ được cung cấp nào chẳng hạn như Tài khoản Visit Singapore hoặc không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào khác), chúng tôi sẽ tự động thu thập địa chỉ IP của bạn và lưu trữ cookie trên thanh trình duyệt của bạn để vận hành và hỗ trợ bạn truy cập vào các website của chúng tôi cũng như đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hệ thống và để thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo mật các website và dịch vụ của chúng tôi. Do đó việc thu thập dữ liệu cá nhân là cần thiết để vận hành và hỗ trợ bạn truy cập vào các website của chúng tôi, hoặc thực hiện quyền lợi hợp pháp của chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin kỹ thuật để cải thiện hệ thống, giúp bạn sử dụng các website thuận tiện hơn hoặc đảm bảo tính bảo mật cho các website của chúng tôi. Điều này dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi vì dữ liệu được sử dụng cho các mục đích này chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian hạn chế và chúng tôi thường không thể nhận dạng cá nhân người dùng mà không cần nhiều nỗ lực. Chúng tôi sẽ không lưu trữ cookies lâu hơn thời gian cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích nêu trên, trừ khi người dùng xóa các cookie của họ.

ii) Cookies

Website của chúng tôi sử dụng cookies trong một số trường hợp. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Dữ liệu này không chứa thông tin mà chúng tôi có thể định vị một người. Cookies không gây hại cho thiết bị của bạn và không chứa bất kỳ vi-rút nào.

Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn bằng cách cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sao cho thân thiện với người dùng, hiệu quả, và an toàn hơn. Nguyện vọng chính đáng mà chúng tôi đang theo đuổi là cung cấp và/hoặc quảng bá thêm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn.

Bạn có thể ngăn việc sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của website này.

iii) Phân tích Web

Một số website của chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích web sau:

a. Google analytics: là dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google LLC, (Mountain View, CA, Hoa Kỳ) (“Google”).

i. Dịch vụ này làm gì: Google Analytics sử dụng cookie để giúp website phân tích cách người dùng sử dụng trang đó. Thông tin được tạo bởi cookies về việc bạn sử dụng trang web sẽ được truyền đến Google và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ.

ii. Dịch vụ hoạt động như thế nào: Ẩn danh IP là một chức năng được kích hoạt trên website của chúng tôi và như vậy địa chỉ IP của bạn sẽ bị cắt ngắn trong khu vực của các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu hoặc các bên khác tham gia vào Thỏa thuận về Khu vực kinh tế Châu Âu. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, toàn bộ địa chỉ IP sẽ được chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ trước rồi được cắt ngắn ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này thay mặt cho nhà điều hành website nhằm mục đích đánh giá việc sử dụng website của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của website cho nhà điều hành website và cung cấp cho họ các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của website và việc sử dụng internet. Địa chỉ IP mà trình duyệt của bạn truyền tải trong phạm vi Google Analytics sẽ không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ.

iii. Thời hạn hiệu lực của cookie: Cookie của Google Analytics có thời hạn lên đến 38 tháng, trừ khi người dùng xóa cookie sớm hơn thời hạn.

iv. Từ chối tham gia: Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ các chức năng của website. Bạn cũng có thể từ chối cho phép Google Analytics theo dõi trong tương lai bằng cách tải xuống và cài đặt "Phần bổ trợ Trình duyệt Từ chối Google Analytics cho trình duyệt web bạn đang dùng: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vui lòng tham khảo thêm thông tin về quyền sử dụng hoặc bảo vệ dữ liệu của Google tại các website sau:
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms

b. Adobe Analytics: là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”).

i. Dịch vụ này làm gì: Adobe Analytics sử dụng cookie để giúp phân tích tổng thể các dạng truy cập vào website của chúng tôi.

ii. Dịch vụ hoạt động như thế nào: Bằng cách truyền thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng website tới Adobe, cài đặt cookie đảm bảo rằng địa chỉ IP được ẩn danh trước khi định vị địa lý và sẽ được thay thế bằng địa chỉ IP chung trước khi lưu trữ. Thay mặt cho chúng tôi, Adobe sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng website, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của website cho các nhà điều hành website, và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của website và việc sử dụng Internet cho chúng tôi. Adobe sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Adobe nắm giữ.

