นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์

1. บทนำ

การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ออร์ชาร์ด สปริง เลน ประเทศสิงคโปร์ 247729 ในฐานะผู้ควบคุม (“STB”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลภายใต้การควบคุมของเราซึ่งระบุถึงตัวคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงชื่อคุณและรายละเอียดการติดต่อที่ระบุชัดเจน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) มีขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิของคุณในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีที่เราใช้ แบ่งปันและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตาม:

(ก) หน้าที่ตามกฎหมายของ STB ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ (Chapter 305B ของสิงคโปร์) เพื่อ: (1) พัฒนาและส่งเสริมสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว (2) ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลสิงคโปร์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์ และ (4) ปฏิบัติหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการท่องเที่ยวเหล่านั้นตามที่เราอาจกำหนด และ

(ข) วัตถุประสงค์ตามกฎหมายดังต่อไปนี้: (1) กฎหมายว่าด้วยบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว (Chapter 334 ของสิงคโปร์) (2) กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (การจัดเก็บภาษี) (Chapter 305C ของสิงคโปร์); (3) กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมสถานคาสิโน (คณะกรรมการการประเมิน) ปี 2014 และ (4) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) (Chapter 52A ของสิงคโปร์)

การดำเนินการตามหน้าที่และวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้แก่การที่เราให้บริการต่าง ๆ และโฮสต์เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล ตู้บริการอัตโนมัติแบบอินเทอร์แอคทีฟ หรือแพลตฟอร์ม STB อื่น ๆ การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นหรือเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น การจัดการและการดำเนินกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการเงินทุนสนับสนุน

เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในปริมาณที่เหมาะสม เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจำกัดเท่าที่จำเป็นต่อจุดประสงค์ในการดำเนินการกับข้อมูลนั้น เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดหากจำเป็น และจะลบทิ้งหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามที่ร้องขอโดยไม่ล่าช้า

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานเกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่หากไม่สามารถทำได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เราจะดำเนินการให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปกป้องข้อมูลมิให้สูญหาย ถูกทำลาย หรือเกิดความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสม เราจะไม่ดำเนินการกับข้อมูลของคุณโดยการตัดสินใจที่อิงตามการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะไม่เก็บรวบรวม

เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ นั่นคือ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือทางปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือชีวิตทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ เว้นแต่เราจะมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณให้ทำเช่นนั้น

4. ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้ว การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความสมัครใจหากไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่กำหนดในสัญญาว่าจะต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในบางกรณีอาจมีความจำเป็นที่ต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจทำให้คุณไม่สามารถได้รับหรือใช้บริการของเรา (หรือบางส่วน) หรือทำให้คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เราอธิบายถึงผลที่ตามมาในย่อหน้าที่ 9 ของนโยบายนี้อย่างละเอียด

5. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในนโยบายนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นได้ต่อเมื่อคุณได้ให้คำยินยอมแก่เราในการทำเช่นนั้น หรือการกระทำดังกล่าวสามารถทำได้ตามกฎหมายด้วยเหตุผลใด ๆ ในการทำเช่นนั้น แม้ไม่ได้รับคำยินยอมจากคุณก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะอื่นของสิงคโปร์โดยเป็นไปตามคำสั่งในการแบ่งปันข้อมูลภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลของภาครัฐ (การกำกับดูแลที่ดี) ปี 2018 (เลขที่ 5 ของปี 2018) ของสิงคโปร์ ในกรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น ๆ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดทำข้อตกลงตามสัญญาและระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้นโยบายนี้

6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวม ใช้งาน แบ่งปันหรือดำเนินการโดยสำนักงานประจำภูมิภาคของเราทั้งในและนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยมีเงื่อนไขเสมอว่าการรวบรวม การใช้งาน การแบ่งปัน และ/หรือการดำเนินการข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น และ/หรือเป็นไปตามลักษณะของการรวบรวม การใช้งาน การแบ่งปัน และ/หรือการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ สำนักงานประจำภูมิภาคของเราทุกแห่งจะทำการเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่พวกเขารวบรวม ใช้ ประมวลผลและแบ่งปันกับเรา หรือที่เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันกับพวกเขาไว้เป็นความลับ และใช้มาตราการรักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่ากับมาตราการของเราเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

