Giới thiệu

Tổng cục Du lịch Singapore, 1 Orchard Spring Lane, Singapore 247729, với tư cách là bên kiểm soát, (“STB”, hay “chúng tôi”), cam kết bảo vệ thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi định danh bạn (“dữ liệu cá nhân”), bao gồm tên của bạn và các thông tin liên hệ có tính định danh của bạn. Tài liệu này nhằm mục đích thông báo cho bạn về các quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn, tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu.

Thông tin chung về công tác xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân để xúc tiến các chức năng theo luật định của STB theo Đạo luật STB (a) để phát triển và quảng bá Singapore như một điểm đến lữ hành và du lịch; (b) để tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề liên quan đến lữ hành và du lịch; (c) để tăng cường sự đóng góp của ngành lữ hành và du lịch cho nền kinh tế Singapore; và (d) thực hiện các chức năng cấp phép và quản lý đối với các doanh nghiệp du lịch theo quyết định của STB và các mục đích theo luật định của i) Đạo luật Đại lý Du lịch, ii) Đạo luật Du lịch Singapore (Thu thuế), iii) Quy định Kiểm soát Sòng bạc (Hội đồng Đánh giá) 2014 và iv) Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng (Giao dịch công bằng), và bao gồm việc cung cấp dịch vụ trong bất kỳ trang web, ứng dụng, nền tảng phân tích dữ liệu, kiốt tương tác hoặc nền tảng STB nào khác hoặc tiến hành khảo sát hay kêu gọi phản hồi, tổ chức và điều hành các sự kiện và chương trình, và quản lý các khoản tài trợ.

Chúng tôi sẽ xử lý tất cả dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch. Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân đầy đủ, phù hợp và giới hạn ở mức độ cần thiết cho các mục đích mà những dữ liệu đó được xử lý. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân là chính xác và được cập nhật khi cần thiết, và xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác mà không gây chậm trễ.

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn mức cần thiết cho mục đích mà dữ liệu đó được xử lý để phục vụ, và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoảng thời gian chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và nếu không thể làm điều đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó.

Chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật ở mức độ phù hợp đối với dữ liệu cá nhân, bao gồm bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống lại sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do tai nạn, bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và cơ cấu phù hợp. Chúng tôi sẽ không để bạn phải chịu quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động (bao gồm ghi chép và phân tích đặc điểm của một người) nếu việc đó gây ra tác động thiên lệch về mặt pháp lý hoặc tác động lớn tương tự đến bạn.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ không thu thập

Đối với cư dân châu Âu, chúng tôi sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân tiết lộ bất kỳ thông tin nào sau đây về bạn: nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hay niềm tin triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc đời sống tình dục, hoặc xu hướng tính dục.

Không yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Nhìn chung, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn sẽ là tự nguyện mà không có nghĩa vụ nào theo luật định bắt buộc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân. Nhìn chung, chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân theo giao ước nào; nhưng lưu ý rằng trong mọi trường hợp việc không cung cấp dữ liệu cá nhân có thể ngăn bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc một phần của chúng hoặc khiến bạn không đủ điều kiện để nhận được các lợi ích cụ thể.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong chính sách này, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với những người khác mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm việc đó hoặc chỉ khi việc chia sẻ đó là hợp pháp vì những lý do khác. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với một cơ quan thuộc khu vực công khác của Singapore theo chỉ thị về chia sẻ dữ liệu theo Đạo luật (Quản trị) khu vực công (Singapore) 2018. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân có sự đồng ý của bạn với người hoặc tổ chức khác, chúng tôi sẽ áp dụng thỏa thuận có tính giao ước và các cơ chế bảo mật để đáp ứng các tiêu chuẩn theo chính sách này.

Quyền của bạn và cách thực hiện những quyền đó

Bạn có quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi cam kết đảm bảo các quyền này. Bạn có thể được thực hiện một số hoặc tất cả các quyền sau:

i)     yêu cầu (a) thông tin liên quan đến việc dữ liệu cá nhân của bạn có được giữ lại hay không và (b) quyền truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ, bao gồm thông tin về mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân có liên quan và cả người nhận dữ liệu cũng như khoảng thời gian lưu giữ dự kiến;
ii)     yêu cầu cải chính, xóa hoặc hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ: bởi vì (a) dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, (b) dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc (c) sự đồng ý làm cơ sở cho việc xử lý đã được rút lại;
iii)     từ chối cung cấp mà không ảnh hưởng đến các hoạt động xử lý dữ liệu đã diễn ra trước khi rút lại sự đồng ý, và rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào;
iv)     phản đối, trên cơ sở liên quan đến trường hợp cụ thể của bạn, việc dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xử lý. Trong trường hợp này, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin về trường hợp cụ thể của bạn. Sau khi đánh giá các thông tin do bạn trình bày, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc cung cấp cho bạn các căn cứ chính đáng và thuyết phục của chúng tôi để tiếp tục xử lý;
v)     thực hiện hành động pháp lý liên quan đến bất kỳ vi phạm tiềm năng nào đối với quyền của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền; và/hoặc
vi)     yêu cầu chúng tôi (a) gửi cho bạn dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng được cấu trúc rõ ràng, thông dụng và có thể đọc bằng máy và (b) truyền dữ liệu đó đến bên kiểm soát khác mà không gây trở ngại; trong trường hợp khả thi về mặt kỹ thuật, bạn sẽ có quyền yêu cầu chúng tôi truyền trực tiếp dữ liệu đó đến một bên kiểm soát khác.