iii. Thời hạn hiệu lực của cookie: Cookie của Adobe Analytics có thời hạn lên đến 37 tháng, trừ khi người dùng xóa cookie của họ.

iv. Từ chối tham gia: Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ chức năng của website. Hơn nữa, bạn có thể ngăn việc thu thập và sử dụng dữ liệu (cookies và địa chỉ IP) của Adobe bằng cách tải xuống và cài đặt phần bổ trợ trình duyệt có tại http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Vui lòng tham khảo thêm thông tin về quyền sử dụng hoặc bảo vệ dữ liệu của Adobe tại các website sau:
https://www.adobe.com/sea/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/sea/legal/terms.html

c. Whole of Government Application Analytics (WOGAA) – là một nền tảng của chính phủ mà công chúng có thể truy cập từ internet được quản lý tập trung để các cơ quan chính phủ nắm được toàn cảnh về các dịch vụ số của chúng tôi và đưa ra các quyết định dựa trên hiểu biết về dữ liệu nhằm cải thiện các dịch vụ số của chúng tôi. WOGAA hiện sử dụng cả Adobe Analytics và Snowplow.

WOGAA (Adobe Analytics)
i. Dịch vụ này làm gì: Adobe Analytics sử dụng cookie để giúp phân tích tổng thể các dạng truy cập vào website của chúng tôi.

ii. Dịch vụ hoạt động như thế nào: Bằng cách truyền thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng website tới Adobe, cài đặt cookie đảm bảo rằng địa chỉ IP được ẩn danh trước khi định vị địa lý và sẽ được thay thế bằng địa chỉ IP chung trước khi lưu trữ. Thay mặt cho chúng tôi, Adobe sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng website, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của website cho các nhà điều hành website, và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của website và việc sử dụng Internet cho chúng tôi. Adobe sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Adobe nắm giữ.

iii. Thời hạn hiệu lực của cookie: Cookie của Adobe Analytics có thời hạn lên đến 37 tháng, trừ khi người dùng xóa cookie của họ.

iv. Từ chối tham gia: Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ chức năng của website. Hơn nữa, bạn có thể ngăn việc thu thập và sử dụng dữ liệu (cookies và địa chỉ IP) của Adobe bằng cách tải xuống và cài đặt phần bổ trợ trình duyệt có tại http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Vui lòng tham khảo thêm thông tin về quyền sử dụng hoặc bảo vệ dữ liệu của Adobe tại các website sau:
https://www.adobe.com/sea/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/sea/legal/terms.html

WOGAA (Snowplow)
i. Dịch vụ này làm gì: WOGAA (Snowplow) sử dụng cookie để giúp phân tích tổng thể các dạng truy cập vào website của chúng tôi.

ii. Dịch vụ hoạt động như thế nào: Bằng cách truyền thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng website tới Snowplow, cài đặt cookie đảm bảo rằng địa chỉ IP được ẩn danh trước khi định vị địa lý và sẽ được thay thế bằng địa chỉ IP chung trước khi lưu trữ. Thay mặt cho chúng tôi, Snowplow sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng website, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của website cho các nhà điều hành website, và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của website và việc sử dụng Internet cho chúng tôi. Snowplow sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Snowplow nắm giữ.

iii. Thời hạn hiệu lực của cookie: Cookie của Snowplow có thời hạn lên đến 24 tháng, trừ khi người dùng xóa cookie của họ.

iv. Từ chối tham gia: Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ chức năng của website.

Vui lòng tham khảo thêm thông tin về Tuyên bố Bảo mật của WOGAA tại website sau:
https://wogaa.sg/home/index.html#/privacy-statement

(b) Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ số của chúng tôi trong giao dịch (ví dụ như các ứng dụng, cổng thông tin, nền tảng):

i) Các giao diện trực tuyến của chúng tôi (ví dụ như các ứng dụng, cổng thông tin, nền tảng)

Khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ giao diện trực tuyến nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ứng dụng của chúng tôi (ví dụ như ứng dụng di động VisitSingapore), cổng thông tin (ví dụ như Tourism Information Hub và STB Learning Portal) hoặc các nền tảng (ví dụ như Singapore Tourism Analytics Network), chúng tôi sẽ tự động thu thập địa chỉ IP của bạn cho các mục đích phân tích dữ liệu về hành vi người dùng duy nhất trên các website, ứng dụng, cổng thông tin và/hoặc nền tảng của chúng tôi.