สำนักงานประจำภูมิภาคของเราจะทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลของตนที่มีระดับการปกป้องคุ้มครองข้อมูลบุคคลที่เพียงพอ (adequacy decision) เท่านั้น ซึ่งได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานตุลาการหรือนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องสำหรับเขตอำนาจศาลของผู้รับข้อมูล หรือเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมอื่น ๆ ที่ได้นำมาปฏิบัติ ซึ่งเป็นมาตรการที่เพียงพอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม สามารถขอรับคำอธิบายโดยละเอียดของมาตรการป้องกันที่นำมาใช้ได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ stbfeedback@bizengage.gov.sg

7. สิทธิ์ของคุณและวิธีการใช้สิทธิ์

คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการโดยเคารพต่อสิทธิ์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ บางส่วนหรือทั้งหมดดังนี้

(ก) สิทธิในการเข้าถึง (1) ข้อมูลที่ระบุว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และ/หรือ (2) สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับข้อมูล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นไปได้

(ข) สิทธิในการขอให้มีการแก้ไข ลบออก หรือจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เนื่องจาก (1) ข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง (2) ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมอีกต่อไป หรือ (3) คำยินยอมให้มีการดำเนินการกับข้อมูลนั้นได้ถูกเพิกถอนแล้ว

(ค) สิทธิในการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสิทธิในการเพิกถอนคำยินยอมของคุณในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินการกับข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนนั้น

(ง) สิทธิในการโต้แย้งเพื่อไม่ให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยระบุหลักเหตุผลที่เกี่ยวข้องสถานการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิในการโต้แย้งนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ หลังจากทำการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณที่คุณได้แจ้งมา เราจะหยุดดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือชี้แจงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเราเพื่อดำเนินการกับข้อมูลของคุณต่อ

(จ) สิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของคุณที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจคุ้มครองข้อมูล และ/หรือ

(ฉ) สิทธิในการกำหนดให้เราดำเนินการดังนี้: (1) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ซึ่งคุณได้แจ้งแก่เรา ไปให้คุณในรูปแบบที่เป็นระบบซึ่งใช้กันโดยทั่วไปและเครื่องสามารถอ่านออก และ/หรือ (2) ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยไม่ล่าช้า โดยที่หากสามารถทำได้ในทางเทคนิค คุณก็มีสิทธิที่จะกำหนดให้มีการโอนข้อมูลดังกล่าวจากเราไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยตรง

หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้หรือยื่นข้อร้องเรียนในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ของเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา1 ที่ stbfeedback@bizengage.gov.sg โปรดทราบว่าหากคุณต้องการจะใช้สิทธิ์ใด ๆ หรือทั้งหมดดังระบุข้างต้น คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวตนของคุณ

เหตุผลอื่น ๆ ที่เราอาจปฏิเสธคำขอคือหากคำขอนั้นไม่มีมูลหรือเป็นคำขอที่มากเกินไป

8. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการให้คำยินยอม

เราจะร้องขอคำยินยอมจากคุณสำหรับการดำเนินการ2กับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับคุณ หากเราได้รับการกำหนดภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการเช่นนั้น หากเราขอคำยินยอมจากคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยชัดแจ้งถึงจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและชอบด้วยกฎหมายในการขอคำยินยอมจากคุณ และหลังจากนั้นจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและชอบด้วยกฎหมายซึ่งแจ้งให้ทราบอย่างชัดแจ้งในการขอคำยินยอมจากคุณนี้ หากต้องมีการขอคำยินยอมจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะขอคำยินยอมดังกล่าวจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง หรือจำกัดการเข้าถึงหากไม่สามารถรับความยินยอมจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองได้

เราจะขอคำยินยอมดังกล่าวในลักษณะที่แยกต่างหากจากเรื่องอื่น ๆ โดยชัดเจน และในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเข้าใจได้ โดยใช้ภาษาง่าย ๆ และชัดเจน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้หรือถอนคำยินยอมของคุณในภายหลัง อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการทำเช่นนั้นอาจทำให้คุณไม่สามารถได้รับหรือใช้บริการของเรา (หรือบางส่วน) หรือทำให้คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง หากมี เราอธิบายถึงผลที่ตามมาในย่อหน้าที่ 9 ของนโยบายนี้อย่างละเอียด

9. ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ที่เราอาจรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

