บทนำ

การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ออร์ชาร์ด สปริง เลน ประเทศสิงคโปร์ 247729 ในฐานะผู้ควบคุม (“STB”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลภายใต้การควบคุมของเราซึ่งระบุถึงตัวคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงชื่อคุณและรายละเอียดการติดต่อที่ระบุชัดเจน เอกสารนี้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิของคุณในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีที่เราใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับหน้าที่การทำงานตามกฎหมายของ STB ภายใต้กฎหมาย STB (a) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว (b) เพื่อแนะนำรัฐบาลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว (c) เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทของภาคส่วนการเดินทางและการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ และ (d) เพื่อทำหน้าที่ออกใบอนุญาตดำเนินการและการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรการท่องเที่ยวเหล่านั้นโดยที่ STB อาจกำหนดและเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายดังนี้ i) กฎหมายว่าด้วยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว, ii) กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Cess Collection), iii) กฎข้อบังคับในการควบคุมสถานคาสิโน (คณะกรรมการการประเมิน) ปี 2014 และ iv) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) รวมถึงการจัดหาบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ใดๆ ของเรา แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล ตู้บริการอัตโนมัติแบบอินเทอร์แอคทีฟ หรือแพลตฟอร์ม STB อื่นๆ หรือการทำการสำรวจความคิดเห็นหรือเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น องค์กร และการจัดงานอีเว้นท์และโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการเงินให้เปล่า

เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในปริมาณที่เหมาะสม เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจำกัดเท่าที่จำเป็นต่อจุดประสงค์ในการดำเนินการกับข้อมูลนั้น เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดหากจำเป็น และจะลบทิ้งหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ล่าช้า

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ของการดำเนินการกับข้อมูลนั้น และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และถ้าไม่สามารถทำได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

เราจะดำเนินการให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการปกป้องข้อมูลจากการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปกป้องข้อมูลมิให้สูญหาย ถูกทำลาย หรือเกิดความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยใช้มาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม เราจะไม่ดำเนินการกับข้อมูลของคุณโดยการตัดสินใจที่อิงตามการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) หากการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบทางกฎหมาย หรือผลกระทบที่สำคัญที่เทียบเท่ากันต่อคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะไม่เก็บรวบรวม

สำหรับผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป (EU) เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ นั่นคือ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือทางปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ

ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้ว การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความสมัครใจหากไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่กำหนดในสัญญาว่าจะต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่โปรดทราบว่าในบางกรณี การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของเรา หรือบางส่วนของการบริการที่ระบุหรือทำให้คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในนโยบายนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นได้ต่อเมื่อคุณได้ให้คำยินยอมในการทำเช่นนั้นหรือการกระทำดังกล่าวสามารถทำได้ตามกฎหมายด้วยเหตุผลใดๆ ในการทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรสาธารณะอื่นของสิงคโปร์โดยเป็นไปตามคำสั่งในการแบ่งปันข้อมูลภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาคสาธารณะของสิงคโปร์ (การกำกับดูแลที่ดี) ปี 2018 ในกรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นๆ โดยได้รับคำยินยอมจากคุณ เราจะจัดทำข้อตกลงตามสัญญาและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้นโยบายนี้

สิทธิ์ของคุณและวิธีการใช้สิทธิ์

คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการโดยเคารพต่อสิทธิ์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ บางส่วนหรือทั้งหมดดังนี้

i)     ขอ (a) ข้อมูลที่ระบุว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และ (b) เข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้รับข้อมูล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นไปได้
ii)     ขอให้มีการแก้ไข ลบออก หรือจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เนื่องจาก (a) ข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง (b) ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมอีกต่อไป หรือ (c) คำยินยอมให้มีการดำเนินการกับข้อมูลนั้นได้ถูกเพิกถอนแล้ว
iii)     ปฏิเสธที่จะให้และเพิกถอนคำยินยอมของคุณในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินการกับข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนนั้น
iv)     โต้แย้งเพื่อไม่ให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยระบุหลักเหตุผลที่เกี่ยวข้องสถานการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ หลังจากทำการประเมินข้อเท็จจริงต่างๆ ที่คุณได้แจ้งมา เราจะหยุดดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือชี้แจงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญของเราเพื่อดำเนินการกับข้อมูลของคุณต่อ
v)     ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของคุณที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจคุ้มครองข้อมูล และ/หรือ
vi)     กำหนดให้เราดำเนินการดังนี้ (a) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ (ซึ่งคุณได้แจ้งแก่เรา) ไปให้คุณในรูปแบบที่เป็นระบบซึ่งใช้กันโดยทั่วไปและเครื่องสามารถอ่านออก และ (b) ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยไม่ล่าช้า โดยที่หากสามารถทำได้ในทางเทคนิค คุณก็สามารถจะกำหนดให้มีการโอนข้อมูลดังกล่าวจากเราไปยังผู้ควบคุมอื่นโดยตรง

หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้หรือยื่นข้อร้องเรียนในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ stb_feedback@stb.gov.sg หากคุณต้องการจะใช้สิทธิ์ใดๆ หรือทั้งหมดดังระบุข้างต้น โปรดเตรียมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวตนของคุณ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการให้คำยินยอม

หากเราได้รับการกำหนดภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับให้ขอคำยินยอมจากคุณสำหรับการดำเนินการ1 กับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณ เราก็จะดำเนินการเช่นนั้น หากเราขอคำยินยอมจากคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยชัดแจ้งถึงจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและชอบด้วยกฎหมายในการขอคำยินยอมจากคุณ และหลังจากนั้นจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้จุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและชอบด้วยกฎหมายซึ่งแจ้งให้ทราบอย่างชัดแจ้งในการขอคำยินยอมจากคุณนี้ หากต้องมีการขอคำยินยอมจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะขอคำยินยอมดังกล่าวจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง เราจะขอคำยินยอมดังกล่าวในลักษณะที่แยกต่างหากจากเรื่องอื่นๆ โดยชัดเจนในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเข้าใจได้ โดยใช้ภาษาง่ายๆ และชัดเจน คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนคำยินยอมของคุณ ดังระบุข้างต้น

หากคุณกำลังเรียกดูเว็บไซต์ของเรา:

i)     ทั่วไป
เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยเหตุผลด้านข้อมูล กล่าวคือ โดยไม่ได้ลงทะเบียนรับบริการใดๆ ที่จัดหาให้ของเราและโดยไม่ได้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราไม่ว่าในรูปแบบใด เราจะรวบรวมเลขที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ของเราและรับรองถึงความเสถียรและความมีประสิทธิภาพของระบบ และเพื่อดำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสมในแง่ความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตินี้จำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ ตลอดจนจำเป็นในการปฏิบัติงานเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงระบบของเรา การทำให้การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของคุณสะดวกมากขึ้นและรับรองถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา การดำเนินการนี้อิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราเนื่องจากข้อมูลที่ใช้เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้จะจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาจำกัดเท่านั้น และโดยทั่วไปแล้ว เราไม่สามารถระบุถึงผู้ใช้ส่วนบุคคลได้เว้นแต่จะใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก

ii)    คุกกี้และการวิเคราะห์เว็บ (Web Analytics)
เว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้ในกรณีต่างๆ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถมอบข้อเสนอที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากกว่า มีประสิทธิผลกว่า และปลอดภัยกว่า คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ ดาต้านี้จะไม่มีข้อมูลที่เราสามารถจัดสรรให้แก่บุคคลได้ คุกกี้จะไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณและไม่มีไวรัสใดๆ คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในฐานะลูกค้า ประโยชน์อันชอบธรรมของเราคือการจัดหาและ/หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ให้แก่คุณ

เว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้ในกรณีต่างๆ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถมอบข้อเสนอที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากกว่า มีประสิทธิผลกว่า และปลอดภัยกว่า คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ ดาต้านี้จะไม่มีข้อมูลที่เราสามารถจัดสรรให้แก่บุคคลได้ คุกกี้จะไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณและไม่มีไวรัสใดๆ คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในฐานะลูกค้า ประโยชน์อันชอบธรรมของเราคือการจัดหาและ/หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ให้แก่คุณ

บางเว็บไซต์ของเราใช้ Adobe Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่จัดหาให้โดย Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) Adobe Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการวิเคราะห์รูปแบบปริมาณการใช้งานโดยรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยการส่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ไปยัง Adobe การตั้งค่านี้จะช่วยรับรองว่าเลขที่อยู่ IP นั้นถูกทำให้เป็นนิรนามก่อนการระบุพิกัดที่อยู่ และจะถูกแทนที่ด้วยเลขที่อยู่ IP ทั่วไปก่อนการจัดเก็บข้อมูล Adobe ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว Adobe จะไม่เชื่อมโยงเลขที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Adobe เก็บรักษาไว้ คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันการรวบรวมและใช้ข้อมูลของ Adobe (คุกกี้และเลขที่อยู่ IP) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์ที่มีให้บริการภายใต้ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