Để thực hiện các quyền này hoặc đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về việc không tuân thủ chính sách này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại stb_feedback@stb.gov.sg. Nếu bạn muốn thực hiện một số hoặc tất cả các quyền ở trên, vui lòng chuẩn bị để xác thực danh tính của bạn.

Thông tin chung về sự đồng ý

Trong trường hợp bất kỳ luật hiện hành nào bắt buộc chúng tôi phải thu thập sự đồng ý của bạn cho việc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn, chúng tôi sẽ làm như vậy. Khi chúng tôi thu thập sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích cụ thể, rõ ràng và chính đáng mà sự đồng ý của bạn được thu thập để phục vụ, sau đó xử lý dữ liệu cá nhân theo các mục đích cụ thể, rõ ràng và chính đáng mà sự đồng ý của bạn đã được thu thập để phục vụ. Khi cần có sự đồng ý từ một trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ thu thập sự đồng ý đó từ cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi sẽ thu thập sự đồng ý từ bạn theo cách có thể phân biệt rõ ràng với các vấn đề khác, ở hình thức dễ hiểu và dễ tiếp cận, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Như đã đề cập ở trên, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình.

Nếu bạn đang truy cập website của chúng tôi:

i)     Thông tin chung
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi vì lý do thông tin, tức là không đăng ký bất kỳ dịch vụ được cung cấp nào và không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào khác, chúng tôi sẽ tự động thu thập địa chỉ IP của bạn để cung cấp cho bạn trang web của chúng tôi và để đảm bảo sự ổn định, hiệu quả của hệ thống cũng như để thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo mật các trang web và dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được thu thập tự động là cần thiết để cung cấp các website, trong phạm vi điều này là cần thiết để vận hành website của chúng tôi hoặc lợi ích chính đáng của chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin kỹ thuật để cải thiện hệ thống, giúp bạn sử dụng website thuận tiện hơn hoặc đảm bảo tính bảo mật cho các website của chúng tôi. Điều này dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi vì dữ liệu được sử dụng cho các mục đích này chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian hạn chế và chúng tôi thường không thể nhận dạng cá nhân người dùng mà không cần nỗ lực nhiều hơn.

ii)    Cookies và Phân tích Web
Trang web sử dụng cookies trong một số trường hợp. Cookies có vai trò khiến cho những sản phẩm cho chúng tôi thân thiện với người dùng hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Dữ liệu này không chứa thông tin mà chúng tôi có thể định vị một thể nhân. Cookies không gây hại cho thiết bị của bạn và không chứa bất kỳ vi-rút nào. Bạn có thể ngăn việc sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của website này. Chúng tôi sử dụng cookies để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn. Quyền lợi chính đáng mà chúng tôi theo đuổi là cung cấp và/hoặc quảng bá thêm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn.

Website của chúng tôi sử dụng cookies trong một số trường hợp. Cookies có vai trò khiến cho những sản phẩm cho chúng tôi thân thiện với người dùng hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Dữ liệu này không chứa thông tin mà chúng tôi có thể định vị một thể nhân. Cookies không gây hại cho thiết bị của bạn và không chứa bất kỳ vi-rút nào. Bạn có thể ngăn việc sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của website. Chúng tôi sử dụng cookies để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn. Quyền lợi chính đáng mà chúng tôi theo đuổi là cung cấp và/hoặc quảng bá thêm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn.