(ก) หากคุณกำลังเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (ได้แก่ www.visitsingapore.com):

1) ทั่วไป

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา (ได้แก่ www.visitsingapore.com) ด้วยเหตุผลด้านข้อมูลเท่านั้น (กล่าวคือ โดยไม่ได้ลงทะเบียนรับบริการใด ๆ ที่จัดหาให้ของเรา เช่น บัญชีผู้ใช้งาน Visit Singapore หรือโดยไม่ได้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราไม่ว่าในรูปแบบใด) เราจะรวบรวมเลขที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติและจัดเก็บคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ของเราและรับรองถึงความเสถียรและความมีประสิทธิภาพของระบบ และเพื่อดำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสมในแง่ความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมนี้จำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงระบบของเรา การทำให้การใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของคุณสะดวกมากขึ้นและรับรองถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา การดำเนินการนี้อิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราเนื่องจากข้อมูลที่ใช้เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้จะจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาจำกัดเท่านั้น และโดยทั่วไปแล้ว เราไม่สามารถระบุถึงผู้ใช้ส่วนบุคคลได้เว้นแต่จะใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เราจะไม่จัดเก็บคุกกี้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น เว้นแต่ผู้ใช้จะล้างคุกกี้ของตน

2) คุกกี้

เว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้ในกรณีต่างๆ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ ดาต้านี้จะไม่มีข้อมูลที่เราสามารถจัดสรรให้แก่บุคคลได้ คุกกี้จะไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณและไม่มีไวรัสใดๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของคุณ โดยคุกกี้ช่วยให้เราสามารถมอบข้อเสนอที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากกว่า มีประสิทธิผลกว่า และปลอดภัยกว่า ประโยชน์อันชอบธรรมของเราคือการจัดหาและ/หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บ

เว็บไซต์บางส่วนของเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บดังต่อไปนี้:

ก. Google analytics: บริการการวิเคราะห์ที่มีให้โดย Google LLC, (Mountain View, CA, USA) (“Google”)

1. ใช้งานอะไร: Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยคุณจะถูกส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา

2. ใช้งานอย่างไร: การทำให้ IP เป็นนิรนามเป็นฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้งานโดยเว็บไซต์ของเรา และด้วยเหตุนี้ เลขที่อยู่ IP ของคุณจะได้รับการตัดให้สั้นลงภายในพื้นที่ของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือฝ่ายอื่น ๆ ตามข้อตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม ในกรณียกเว้น เลขที่อยู่ IP ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐฯ ก่อน แล้วจึงถูกตัดให้สั้นลงที่นั่น Adobe จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์โดยคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว เลขที่อยู่ IP ที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งภายในขอบเขตของ Google Analytics จะไม่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นใดที่ Google เก็บรักษาไว้

3. อายุการใช้งานคุกกี้: คุกกี้ Google Analytics มีอายุนานสูงสุด 38 เดือน เว้นแต่ผู้ใช้จะล้างคุกกี้ก่อนหน้านี้

4. ปฏิเสธการใช้งาน (Opt-out): คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่รับการถูกติดตามจาก Google Analytics ที่ส่งผลในอนาคตโดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง "Google Analytics Opt-out Browser Add-on สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบันของคุณ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานหรือการปกป้องข้อมูลของ Google โดยไปที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms

ข. Adobe Analytics: บริการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บที่จัดหาให้โดย Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”)

1. ใช้งานอะไร: Adobe Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบปริมาณการใช้งานโดยรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา

2. ใช้งานอย่างไร: โดยการส่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ไปยัง Adobe การตั้งค่าคุกกี้นี้จะช่วยรับรองว่าเลขที่อยู่ IP นั้นถูกทำให้เป็นนิรนามก่อนการระบุพิกัดที่อยู่ และจะถูกแทนที่ด้วยเลขที่อยู่ IP ทั่วไปก่อนการจัดเก็บข้อมูล Adobe ในนามของเรา จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่เรา Adobe จะไม่เชื่อมโยงเลขที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Adobe เก็บรักษาไว้

3. อายุการใช้งานคุกกี้: คุกกี้ Adobe Analytics มีอายุนานสูงสุด 37 เดือน เว้นแต่ผู้ใช้จะล้างคุกกี้ก่อนหน้านี้