Việc này dựa trên nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm người dùng và tiếp thị các sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể đọc thêm về các biện pháp phân tích web mà chúng tôi sử dụng hoặc cách bạn có thể từ chối tham gia trong phần trên tại “Phân tích Web”.

ii) Các ứng dụng của chúng tôi (ví dụ như ứng dụng di động VisitSingapore cho người dùng iOS và Android):

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân trên ứng dụng di động là tự nguyện bằng cách đăng ký tài khoản VS. Các chi tiết khác về các cách khả dụng và dữ liệu cá nhân được thu thập khi đăng ký tài khoản VS có trong phần tiếp theo. Bạn có thể tiếp tục sử dụng và duyệt ứng dụng di động của chúng tôi mà không cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình. Ứng dụng di động sử dụng Adobe Analytics để định danh bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi cũng sẽ ghi nhận thông tin như hồ sơ, thời gian sử dụng và các tương tác của bạn trên ứng dụng di động Visit Singapore. Để biết thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng dữ liệu trên ứng dụng VS, vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng có trong ứng dụng.

iii) Các dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (“API”) của chúng tôi:

Nếu bạn gửi đi đăng ký để truy cập các dịch vụ API của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, địa chỉ e-mail và quốc gia cư trú của bạn cũng như bất kỳ thông tin nào khác có thể được bạn cung cấp, nhằm mục đích cung cấp cho bạn mã thông báo API và các dịch vụ liên quan của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở thực hiện thỏa thuận liên quan về việc sử dụng API cũng như lợi ích chính đáng của chúng tôi là cung cấp cho bạn API và cải thiện lượng truy cập cùng khả năng hiển thị các dịch vụ của chúng tôi. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ.

iv) Cổng thông tin của chúng tôi (ví dụ như Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Du lịch, Mạng Phân tích Du lịch Singapore và Cổng thông tin Tìm hiểu STB):

Nếu bạn đăng ký bất kỳ cổng thông tin nào của chúng tôi (ví dụ như Tourism Information and Services Hub, Singapore Tourism Analytics Network hoặc STB Learning Portal), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn cũng như bất kỳ dữ liệu nào khác có thể được bạn cung cấp, nhằm mục đích tạo một tài khoản để hỗ trợ bạn truy cập vào và/hoặc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên việc thực hiện thỏa thuận về các điều khoản sử dụng của chúng tôi cũng như nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là cung cấp dịch vụ để đem đến cho bạn thông tin về các dịch vụ của chúng tôi. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ.

v) Dịch vụ đăng nhập Tài khoản Visit Singapore của chúng tôi:

Để cho phép du khách như bạn có thể tận hưởng trải nghiệm Singapore được cá nhân hóa một cách chân thực tại mỗi điểm đến trong hành trình của mình, chúng tôi cung cấp tài khoản Visit Singapore để làm mã định danh duy nhất khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Việc này giúp chúng tôi tạo ra các đề xuất được tùy chỉnh cho bạn trên khắp các nền tảng của mình đặc biệt khi bạn truy cập nhiều lần. Bạn được đăng ký một tài khoản bằng cách điền thông tin vào một mẫu đăng ký đơn giản trên các nền tảng của chúng tôi như visitsingapore.com và ứng dụng di động Visit Singapore để cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản như tên, e-mail và quốc gia cư trú. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp quy trình đăng nhập trực tiếp bằng cách kết nối Facebook, Google và Apple. Khi bạn tạo một tài khoản bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của một trang mạng xã hội như Facebook, bạn ủy quyền cho chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở tên và các thông tin khác mà bạn để ở chế độ công khai) từ các bên thứ ba theo các điều khoản và điều kiện của họ, và chúng tôi sẽ xử lý tất cả dữ liệu đó theo Chính sách Bảo mật này.