เว็บไซต์บางส่วนของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์ที่มีให้โดย by Google LLC, ( Mountain View, CA, USA) (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยคุณจะถูกส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา การทำให้ IP เป็นนิรนามเป็นฟังก์ชันการทำงานที่เปิดใช้งานโดยเว็บไซต์ของเรา และด้วยเหตุนี้ เลขที่อยู่ IP ของคุณจะได้รับการตัดให้สั้นลงภายในพื้นที่ของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือฝ่ายอื่นๆ ตามข้อตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม ในกรณียกเว้น เลขที่อยู่ IP ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐฯ ก่อน แล้วจึงถูกตัดให้สั้นลงที่นั่น Adobe จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์โดยคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว เลขที่อยู่ IP ที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งภายในขอบเขตของ Google Analytics จะไม่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นใดที่ Google เก็บรักษาไว้ คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่รับการถูกติดตามจาก Google Analytics ที่ส่งผลในอนาคตโดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Analytics Opt-out Browser Add-on สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบันของคุณ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานหรือการปกป้องข้อมูลโดยไปที่เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

หากคุณสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา:

หากคุณได้ให้คำยินยอม เราจะใช้ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณแจ้งไว้โดยสมัครใจเพื่อส่งจดหมายข่าวของเราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา รวมทั้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ไปให้คุณ จดหมายข่าวดังกล่าวอาจมีโฆษณาของบุคคลภายนอก แต่จะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยทันทีหลังจากที่คุณคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลของคุณหรือเพิกถอนคำยินยอม

หากคุณติดต่อเราหรือใช้แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น:

หากคุณมีคำถาม หรือต้องการจะสอบถาม หรือกล่าวขอบคุณหรือส่งข้อร้องเรียน เราขอเสนอให้คุณติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มที่มีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราหรือโรดติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเรา โดยคุณต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล และสถานที่พักอาศัยของคุณ และในบางกรณีอาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อ เพื่อให้มีการดำเนินการตามคำขอของคุณและการติดตามเรื่อง ถ้าจำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ของการติดต่อเราเพื่อให้เราดำเนินการตามข้อผูกพันภายใต้สัญญา หรืออิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการปรับปรุงประสบการณ์การเดินทางของคุณ และปรับปรุงบริการต่างๆ ของเรา หรือตามที่กำหนดเพื่อติดตามเรื่องสำหรับคำขอของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นในการติดตามเรื่องสำหรับคำขอของคุณ (เช่น เมื่อคำขอนั้นเกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรหรือนิติบุคคลอื่นๆ)

หากคุณลงทะเบียนในพอร์ทัลของเรา:

หากคุณลงทะเบียนในพอร์ทัล Tourism Information & Services Hub เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ รวมทั้งข้อมูลที่แจ้งเพิ่มเติมอื่นๆ) เพื่อจุดประสงค์ในการจัดทำบัญชีเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของเรา การดำเนินการนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งานของเรา นอกจากนี้ ยังอิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการเสนอบริการนั้นเองเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราแก่คุณ

หากคุณลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน API ของเรา:

หากคุณลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน API ของเรา เราจะดำเนินการกับชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และประเทศที่พำนักอาศัยของคุณ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณได้แจ้งไว้ เราจะทำเช่นนี้เพื่อให้ API โทเค็นและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ การดำเนินการนี้เป็นการทำตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชัน API และประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการให้ API แก่คุณ และเพื่อปรับปรุงปริมาณการใช้งานและการเป็นที่รับรู้ของบริการของเรา

หากคุณกำลังใช้ตู้บริการอัตโนมัติแบบอินเทอร์แอคทีฟของเรา:

เราจะให้บริการด้านการวางแผนกำหนดการเดินทางสำหรับคุณโดยผ่านตู้บริการอัตโนมัติแบบอินเทอร์แอคทีฟของเรา และด้วยเหตุนี้ เราจำเป็นต้องมีชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการต่างๆ เท่านั้น และจะถูกลบทิ้งหลังจากที่ได้ส่งกำหนดการเดินทางแบบกำหนดเองของคุณไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกดำเนินการโดยอิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเดินทางของคุณและส่งเสริมการเดินทางมายังหรือผ่านทางสิงคโปร์

หากคุณกำลังสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ:

หากคุณกำลังสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ เราจะรวบรวมชื่อของคุณ ชื่อบริษัท ตำแหน่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอในใบสมัครขอเงินช่วยเหลือนั้นๆ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการประเมินและการตรวจสอบตามข้อกำหนดเท่านั้นเพื่อการได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยเป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง (ข้อกำหนดของใบสมัคร) เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หลังจากกระบวนการนี้สิ้นสุดลงในขั้นสุดท้ายและตามข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่หมดอายุการใช้งาน (ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันสุดท้ายของการใช้งานเพื่อจุดประสงค์ขั้นต้น)

หากคุณกำลังมีส่วนร่วมในงานอีเว้นท์หรือโปรแกรมที่จัดขึ้นโดย STB:

หากคุณกำลังมีส่วนร่วมในงานอีเว้นท์หรือโปรแกรมที่จัดขึ้นโดย STB เราจะรวบรวมชื่อและข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจของคุณ รวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับคำขอหรือการสมัครโดยเฉพาะของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยเป็นไปตามสัญญาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งเกี่ยวกับงานอีเว้นท์หรือโปรแกรมเฉพาะใดๆ ที่คุณกำลังสมัคร หาก (ในการจัดงานอีเว้นท์ดังกล่าว) คุณได้ให้นามบัตรของคุณแก่เรา เราจะใช้รายละเอียดการติดต่อนั้นเพื่อจุดประสงค์ที่คุณได้ระบุไว้ในนามบัตรของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าในระบบของเราและจัดเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ของการให้นามบัตร การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้อิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการส่งมอบบริการต่างๆ ของเราแก่คุณ

หากคุณกำลังเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นของเรา:

หากคุณเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นของเรา เราหรือผู้จำหน่ายของเรา (ในนามของเรา) จะรวบรวมชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติมของคุณเพื่อการตรวจสอบยืนยันในสถานที่จริงและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่แจ้งนี้ถือเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ เราจะได้รับข้อมูลแบบรวมเท่านั้นจากการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินการโดยผู้จำหน่ายของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดำเนินการบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการของเรา

หากคุณเข้าร่วมในการประกวดแข่งขันของเรา:

หากคุณมีส่วนร่วมในการประกวดแข่งขันรายการใดรายการหนึ่งของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อดำเนินการจัดประกวดแข่งขันนั้นและเพื่อมอบรางวัลให้คุณ การดำเนินการนี้จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเข้าร่วม หรือในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอิงตามประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการเสนอบริการต่างๆ และการส่งเสริมบริการของเราและการท่องเที่ยวในสิงคโปร์

หากคุณเสนอชื่อบุคคล/องค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล:

หากคุณต้องการจะเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลใดรางวัลหนึ่งของเรา เราจะดำเนินการกับชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ รวมทั้งชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่คุณเสนอชื่อเพื่อจุดประสงค์ในการประเมินการเสนอชื่อของคุณและเพื่อติดตามผลการเสนอชื่อของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดการเข้าร่วม

หากคุณสมัครเข้ารับการฝึกงานหรือสมัครงาน:

หากคุณสมัครเข้ารับการฝึกงานหรือสมัครงาน เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งไว้ (เช่น ข้อมูลในประวัติย่อ) เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการกับใบสมัครของคุณเท่านั้น ความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการดังกล่าวจะสัมพันธ์กับกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่มีกฎหมายระดับประเทศในเรื่องนั้น ก็จะสัมพันธ์กับการทำสัญญา

การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ตามระเบียบข้อบังคับหรือการปกป้องทางกฎหมาย

โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ภายในนโยบายนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอิสระเพื่อจุดประสงค์ตามระเบียบข้อบังคับภายใต้หน้าที่การทำงานตามกฎหมายของ STB หรือเพื่อปกป้องตัวเราจากการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ ตัวอย่างของจุดประสงค์ตามระเบียบข้อบังคับ ได้แก่ การออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว การออกใบอนุญาตให้แก่มัคคุเทศน์ และการรวบรวมภาษีของงานอีเว้นท์เพื่อการท่องเที่ยว เราดำเนินการดังกล่าวบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมเพื่อปฏฺบัติตามข้อผูกพันต่อสาธารณชนและหน้าที่การทำงานตามกฎหมาย

การปรับปรุงนโยบายนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์ แนวทางของรัฐบาลสิงคโปร์ คำสั่งตามข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่างของการปรับปรุงนี้ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขในอนาคตสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ ปี 2012 หรือการปรับปรุงแก้ไขคู่มือคำแนะนำของรัฐบาลสิงคโปร์

1 “การดำเนินการ” หมายถึง การปฏิบัติงานหรือชุดการปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การวางโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกดู การให้คำปรึกษา การใช้งาน การเปิดเผยโดยการส่ง การแจกจ่าย หรือการเผยแพร่ในลักษณะอื่น การจัดวางหรือการรวมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบทิ้งหรือการทำลายทิ้ง