4. ปฏิเสธการใช้งาน (Opt-out): คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันการรวบรวมและใช้ข้อมูลของ Adobe (คุกกี้และเลขที่อยู่ IP) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์ที่มีให้บริการภายใต้ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานหรือการปกป้องข้อมูลของ Adobe โดยไปที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้
https://www.adobe.com/sea/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/sea/legal/terms.html

ค. Whole of Government Application Analytics (WOGAA) – แพลตฟอร์มของรัฐบาลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำความเข้าใจภูมิทัศน์ของบริการดิจิทัลของเราและทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการดิจิทัลของเรา ปัจจุบัน WOGAA ใช้ทั้ง Adobe Analytics และ Snowplow

WOGAA (Adobe Analytics)
1. ใช้งานอะไร: Adobe Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบปริมาณการใช้งานโดยรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา

2. ใช้งานอย่างไร: โดยการส่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ไปยัง Adobe การตั้งค่าคุกกี้นี้จะช่วยรับรองว่าเลขที่อยู่ IP นั้นถูกทำให้เป็นนิรนามก่อนการระบุพิกัดที่อยู่ และจะถูกแทนที่ด้วยเลขที่อยู่ IP ทั่วไปก่อนการจัดเก็บข้อมูล Adobe ในนามของเรา จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่เรา Adobe จะไม่เชื่อมโยงเลขที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Adobe เก็บรักษาไว้

3. อายุการใช้งานคุกกี้: คุกกี้ Adobe Analytics มีอายุนานสูงสุด 37 เดือน เว้นแต่ผู้ใช้จะล้างคุกกี้ก่อนหน้านี้

4. ปฏิเสธการใช้งาน (Opt-out): คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันการรวบรวมและใช้ข้อมูลของ Adobe (คุกกี้และเลขที่อยู่ IP) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์ที่มีให้บริการภายใต้ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานหรือการปกป้องข้อมูลของ Adobe โดยไปที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้
https://www.adobe.com/sea/privacy/policy.html
https://www.adobe.com/sea/legal/terms.html

WOGAA (Snowplow)
1. ใช้งานอะไร: WOGAA (Snowplow) ใช้คุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบปริมาณการใช้งานโดยรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา

2. ใช้งานอย่างไร: โดยการส่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ไปยัง Snowplow การตั้งค่าคุกกี้นี้จะช่วยรับรองว่าเลขที่อยู่ IP นั้นถูกทำให้เป็นนิรนามก่อนการระบุพิกัดที่อยู่ และจะถูกแทนที่ด้วยเลขที่อยู่ IP ทั่วไปก่อนการจัดเก็บข้อมูล Snowplow ในนามของเรา จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่เรา Snowplow จะไม่เชื่อมโยงเลขที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Snowplow เก็บรักษาไว้

3. อายุการใช้งานคุกกี้: คุกกี้ Snowplow มีอายุนานสูงสุด 24 เดือน เว้นแต่ผู้ใช้จะล้างคุกกี้ก่อนหน้านี้

4. ปฏิเสธการใช้งาน (Opt-out): คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ดังกล่าวได้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของ WOGAA ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
https://wogaa.sg/home/index.html#/privacy-statement

(ข) หากคุณกำลังใช้บริการดิจิทัลทางธุรกรรมของเรา (เช่น แอปพลิเคชัน พอร์ทัล แพลตฟอร์ม):

1) การเชื่อมต่อบนระบบออนไลน์ของเรา (เช่น แอปพลิเคชัน พอร์ทัล แพลตฟอร์ม)

หากคุณเข้าถึง และ/หรือใช้อินเทอร์เฟซออนไลน์ใด ๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชันของเรา (เช่น แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ VisitSingapore) พอร์ทัล (เช่น Tourism Information Hub และ STB Learning Portal) หรือแพลตฟอร์ม (เช่น Singapore Tourism Analytics Network) เราจะทำการรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน พอร์ทัลและ/หรือแพลตฟอร์มของเรา

โดยการทำเช่นนี้ตามประโยชน์ที่ชอบธรรมของเราในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์เว็บที่เราใช้ และวิธีที่คุณสามารถเลือกปฏิเสธไม่ใช้งานได้ในเนื้อหาด้านบนภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์เว็บ”

2) แอปพลิเคชันของเรา (เช่น แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ VisitSingapore สำหรับผู้ใช้ iOS และ Android):

