การผลิตขั้นสูง

ภาพรวม 

ผู้นำระดับภูมิภาคด้วยการผลิตที่ทันสมัย

อันดันสาม

ของโลกสำหรับกิจกรรมเพิ่มมูลค่าด้านการผลิต1

อันดับสอง

ของโลกในรายงาน 2019 Future of Production Report2

>5,000

โครงการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในช่วงปี 2015 ถึง 20193

$932 ล้าน

คือยอดใช้จ่ายด้าน R&D ในช่วงปี 2015 ถึง 20194

อันดับห้า

ของผู้กลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด

>9,000

บริษัทด้านการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิต คือตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสิงคโปร์ รายได้จากอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ 21 ของจีดีพีของประเทศ และมีการจ้างงานในประเทศมากกว่าร้อยละ 12 ของจำนวนประชากรทั้งหมด5 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังถือเป็นป้อมปราการทางเศรษฐกิจ แม้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเติบโตมากกว่าร้อยละ 7 ตลอดทั้งปี และเติบโตถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 20206 

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ การพิมพ์ 3 มิติ เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ที่เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิต การเปลี่ยนมาสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย หรือที่รู้จักกันในชื่อ อุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เกิดตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ถึง 156.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2024 หรือเติบโตในอัตราร้อยละ 16.9 ต่อปี7 

การที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะโดยการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ หรือการมีความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและแนวโน้มล่าสุด  และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นที่บริษัทออร์แกไนเซอร์จัดงานกิจกรรมและธุรกิจต่างๆ ต้องอยู่ในที่ที่ผู้นำทางความคิดด้านอุตสาหกรรม 4.0 มารวมตัวกัน หรือที่ที่เป็นแหล่งรวมของโรงงานแห่งอนาคต (FoF) และที่ที่มีทั้งการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ระบบนิเวศทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ได้ก่อให้เกิดโรงงานอัจฉริยะ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิต และผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมรายใหญ่อย่าง STMicroelectronics, Micron และ Merck ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สิงคโปร์มีแพลตฟอร์มที่เปี่ยมศักยภาพสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรม ได้มาเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และเติบโต  

ทำไมต้องจัดงานกิจกรรมด้านการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นในสิงคโปร์

เข้าสู่ตลาดอันทรงพลัง 

ในช่วงปี 2014 ถึง 2018 สิงคโปร์ได้ทุ่มลงทุนเป็นเงินถึง 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์8 เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนริเริ่มด้านการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ Smart Industry Readiness Index (SIRI) ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ ให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 

ขณะเดียวกันนั้นตลาดก็ขยายตัวไปพร้อมๆ กัน ในปัจจุบัน โรงงานผลิตของ Illumina ในสิงคโปร์ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคไมโครอาร์เรย์ถึงร้อยละ 95 ของความต้องการของทั้งโลก และร้อยละ 85 ของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการหาลำดับเบสที่สำคัญทั่วโลก9 นอกจากนี้ Dyson ยังทุ่มเงินจำนวน 578 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช้ในโรงงานต่างๆ ของบริษัทในภูมิภาค10  

แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเรามีสัดส่วนการผลิตถึงร้อยละ 20 ของผลผลิตทั่วโลก11 อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการเดินเรือและอากาศยาน ต่างก็ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทด้านวิศวกรรมความแม่นยำมากกว่า 2,700 บริษัทจากสิงคโปร์12

ความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันระหว่างผู้มีบทบาทในประเทศ กับบรรษัทข้ามชาติเท่านั้น ตัวอย่างมีให้เห็นที่ Jurong Innovation District ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นที่ตั้งของบรรดาสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา&D  ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และโรงงานแห่งอนาคต (FoF) หรือแม้แต่ Planetspark Innovation Centre ที่ชางงี ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และ SME เป็นการเฉพาะ13 

เมื่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้ประโยชน์จากการที่สามารถอาศัยความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันเพื่อผลิตนวัตกรรมร่วมกัน บริษัทอร์แกไนเซอร์ที่จัดงานกิจกรรมเองก็ได้เรียนรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายไม่เพียงแต่สนใจใคร่รู้ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไรเท่านั้น แต่ยังสนใจในตัวอย่างโซลูชันที่พัฒนาขึ้น รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำในสิ่งเดียวกัน

บริษัทออร์แกไนเซอร์อาจพิจารณาดึงความน่าสนใจของกรณีศึกษาเหล่านี้มาใช้ โดยการจัดทัวร์ขนาดย่อมไปยังองค์กรธุรกิจต่างๆ หรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยการพาผู้สนใจไปเยี่ยมชมโรงงาน 3D อัจฉริยะ14 เมื่อผู้เข้าร่วมงานทดลองใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงรุ่นล่าสุดบางรายการ พวกเขาจะกลับไปพร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่น แนวความคิดที่สร้างแรงบันดาลใจ และบทสนทนาที่สามารถนำไปสานต่อที่ประเทศของตน