Bạn có thể kiểm tra hồ sơ của mình để xem bất kỳ thông tin có thể định danh nào bạn đã chia sẻ với chúng tôi khi bạn đăng ký một tài khoản chẳng hạn như tên, địa chỉ email và quốc gia cư trú. Thông tin này sẽ không được chia sẻ với các người dùng khác trên nền tảng này và chỉ được chúng tôi sử dụng để nâng cao trải nghiệm của bạn và không được bán cho người khác. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý từ bạn nếu cần chia sẻ thông tin hồ sơ cơ bản của bạn với các website của bên thứ ba như tên, địa chỉ email và nơi cư trú. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý về việc sử dụng thông tin của bạn cho các website của bên thứ ba, bạn có thể xem và rút lại quyền truy cập tại account.visitsingapore.com bên dưới các ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản. Hồ sơ người dùng của bạn cũng sẽ có thể điều chỉnh trên cùng trang web. Để xóa tài khoản, bạn có thể thao tác thông qua cổng thông tin account.visitsingapore.com hoặc viết thư cho chúng tôi.

(c) Nếu bạn đang tham gia vào các sự kiện, cuộc thi, khảo sát, hoặc các chương trình tương tự do chúng tôi tổ chức:

i) Các sự kiện, chương trình và các tương tác tương tự khác do chúng tôi tổ chức:

Đối với các cá nhân cư trú tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, nếu bạn đang tham gia vào một sự kiện, chương trình hoặc tương tác tương tự khác do chúng tôi tổ chức, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên và thông tin liên hệ công việc của bạn cũng như thông tin doanh nghiệp liên quan khác, nhằm mục đích xử lý yêu cầu cụ thể của bạn hoặc nộp đơn tham gia một sự kiện hoặc chương trình cụ thể. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý để thực hiện hợp đồng tương ứng có liên quan đến sự kiện hoặc chương trình cụ thể mà bạn đang đăng ký.

Nếu trong quá trình diễn ra các sự kiện hoặc chương trình đó, bạn cung cấp cho chúng tôi danh thiếp, chúng tôi cũng sẽ thu thập, sử dụng và xử lý các thông tin liên hệ của bạn trên danh thiếp, cho mục đích bạn cung cấp danh thiếp, điều này có thể bao gồm việc thêm và lưu trữ thông tin liên hệ của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên mong muốn chính đáng của chúng tôi là cung cấp dịch vụ cho bạn.

ii) Các cuộc thi do chúng tôi tổ chức:

Nếu bạn tham gia vào một trong những cuộc thi của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, số điện thoại, địa chỉ, e-mail của bạn và/hoặc dữ liệu khác mà chúng tôi có thể yêu cầu và được bạn tự nguyện cung cấp, nhằm mục đích triển khai cuộc thi và trao giải thưởng trong trường hợp bạn được xác định là người chiến thắng trong cuộc thi liên quan. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên việc thực hiện các điều khoản tham gia của cuộc thi liên quan hoặc, trong trường hợp những điều khoản này không tồn tại, nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là cung cấp dịch vụ, quảng bá dịch vụ của chúng tôi và du lịch tại Singapore. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể đánh giá và xử lý việc bạn đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

iii) Các khảo sát do chúng tôi tổ chức hoặc thay mặt cho chúng tôi:

Nếu bạn tham gia vào các khảo sát của chúng tôi, chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp của mình (người đang làm việc thay mặt chúng tôi) sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn và bất kỳ dữ liệu nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu và bạn tự nguyện cung cấp, cho các mục đích chứng thực hiện trường và kiểm tra chất lượng dữ liệu. Tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Khi các khảo sát được thực hiện bởi các nhà cung cấp thay mặt cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ nhận được dữ liệu đã ẩn danh. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là tăng cường và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý.