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ โดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน VS สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมเมื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน VS ได้ในเนื้อหาส่วนถัดไป คุณสามารถใช้งานและเรียกดูแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราต่อไปโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้งาน Adobe Analytics เพื่อระบุตัวคุณและทำให้คุณมีประสบการณ์การใช้งานบริการของเราที่ดีขึ้น ระบบของเรายังบันทึกข้อมูล เช่น โปรไฟล์ของคุณ เวลาที่ใช้งาน และการโต้ตอบบนแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ Visit Singapore สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลบนแอป VS โปรดดูข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานที่มีในแอปพลิเคชัน

3) บริการการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน (“API”) ของเรา:

หากคุณส่งการลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการ API ของเรา เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และประเทศที่พำนักอาศัยของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจให้ไว้ เราทำเช่นนี้เพื่อให้ API โทเค็นและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเราแก่คุณ การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชัน API และประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการให้ API แก่คุณ และเพื่อปรับปรุงปริมาณการใช้งานและการเป็นที่รับรู้ของบริการของเรา หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ในภายหลัง

4) พอร์ทัลของเรา (เช่น Tourism Information and Services Hub, Singapore Tourism Analytics Network และ STB Learning Portal):

หากคุณลงทะเบียนสำหรับพอร์ทัลใด ๆ ของเรา (เช่น Tourism Information and Services Hub, Singapore Tourism Analytics Network หรือ STB Learning Portal) เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างบัญชีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการที่เรามีให้ การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานของเรา รวมทั้งประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการนำเสนอบริการ เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ในภายหลัง

5) บริการเข้าสู่ระบบบัญชี Visit Singapore ของเรา:

เราให้บริการบัญชี Visit Singapore เพื่อเป็นการระบุตัวตนเฉพาะตัวเมื่อคุณใช้บริการของเรา เพื่อให้นักเดินทางเช่นคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ในสิงคโปร์ในแบบของคุณอย่างแท้จริง ในทุกจุดของการเดินทาง สิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างคำแนะนำที่ปรับแต่งขึ้นสำหรับคุณในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเข้าชมซ้ำ ๆ หลายครั้ง คุณสามารถสมัครบัญชีผู้ใช้งานได้โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนง่าย ๆ บนแพลตฟอร์มของเราเช่น visitingapore.com และแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ Visit Singapore โดยให้รายละเอียดเบื้องต้นแก่เรา เช่น ชื่อ อีเมลและประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ นอกจากนี้เรายังให้บริการการลงชื่อเข้าใช้งานโดยตรง โดยทำการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook, Google และ Apple เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่น Facebook คุณอนุญาตให้เรารับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้) จากบุคคลที่สามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา และเราจะจัดการข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คุณสามารถตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณเพื่อดูข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งคุณได้แบ่งปันกับเราเมื่อคุณทำการลงทะเบียนบัญชี เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมลและประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกแบ่งปันกับผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่น และเราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ดีขึ้นเท่านั้นและจะไม่นำข้อมูลไปขาย เราจะขอความยินยอมจากคุณหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลโปรไฟล์เบื้องต้นของคุณกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมลและสถานที่พำนักอาศัย หากคุณต้องการเพิกถอนคำยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก คุณสามารถดูและเพิกถอนการเข้าถึงได้ที่ account.visitsingapore.com ภายใต้แอปที่มีการเข้าถึงบัญชี คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณได้บนหน้าเว็บเดียวกันนี้ คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้งานได้ผ่านทางพอร์ทัล account.visitsingapore.com หรือเขียนคำร้องถึงเรา

(ค) หากคุณกำลังเข้าร่วมในงานอีเว้นท์ การประกวดแข่งขัน การสำรวจความคิดเห็นหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่เราจัดขึ้น:

1) งานอีเว้นท์ โปรแกรม หรืองานกิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่เราจัดขึ้น:

สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หากคุณเข้าร่วมในงานอีเว้นท์ โปรแกรม หรืองานกิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่เราจัดขึ้น เราจะรวบรวม ใช้งานและดำเนินการกับชื่อของคุณและข้อมูลติดต่อทางธุรกิจของคุณ รวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการคำขอหรือใบสมัครของคุณสำหรับงานอีเว้นท์หรือโปรแกรมเฉพาะใด ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยเป็นไปตามสัญญาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งเกี่ยวกับงานอีเว้นท์หรือโปรแกรมเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวที่คุณกำลังสมัคร