Một số website của chúng tôi sử dụng Adobe Analytics, một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics sử dụng cookies để giúp website phân tích các kiểu lưu lượng tổng thể qua website của chúng tôi. Bằng cách truyền thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng website tới Adobe, cài đặt đảm bảo rằng địa chỉ IP được ẩn danh trước khi định vị địa lý và sẽ được thay thế bằng địa chỉ IP chung trước khi lưu trữ. Thay mặt nhà cung cấp trang web, Adobe sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web cho các nhà điều hành trang web, và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của website và việc sử dụng Internet cho các nhà cung cấp trang web. Adobe sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Adobe nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ chức năng của website. Hơn nữa, bạn có thể ngăn việc thu thập và sử dụng dữ liệu (cookies và địa chỉ IP) của Adobe bằng cách tải xuống và cài đặt phần bổ trợ trình duyệt có tại http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Một số trang web của chúng tôi còn sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google LLC, (Mountain View, CA, Hoa Kỳ) (“Google”). Google Analytics sử dụng cookies để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được tạo bởi cookies về việc bạn sử dụng trang web sẽ được truyền đến Google và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Ẩn IP là một chức năng được kích hoạt trên trang web của chúng tôi và như vậy địa chỉ IP của bạn sẽ bị cắt ngắn trong khu vực của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoặc các bên khác tham gia vào Thỏa thuận về Khu vực kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, toàn bộ địa chỉ IP sẽ được chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ trước rồi được cắt ngắn ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này thay mặt cho nhà điều hành website nhằm mục đích đánh giá việc sử dụng website của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của website cho nhà điều hành website và cung cấp cho họ các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của website và việc sử dụng internet. Địa chỉ IP mà trình duyệt của bạn truyền tải trong phạm vi Google Analytics sẽ không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ các chức năng của trang web. Bạn cũng có thể ngăn việc theo dõi bởi Google Analytics trong tương lai bằng cách tải xuống và cài đặt Phần bổ trợ trình duyệt Google Analytics Opt-out cho trình duyệt web bạn đang dùng: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Để tham khảo thêm thông tin về quyền sử dụng hoặc bảo vệ dữ liệu, vui lòng truy cập các website sau:
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi:

Trong đó bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng tên, địa chỉ email, quốc gia và các dữ liệu khác mà bạn tự nguyện cung cấp để gửi cho bạn bản tin của chúng tôi về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như thông tin chung về du lịch ở Singapore. Các bản tin này có thể bao gồm quảng cáo cho bên thứ ba; tuy nhiên dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển cho các bên đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị ngay sau khi bạn phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn hoặc rút lại sự đồng ý

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng các mẫu phản hồi của chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn muốn thực hiện một cuộc điều tra, gửi lời khen ngợi hoặc gửi khiếu nại, chúng tôi đem đến cho bạn cơ hội liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các mẫu được cung cấp trên website của chúng tôi hoặc liên lạc với trung tâm liên hệ của chúng tôi. Tên, địa chỉ e-mail và nơi cư trú của bạn và trong một số trường hợp cần có các thông tin liên hệ khác để xử lý yêu cầu của bạn và theo dõi nếu cần thiết. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý cho mục đích liên hệ với chúng tôi để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo thỏa thuận; hoặc dựa trên mong muốn chính đáng của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm du lịch của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, nếu cần để tiếp tục xử lý yêu cầu của bạn, có thể bao gồm chuyển cho bên thứ ba ở mức độ cần thiết để theo dõi yêu cầu của bạn (ví dụ: khi có liên quan công việc của các tổ chức hoặc cơ quan pháp lý khác).

Nếu bạn đăng ký cổng thông tin của chúng tôi:

Nếu bạn đăng ký cổng thông tin Trung tâm Thông tin & Dịch vụ Du lịch (Tourism Information & Services Hub) của chúng tôi, thì chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (tên, địa chỉ email và chi tiết liên hệ cũng như thông tin được cung cấp thêm) cho mục đích tạo tài khoản để bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp của chúng tôi. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện các điều khoản sử dụng trong thỏa thuận của chúng tôi. Ngoài ra, việc xử lý dựa trên mong muốn chính đáng của chúng tôi là mang đến dịch vụ nhằm cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký ứng dụng API của chúng tôi:

Nếu bạn đăng ký ứng dụng API của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý tên, địa chỉ email và quốc gia cư trú cũng như thông tin được cung cấp thêm. Chúng tôi sẽ làm như vậy để cung cấp cho bạn thẻ API và các dịch vụ liên quan của chúng tôi. Việc xử lý dựa trên cơ sở hoàn thành thỏa thuận tương ứng về việc sử dụng ứng dụng API cũng như mong muốn chính đáng của chúng tôi là cung cấp cho bạn API và cải thiện lưu lượng truy cập và khả năng hiển thị các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng kiosk tương tác của chúng tôi:

Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ lên kế hoạch hành trình thông qua kiosk tương tác của chúng tôi và để làm điều này, chúng tôi cần có tên và địa chỉ email của bạn. Dữ liệu cá nhân chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và sẽ bị xóa sau khi hành trình được thiết kế riêng của bạn đã được gửi. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý dựa trên mong muốn chính đáng của chúng tôi là nâng cao trải nghiệm du lịch của bạn và quảng bá du lịch đến hoặc qua Singapore.