(d) Nếu bạn đang nộp đơn, đề cử hoặc đấu thầu cho chúng tôi:

i) Đơn ứng tuyển thực tập hoặc một vị trí tuyển dụng:

Nếu bạn đang nộp đơn ứng tuyển thực tập hoặc một vị trí tuyển dụng, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong sơ yếu lý lịch và đơn ứng tuyển (ví dụ như tên, địa chỉ e-mail, quốc gia và thành phố cư trú, quốc tịch, giới tính, ngày sinh, ngôn ngữ nói và viết, tình trạng nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, bạn đã có con hay chưa, trình độ giáo dục, quá trình công tác và chi tiết nhà tuyển dụng) chỉ trong chừng mực cần thiết cho quá trình xử lý đơn ứng tuyển của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này có liên quan đến luật pháp quốc gia tương ứng; hoặc nếu không có luật như vậy, thì liên quan đến việc bắt đầu hợp đồng.

ii) Đơn xin giải thưởng nghiên cứu, học bổng hoặc sáng kiến liên quan đến ngành du lịch:

Nếu bạn đang nộp đơn xin giải thưởng nghiên cứu, học bổng hoặc sáng kiến liên quan đến ngành du lịch, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, số định danh quốc gia hoặc số hộ chiếu, ngày sinh, tình trạng công dân, địa chỉ, địa chỉ e-mail, giới tính, độ tuổi, số điện thoại liên hệ, trình độ giáo dục, quá trình công tác, chi tiết nhà tuyển dụng, chi tiết về người bảo lãnh và thông tin khác được yêu cầu trong giấy xác nhận cụ thể hoặc đơn đồng ý hoặc thông tin khác mà chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân đó cho mục đích quản lý giải thưởng, học bổng hoặc sáng kiến đó, và/hoặc đánh giá đơn ứng tuyển của bạn cho giải thưởng, học bổng hoặc sáng kiến đó. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên việc thực hiện thỏa thuận tương ứng và bắt đầu thỏa thuận về sau sau khi bạn nộp đơn hoặc, nếu thích hợp, sự đồng ý rõ ràng của bạn. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể xử lý đơn ứng tuyển của bạn.

iii) Đơn xin tài trợ:

Nếu bạn đang nộp đơn xin tài trợ, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên của bạn, tên công ty, chức vụ và các dữ liệu liên quan khác cần có trong đơn xin tài trợ cụ thể. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân đó chỉ để đánh giá và kiểm toán theo các yêu cầu để quyết định bạn có phù hợp để nhận khoản tài trợ đó hay không. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên việc thực hiện thỏa thuận tương ứng. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cần sự đồng ý, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể xử lý khoản tài trợ của bạn. Sau khi đánh giá và xử lý khoản tài trợ của bạn, chúng tôi sẽ xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào theo nghĩa vụ trong Tài liệu Hướng dẫn của Chính phủ Singapore liên quan đến việc lưu trữ thông tin đã hết hạn (tối đa 5 năm từ ngày sử dụng sau cùng cho các mục đích trên).

iv) Nếu bạn đề cử một cá nhân/doanh nghiệp cho một giải thưởng:

Nếu bạn muốn đề cử một cá nhân hoặc doanh nghiệp cho một trong các giải thưởng của chúng tôi hoặc nếu bạn là người được đề cử giải thưởng, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên và địa chỉ e-mail của bạn cũng như tên của người hoặc tổ chức bạn đã đề cử cho mục đích đánh giá và xử lý đề cử của bạn, và để tiếp tục trao đổi thông tin với bạn về đề cử của bạn. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản tham gia liên quan. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng việc này sẽ có ảnh hưởng xấu đến quá trình đánh giá và xử lý giải thưởng.

v) Việc nộp đơn đấu thầu cho chúng tôi hoặc tham gia vào các hoạt động mua sắm tương tự khác:

Nếu bạn đang tham gia vào hoạt động đấu thầu của chúng tôi hoặc các hoạt động mua sắm tương tự khác, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, số định danh quốc gia hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ email, tên công ty, chức danh và/hoặc thông tin khác được chúng tôi yêu cầu trong đơn đăng ký đấu thầu, để chúng tôi có thể liên lạc với bạn liên quan đến tài liệu bạn nộp trong hồ sơ đấu thầu. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên việc thực hiện thỏa thuận tương ứng và bắt đầu thỏa thuận sau đó tiếp theo hoạt động đấu thầu.