ในระหว่างงานอีเว้นท์หรือโปรแกรมดังกล่าว หากคุณให้นามบัตรของคุณกับเรา เราจะรวบรวม ใช้งานและดำเนินการกับรายละเอียดการติดต่อของคุณในนามบัตรตามวัตถุประสงค์ที่คุณให้นามบัตรไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มและการจัดเก็บรายละเอียดการติดต่อของคุณในระบบของเรา การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้อิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการส่งมอบบริการต่างๆ ของเราแก่คุณ

2) การประกวดแข่งขันที่เราจัดขึ้น:

หากคุณมีส่วนร่วมในการประกวดแข่งขันของเรา เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณซึ่งเราอาจร้องขอและที่คุณให้โดยสมัครใจ เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการประกวดแข่งขันดังกล่าวและให้รางวัลแก่คุณ ในกรณีที่คุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในการประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการเสนอบริการต่าง ๆ และการส่งเสริมบริการของเราและการท่องเที่ยวในสิงคโปร์ หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราจะไม่สามารถประเมินและดำเนินการกับคุณสมบัติของคุณสำหรับการประกวดแข่งขันได้หลังจากนั้น

3) การสำรวจความคิดเห็นที่เราจัดทำขึ้นหรือจัดทำขึ้นในนามของเรา:

หากคุณเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นของเรา เราและ/หรือผู้ดำเนินการของเรา (ในนามของเรา) จะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณซึ่งเราอาจร้องขอและที่คุณให้โดยสมัครใจ เพื่อการตรวจสอบยืนยันในสถานที่จริงและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่แจ้งนี้ถือเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจโดยสมบูรณ์ เราจะได้รับข้อมูลแบบรวมเท่านั้นจากการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการของเราที่กระทำในนามของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดำเนินการบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการของเรา หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ

(ง) หากคุณกำลังส่งใบสมัคร เสนอชื่อ หรือการประกวดราคามาให้เรา:

1) การสมัครเข้ารับการฝึกงานหรือสมัครงาน:

หากคุณสมัครเข้ารับการฝึกงานหรือสมัครงาน เราจะรวบรวม ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งไว้ในประวัติย่อและแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ประเทศและเมืองที่พำนักอาศัย สัญชาติ เพศ วันเกิด ภาษาที่ใช้เขียนและพูด สถานะการจ้างงาน สถานภาพการสมรส มีหรือไม่มีบุตร วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และรายละเอียดของนายจ้างของคุณ) เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการใบสมัครของคุณเท่านั้น ความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการดังกล่าวจะสัมพันธ์กับกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่มีกฎหมายระดับประเทศในเรื่องนั้น ก็จะสัมพันธ์กับการทำสัญญา

2) การสมัครขอรับรางวัลทางการศึกษา ทุนการศึกษา หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว:

หากคุณกำลังสมัครขอรับรางวัลทางการศึกษา ทุนการศึกษา หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เพศ อายุ หมายเลขติดต่อ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน รายละเอียดของนายจ้างของคุณ รายละเอียดผู้ค้ำประกันของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ร้องขอในแบบฟอร์มการตอบรับหรือแสดงความยินยอม หรือที่เราร้องขอ เราจะรวบรวม ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการรางวัล ทุนการศึกษาหรือโครงการริเริ่ม และ/หรือพิจารณาใบสมัครของคุณสำหรับรางวัล ทุนการศึกษาหรือโครงการริเริ่มดังกล่าว การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และการเริ่มต้นในภายหลังของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามใบสมัครของคุณ หรือความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณ หากมี หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราจะไม่สามารถดำเนินการกับใบสมัครของคุณได้หลังจากนั้น

3) การสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ:

หากคุณกำลังสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ ชื่อบริษัท ตำแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอในใบสมัครขอเงินช่วยเหลือนั้น ๆ เราจะรวบรวม ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการประเมินและการตรวจสอบตามข้อกำหนดเท่านั้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณในการได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราจะไม่สามารถดำเนินการกับการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือของคุณได้หลังจากนั้น หลังจากประเมินและประมวลผลการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือของคุณแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หลังจากภาระหน้าที่ในคู่มือคำแนะนำของรัฐบาลสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลนั้นหมดอายุลง (สูงสุด 5 ปีนับจากวันสุดท้ายของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้างต้น)