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตขั้นสูง 

การมีเทคโนโลยีและผู้ให้บริการโซลูชัน รวมถึงยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตในสิงคโปร์ยังหมายถึง การที่บริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานกิจกรรมในประเทศสามารถเข้าถึงบรรดาผู้นำขององค์กรเหล่านี้ได้ โดยที่คนเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่กำลังพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อนนวัตกรรมนั้นๆ อีกด้วย  

งานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญเฉพาะด้านที่สำคัญ เช่น โรงงานดิจิทัลการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเมือง (Urban Digitalisation) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า และเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก และจนถึงปัจจุบันก็มีงานนิทรรศการมากมายที่จัดแสดงเกี่ยวกับการใช้ AI และหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสาธิตจากบริษัทต่างๆ เช่น Siemens ที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจจะนำการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalisation) มาดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร15  

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เช่น การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ เนื่องจากบรรดาผู้นำต่างๆ ในอุตสาหกรรมได้มารวมตัวกันเพื่อพูดคุยถึงวิธีการทำให้การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางชีวิตวิถีใหม่  

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดเพื่อการแสดงการพัฒนาล่าสุดในภาคธุรกิจ หรือการประชุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและโซลูชัน บริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานกิจกรรมก็มั่นใจได้ว่า มีผู้คนให้ความสนใจกับประเทศสิงคโปร์สูงมาก และมีผู้ร่วมอภิปราย วิทยากร และผู้จัดงานต่างๆ ให้เลือกมากมาย 

สร้างแรงบันดาลใจ 

สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรมด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระดับนานาชาติมาแล้วหลายงาน มีความพร้อมด้านความชำนาญและประสบการณ์เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างงานกิจกรรมที่เพิ่งจัดไป: 

Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP)

ITAP คืองานแสดงโซลูชันด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ได้จริง ทำให้บรรดามืออาชีพจากอุตสาหกรรมการผลิตเกิดแรงบันดาลใจและมีความเข้าใจมากขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในระยะต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เริ่มต้น ปรับขนาด และรักษาความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

อ่านเพิ่มเติม >

Global Additive Manufacturing Summit

จัดโดย National Additive Manufacturing Innovation Cluster (NAMIC) และใช้สถานที่ร่วมกันกับ ITAP การประชุมนี้ได้พูดถึงการพัฒนาล่าสุดด้านนวัตกรรมของวัสดุ และผลกระทบต่อการผลิตแบบอนุกรมสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ นี่เป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบรรดาผู้นำในธุรกิจการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ ที่ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในเรื่องความยั่งยืน การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและสำหรับผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม >

Advanced Semiconductor Technology Conference (ASTC) 

การประชุมใหญ่ทางการค้าที่จัดโดย SEMI ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมระดับโลกที่ทำให้ธุรกิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านการออกแบบทั้งหมดได้มารวมตัวกัน ทำให้ผู้นำทางธุรกิจหลายรายและผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีได้มาพบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในการเชื่อมต่อ การตรวจจับ และการคาดการณ์ด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

อ่านเพิ่มเติม >

เชิงอรรถ‭

1 https://www.straitstimes.com/world/united-states/south-korea-singapore-lead-world-in-innovation-us-drops-out-of-top-10

2 https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth/  

3 https://file.go.gov.sg/rie-2025-handbook.pdf

4 https://file.go.gov.sg/rie-2025-handbook.pdf

5 https://www.straitstimes.com/business/economy/10-year-plan-for-singapore-manufacturing-to-grow-50-by-2030-chan-chun-sing

6 https://www.channelnewsasia.com/news/business/edb-singapore-manufacturing-output-expands-in-2020-14043888

7 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industry-4-market-102536746.html?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0f6Ggri_5d2uVeWDffnLPynOUYXH8EO__ttoqAkR5LEEfT-1flRivxoC6P0QAvD_BwE

8 https://isca.org.sg/media/3224/singapore-budget-2013_at-a-glance.pdf  

9 https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/insights/singapore-seeking-frontier-firms-for-manufacturing-2030.html  

10 https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/insights/singapore-a-leading-manufacturing-hub.html  

11 https://www.trade.gov/market-intelligence/singapore-manufacturing  

12 https://www.trade.gov/market-intelligence/singapore-manufacturing  

13 https://www.straitstimes.com/business/new-planetspark-accelerator-to-help-local-tech-start-ups-bring-ai-iot-products-to-market

14 https://www.straitstimes.com/business/economy/industrial-transformation-asia-pacific-event-goes-hybrid-amid-covid-19-pandemic  

15 https://www.siemens.com/sg/en/company/fairs-events/itap.html