(e) Nếu bạn đang ký một thỏa thuận hoặc cam kết không tiết lộ với chúng tôi:

Nếu bạn đang tham gia một thỏa thuận hoặc cam kết không tiết lộ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, số định danh quốc gia hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty của bạn, chức vụ, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác có thể được bạn cung cấp, cho các mục đích thực thi thỏa thuận hoặc cam kết liên quan. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên việc thực hiện thỏa thuận mang tính giao kết như mô tả trong cam kết hoặc thỏa thuận không tiết lộ liên quan.

(f) Nếu bạn là một cá nhân đang tương tác với chúng tôi:

i) Liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng các mẫu phản hồi của chúng tôi:

Nếu bạn muốn gửi đi một câu hỏi nào, lời khen ngợi hoặc khiếu nại, chúng tôi tạo cơ hội cho bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các mẫu được cung cấp trên website của chúng tôi hoặc liên lạc với trung tâm liên hệ của chúng tôi thông qua các phương pháp như gọi điện thoại hoặc gửi email. Tên, địa chỉ e-mail và nơi cư trú của bạn và trong một số trường hợp cần có các thông tin liên hệ khác để xử lý yêu cầu của bạn và theo dõi nếu cần thiết. Bạn có thể cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ chatbot có trên website chính thức của chúng tôi, website Visit Singapore Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition (VS MICE) và Facebook. Dữ liệu cá nhân sẽ không được thu thập khi bạn bắt đầu hội thoại với chatbot trừ khi trên Facebook vì chúng tôi sẽ tự động nhận được tên của bạn. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ thêm từ chúng tôi thông qua chatbot, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin liên hệ của bạn như tên và email để tiếp tục xử lý. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi liên hệ bạn nhằm hoàn tất nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng hoặc dựa trên nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm du lịch của bạn và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, khi bắt buộc để tiếp tục xử lý yêu cầu của bạn. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể liên quan đến việc chuyển giao cho các bên thứ ba trong chừng mực cần thiết để tiếp tục xử lý yêu cầu của bạn (ví dụ như liên quan đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức hoặc cơ quan pháp lý khác). Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ.

ii) Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi:

Nếu bạn đã đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, địa chỉ e-mail, quốc gia và các dữ liệu khác mà bạn tự nguyện cung cấp, nhằm mục đích gửi đến bạn các bản tin của chúng tôi, trong đó chứa thông tin về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như thông tin chung về du lịch tại Singapore. Các bản tin này có thể bao gồm thông tin quảng cáo cho các bên thứ ba và các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chúng tôi chuyển giao cho các bên đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý đã cấp bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp cho bạn các bản tin.

iii) Các Nền tảng Truyền thông Xã hội của chúng tôi:

Tổng cục Du lịch Singapore sở hữu và quản lý một số trang truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, TikTok, Weibo, Naver, Wechat và Line. Chúng tôi cũng có thể sẽ nhận được thông tin của bạn thông qua nội dung bạn đã gửi đến các trang mạng xã hội này. Nội dung được gửi có thể là ảnh bạn chia sẻ với chúng tôi trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào ở trên thông qua việc tham gia vào các hoạt động quảng bá của chúng tôi chẳng hạn như gắn thẻ chúng tôi trong các chú thích ảnh trong Instagram, hoặc dùng hashtag #VisitSingapore hoặc #PassionMadePossible.

Nếu bạn bắt đầu cuộc hội thoại với chúng tôi thông qua chatbot trên trang Facebook của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận được tên của bạn nhưng cần có sự đồng ý của bạn trước khi xem hồ sơ công khai của bạn hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Chúng tôi tuân thủ Điều khoản Dịch vụChính sách Dữ liệu của Facebook khi thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chatbot sẽ không được sử dụng để đăng tải bất kỳ nội dung nào hoặc sử dụng dữ liệu bạn đã cung cấp để hiển thị quảng cáo cho bạn. Trong trường hợp bạn có thắc mắc thêm và chatbot không thể hỗ trợ, Nhân viên Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ được thông báo và sẽ cần có sự đồng ý của bạn trước khi thu thập thông tin liên hệ của bạn để tiếp tục hỗ trợ. Nội dung được gửi đi thông qua chatbot có thể được xóa bằng cách liên hệ với chúng tôi.