4) การเสนอชื่อบุคคล/องค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล:

หากคุณต้องการจะเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลใดรางวัลหนึ่งของเราหรือคุณเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ รวมทั้งชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่คุณเสนอชื่อ เพื่อจุดประสงค์ในการประเมินและดำเนินการการเสนอชื่อของคุณและเพื่อติดตามผลการเสนอชื่อของคุณ เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดการเข้าร่วม หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่การทำเช่นนี้จะส่งผลเสียต่อการพิจารณาและประมวลผลการให้รางวัล

5) การยื่นประกวดราคาหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดซื้ออื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน:

หากคุณกำลังเข้าร่วมในการยื่นประกวดราคาของเราหรือกิจกรรมการจัดซื้ออื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราจะรวบรวม ใช้งานและดำเนินการกับชื่อของคุณ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ตำแหน่ง และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราร้องขอในแบบฟอร์มการยื่นประกวดราคา เพื่อให้เราติดต่อคุณได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการยื่นเอกสารประกวดราคาของคุณ การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และการเริ่มต้นในภายหลังของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามการประกวดราคา

(จ) หากคุณกำลังทำข้อตกลงหรือหนังสือยินยอมห้ามเปิดเผยข้อมูลกับเรา:

หากคุณกำลังทำข้อตกลงหรือหนังสือยินยอมห้ามเปิดเผยข้อมูลกับเรา เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และชื่อบริษัท ตำแหน่งและ/หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณอาจให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ข้อตกลงหรือหนังสือยินยอมที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) หากคุณเป็นบุคคลที่ติดต่อกับเรา:

1) ติดต่อเราหรือใช้แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น:

หากคุณต้องการสอบถาม กล่าวขอบคุณหรือส่งข้อร้องเรียน เราขอเสนอให้คุณติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มที่มีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราหรือโปรดติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเราผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์และอีเมล โดยคุณต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล และสถานที่พักอาศัยของคุณ และในบางกรณีอาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ เพื่อให้มีการดำเนินการตามคำขอของคุณและการติดตามเรื่อง ถ้าจำเป็น นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากแชทบอทที่พบในเว็บไซต์องค์กรของเรา เว็บไซต์ Visit Singapore Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition (VS MICE) และ Facebook จะไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเริ่มการสนทนากับแชทบอท ยกเว้นใน Facebook ซึ่งเราจะได้รับชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราผ่านแชทบอท เราจะต้องรวบรวมข้อมูลติดต่อของคุณ เช่นชื่อและอีเมล เพื่อทำการติดตามผล การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในการติดต่อคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญา หรือตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการปรับปรุงประสบการณ์การเดินทางของคุณและปรับปรุงบริการของเรา ตามความจำเป็นเพื่อติดตามคำขอของคุณ การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นในการติดตามคำขอของคุณ (เช่น เมื่อเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานทางกฎหมายอื่น) หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราจะไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ในภายหลัง

2) สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา:

หากคุณได้ให้คำยินยอม เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณแจ้งไว้โดยสมัครใจเพื่อส่งจดหมายข่าวของเราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา รวมทั้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ไปให้คุณ จดหมายข่าวดังกล่าวอาจมีโฆษณาของบุคคลภายนอกและผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา แต่จะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราจะไม่สามารถให้บริการจดหมายข่าวต่อไปได้ในภายหลัง

3) แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเรา:

การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) เป็นเจ้าของและผู้จัดการเพจสื่อสังคมออนไลน์หลายเพจบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, TikTok, Weibo, Naver, Wechat และ Line เราอาจได้รับข้อมูลของคุณผ่านทางเนื้อหาที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเหล่านี้ เนื้อหาที่ส่งมาอาจเป็นรูปภาพที่คุณแชร์กับเราบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ข้างต้นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา เช่น การแท็กเราในคำบรรยายภาพของคุณใน Instagram หรือการติดแฮชแท็ก #VisitSingapore หรือ #PassionMadePossible