Nếu bạn đang nộp đơn xin tài trợ:

Nếu bạn đang nộp đơn xin tài trợ, chúng tôi sẽ thu thập tên, tên công ty, chức vụ và các dữ liệu liên quan khác cần có trong đơn xin tài trợ cụ thể. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho việc đánh giá và kiểm toán theo các yêu cầu để nhận được khoản tài trợ đó. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý để thực hiện thỏa thuận tương ứng (điều khoản của đơn). Chúng tôi sẽ xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào sau khi quy trình cuối cùng được đóng lại và các nghĩa vụ theo luật định tương ứng liên quan đến việc lưu trữ thông tin đã hết hạn (tối đa 5 năm kể từ ngày cuối cùng sử dụng dữ liệu cho các mục đích trên).

Nếu bạn đang tham gia vào một sự kiện hoặc chương trình do STB tổ chức:

Nếu bạn đang tham gia vào một sự kiện hoặc chương trình do STB tổ chức, chúng tôi sẽ thu thập tên và thông tin liên hệ ở công ty của bạn cũng như thông tin công việc liên quan khác để xử lý yêu cầu hoặc đơn đăng ký cụ thể của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý để hoàn thành thỏa thuận tương ứng liên quan đến sự kiện hoặc chương trình cụ thể mà bạn đang đăng ký. Nếu trong quá trình các sự kiện như vậy, bạn cung cấp cho chúng tôi danh thiếp của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các chi tiết liên hệ đó cho mục đích mà bạn đã cung cấp danh thiếp để phục vụ. Thông tin sẽ được đưa vào hệ thống của chúng tôi và được lưu trữ cho mục đích mà danh thiếp đã được cung cấp. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên mong muốn chính đáng của chúng tôi là cung cấp dịch vụ cho bạn.

Nếu bạn đang tham gia vào khảo sát của chúng tôi:

Nếu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp (thay mặt chúng tôi) thu thập tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác của bạn cho mục đích xác thực công tác thực địa và kiểm tra chất lượng dữ liệu. Tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Từ các khảo sát được thực hiện bởi các nhà cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ nhận được dữ liệu tổng hợp. Dữ liệu cá nhân được xử lý trên cơ sở mong muốn chính đáng của chúng tôi là tăng cường và cải thiện dịch vụ.

Nếu bạn tham gia vào các cuộc thi của chúng tôi:

Nếu bạn tham gia một trong các cuộc thi của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp để tiến hành cuộc thi đó và trao giải thưởng cho bạn. Việc xử lý là cần thiết để hoàn thành các điều khoản tham gia hoặc trong trường hợp những điều khoản này không tồn tại, việc xử lý dựa trên mong muốn chính đáng của chúng tôi là cung cấp dịch vụ, quảng bá dịch vụ và du lịch của chúng tôi tại Singapore.

Nếu bạn đề cử một cá nhân/doanh nghiệp cho một giải thưởng:

Nếu bạn muốn đề cử cá nhân hoặc doanh nghiệp vào một trong những giải thưởng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý tên và địa chỉ e-mail của bạn cũng như tên của người hoặc tổ chức bạn đã đề cử cho mục đích đánh giá đề cử của bạn và để tiếp tục xử lý đề cử của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản tham gia.

Nếu bạn nộp đơn ứng tuyển thực tập hoặc một vị trí tuyển dụng:

Nếu bạn nộp đơn ứng tuyển thực tập hoặc một vị trí tuyển dụng, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp (ví dụ: dữ liệu hồ sơ lý lịch) chỉ trong mức độ cần thiết để xử lý đơn ứng tuyển của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý đó có liên quan đến luật pháp quốc gia tương ứng; hoặc nếu không có luật như vậy, thì liên quan đến việc bắt đầu hợp đồng.

Xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích theo luật định hoặc tự vệ về mặt pháp lý

Bất kể những điều được nêu trong chính sách này, chúng tôi có quyền tự do xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích theo các chức năng luật định của STB hoặc để tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại pháp lý. Ví dụ về các mục đích quy định bao gồm cấp phép đại lý du lịch, cấp phép hướng dẫn du lịch và thu thuế các sự kiện du lịch. Chúng tôi làm như vậy trên cơ sở lợi ích chính đáng trong việc thực hiện nghĩa vụ công cộng và các chức năng theo luật định của mình.

Cập nhật đối với chính sách này

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật chính sách này vì những lý do bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tuân thủ luật pháp Singapore có liên quan, hướng dẫn của Chính phủ Singapore, hướng dẫn quy định và các yêu cầu khác có tính chất tương tự. Ví dụ về những điều này bao gồm sửa đổi trong tương lai của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore 2012 hoặc sửa đổi Hướng dẫn sử dụng của chính phủ Singapore.

1 'xử lý' có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp hoạt động nào được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên bộ dữ liệu cá nhân, cho dù bằng hay không bằng phương tiện tự động, như thu thập, ghi lại, sắp xếp, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phát tán hoặc bằng cách khác khiến dữ liệu có thể tiếp cận được, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy;