มาตรการการจัดการด้านความปลอดภัย - เว็บไซต์ทางการของ Visit Singapore

คำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวและบริษัทท่องเที่ยว

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

คำ แนะนำ ทวั่ ไปสำ หรบั นกั ท่องเที่ยว

1. ประเทศสิงคโปร์เปิดประเทศแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว รวมถึงผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

2. นักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้ององสวมหน้ากากขณะโดยสารเที่ยวบินและเรือโดยสารระหว่างเดินทางไปยังสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการในการสวมหน้ากากก่อนการเดินทาง ซึ่งข้อกำหนดจะขึ้นอยู่กับประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา

3. สิงคโปร์ได้ลดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ลง ไม่ต้องสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะ ยกเว้นแต่สถานที่พยาบาล อย่างไรก็ตามโปรดรักษาสุขอนามัยและสวมหน้ากากหากมีอาการไม่สบาย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

1. Ministry of Health (กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์)

2. Ministry of Manpower (กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์)

3. ESG for F&B and Retail (สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านค้าปลีก)

4. Singapore Food Agency (หน่วยงานด้านอาหารของสิงคโปร์)