หากคุณเริ่มการสนทนากับเราผ่านทางแชทบอทที่พบในหน้า Facebook ของเรา เราจะได้รับชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แต่เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะเราดูโปรไฟล์สาธารณะของคุณหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ Facebook เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะไม่มีการใช้แชทบอทเพื่อเผยแพร่เนื้อหาหรือใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อแสดงโฆษณาสำหรับคุณ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมและแชทบอทไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะได้รับแจ้งและจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อทำการติดตามผล คุณสามารถลบเนื้อหาที่ส่งผ่านแชทบอทได้โดยติดต่อเรา

(ช) หากคุณเป็นผู้สื่อข่าวที่เคยทำงานกับเราหรือเคยติดต่อกับเรา:

หากคุณให้ข้อมูลของคุณกับเรา (เช่น ทางอีเมลหรือในรูปแบบของนามบัตร) และได้มอบความยินยอมให้แก่เรา เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ตำแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ คุณให้โดยสมัครใจ (เช่น หมายเลขติดต่อ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ คำเชิญและ/หรือเอกสารข้อเท็จจริงของโครงการต่าง ๆ ให้แก่คุณ หากการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามการให้คำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้มอบให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าหลังจากที่คุณถอนคำยินยอมของคุณ แต่เราจะไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลอื่น ๆ หรือคำเชิญดังกล่าวแก่คุณต่อไปได้ในภายหลัง

(ซ) หากคุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / พันธมิตรทางธุรกิจ:

1) หากคุณเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราที่เข้าร่วมในการเยี่ยมชมไซต์หรือการตรวจสอบไซต์ไปยังไซต์ที่ปลอดภัย:

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราที่เข้าร่วมในการเยี่ยมชมไซต์หรือการตรวจสอบไซต์ไปยังไซต์ที่ปลอดภัย (เช่น มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นจุดตรวจรักษาความปลอดภัย) เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัทและตำแหน่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับลงทะเบียนเพื่อดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเยี่ยมชมไซต์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่จำเป็น

2) หากคุณเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และกำลังเข้าร่วมทัวร์ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในสิงคโปร์:

หากคุณเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และกำลังเข้าร่วมทัวร์ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในสิงคโปร์ เราจะรวบรวม ใช้งาน และดำเนินการกับชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดหนังสือเดินทางและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราร้องขอโดยตรงจากคุณหรือร้องขอในนามของเรา เพื่อช่วยเหลือคุณในการจัดเตรียมการเดินทางไปยังสิงคโปร์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมในทัวร์ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องระหว่างเรา รวมทั้งประโยชน์ที่ชอบธรรมของเราในการจัดหาทัวร์ที่ร้องขอเพื่อปรับปรุงธุรกิจของเรา

(1) การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ตามระเบียบข้อบังคับหรือการปกป้องทางกฎหมาย:

โดยไม่คำนึงถึงข้อความใด ๆ ภายในนโยบายนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอิสระเพื่อจุดประสงค์ตามระเบียบข้อบังคับภายใต้หน้าที่การทำงานตามกฎหมายของ STB (เช่น การออกใบอนุญาตตัวแทนการท่องเที่ยว การออกใบอนุญาตมัคคุเทศก์ หรือการเก็บภาษีสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว) หรือเพื่อปกป้องตัวเราจากการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายใด ๆ การดำเนินการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราเพื่อปฏฺิบัติตามข้อผูกพันต่อสาธารณชนและหน้าที่การทำงานตามกฎหมาย

10. การปรับปรุงนโยบายนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ แนวทางของรัฐบาลสิงคโปร์ คำสั่งตามข้อบังคับและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่างของการปรับปรุงนี้ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขในอนาคตสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2012 (เลขที่ 26 ของปี 2012) ของสิงคโปร์หรือการปรับปรุงแก้ไขคู่มือคำแนะนำของรัฐบาลสิงคโปร์ เอกสารแปลของนโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเท่านั้น หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงนโยบาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2020

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาษาไทย ได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ จะถือว่านโยบายฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า


1เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ยังเป็นผู้จัดการบริการคุณภาพ (QSM) อีกด้วย

2“การดำเนินการ” หมายถึง การปฏิบัติงานหรือชุดการปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การวางโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกดู การให้คำปรึกษา การใช้งาน การเปิดเผยโดยการส่ง การแจกจ่าย หรือการเผยแพร่ในลักษณะอื่น การจัดวางหรือการรวมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบทิ้งหรือการทำลายทิ้ง