(g) Nếu bạn là nhà báo đã làm việc với chúng tôi hoặc tiếp xúc với chúng tôi theo cách khác:

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn (ví dụ qua email hoặc bằng hình thức danh thiếp) và cấp sự đồng ý cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, địa chỉ e-mail, tên công ty của bạn, chức vụ và dữ liệu khác bạn tự nguyện cung cấp (chẳng hạn như số điện thoại liên hệ), nhằm mục đích gửi cho bạn thông cáo báo chí, bản tin, thư mời và/hoặc tờ thông tin dự án. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có quyền rút lại đồng ý đã cấp bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý, nhưng sau này chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp cho bạn các thông cáo báo chí đó và thông tin khác hoặc thư mời.

(h) Nếu bạn là bên liên quan / đối tác kinh doanh:

i) Nếu bạn là một trong các bên liên quan của chúng tôi đang tham gia một chuyến tham quan hoặc khảo sát tại một địa điểm được bảo vệ:

Nếu bạn là một trong những bên liên quan đang tham gia một chuyến tham quan hoặc khảo sát tại một địa điểm được bảo vệ (ví dụ như Bến du thuyền Marina Bay Cruise Center Singapore, là một chốt kiểm tra an ninh được công báo), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, số định danh quốc gia hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ email, tên công ty và chức vụ của bạn, nhằm mục đích lấy được đăng ký an ninh và thông quan cho chuyến viếng thăm của bạn đến địa điểm liên quan. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là đảm bảo an ninh cần thiết tại địa điểm.

ii) Nếu bạn là một trong những đối tác kinh doanh hoặc bên liên quan nước ngoài của chúng tôi và đang tham gia chuyến tham quan tại Singapore:

Nếu bạn là một trong những đối tác kinh doanh hoặc các bên liên quan nước ngoài của chúng tôi và đang tham gia chuyến tham quan tại Singapore, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý tên, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu của bạn và dữ liệu khác được chúng tôi yêu cầu trực tiếp hoặc thay mặt cho chúng tôi từ bạn, nhằm mục đích hỗ trợ bạn thực hiện các sắp xếp cần thiết cho chuyến đi đến Singapore để tham gia vào chuyến tham quan. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được dựa trên việc thực hiện thỏa thuận tương ứng giữa chúng ta cũng như dựa trên nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là cung cấp cho bạn chuyến đi được yêu cầu nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

(i) Xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích theo luật định hoặc biện hộ về mặt pháp lý:

Bất kể những điều được nêu trong chính sách này, chúng tôi bảo lưu quyền tự do xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích theo các chức năng của STB như luật định (chẳng hạn như cấp phép cho đại lý lữ hành, cấp phép cho hướng dẫn viên du lịch hoặc thu thuế cho các sự kiện du lịch) hoặc để tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại pháp lý. Quá trình xử lý được dựa trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là thực hiện nghĩa vụ công và các chức năng theo luật định của mình.

10. Cập nhật đối với Chính sách này

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật Chính sách này vì các lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ các luật định Singapore có liên quan, hướng dẫn của Chính phủ Singapore, hướng dẫn theo quy định và các yêu cầu khác có tính chất tương tự. Ví dụ về những điều này bao gồm sửa đổi trong tương lai của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 (Số 26 năm 2012) của Singapore hoặc sửa đổi Hướng dẫn Sử dụng của Chính phủ Singapore. Các bản dịch của Chính sách này được cung cấp chỉ để tham khảo và tiện lợi cho người đọc không sử dụng Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các bản dịch và bản Tiếng Anh này, thì bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chính sách được cập nhật tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Phiên bản tiếng Việt của chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được dịch từ bản gốc tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.


1Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) cũng là Giám đốc Quản lý Chất lượng Dịch vụ (QSM).

2”Xử lý” có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc nhóm hoạt động nào được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên tập hợp dữ liệu cá nhân, cho dù bằng hay không bằng phương tiện tự động, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, sắp xếp, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phát tán hoặc bằng cách khác khiến dữ liệu có thể tiếp cận được, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc tiêu hủy.