ข้อกำหนดการใช้งาน – Visit Singapore Official

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อมูลทางกฎหมายโดยทั่วไป

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (“STB”) ดูแลรักษาเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธารณชน (“เว็บไซต์”) โดยการเข้าถึงและใช้ข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ แสดงว่าท่านตกลงยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนดในการใช้งาน” และยอมรับข้อกำหนดเฉพาะหรือประกาศของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านกำลังเข้าถึง ซึ่งอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยดุลยพินิจของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่โพสต์ในเว็บไซต์ และเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังนั้น ท่านควรอ่านข้อกำหนดในการใช้งานโดยละเอียดทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดในการใช้งานกับข้อกำหนดหรือประกาศแจ้งเป็นการเฉพาะของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ใดๆ ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จะถือว่าข้อกำหนดหรือประกาศแจ้งเป็นการเฉพาะนั้นจะมีผลเหนือกว่า

การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

เนื้อหาของบทความ กราฟิก รูปภาพ โลโก้ เสียง และมัลติมีเดียทั้งหมดที่ดำเนินการในเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ กฎหมายอื่นๆ และ/หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และเป็นของ, ให้ใบอนุญาตแก่ หรือควบคุมโดย การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่ง ลอกเลียน หรือแจกจ่ายเนื้อหา ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ("คำแถลงว่าด้วยลิขสิทธิ์")

โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) อนุญาตโดยชัดแจ้งให้ใช้เนื้อหานี้ในกรณีต่อไปนี้

(1) มีคำแถลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่

(2) เนื้อหานั้นถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล, การใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และจะไม่มีการคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาลงในคอมพิวเตอร์เครือข่ายใดๆ หรืออกอากาศในสื่อใด หรือหากเนื้อหานั้นไม่ได้รับการจัดหาให้โดยหุ้นส่วนด้านเนื้อหาของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB), เนื้อหาดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยผู้พัฒนาในลักษณะของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมของแอปพลิเคชัน และได้รับการแบ่งปัน สื่อสาร และแสดงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด และ

(3) เนื้อหานั้นถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล, การใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขเนื้อหาไม่ว่าในลักษณะใด และมีการดาวน์โหลดเนื้อหาเพียงชุดเดียวลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

การใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ถือเป็นข้อห้ามโดยชัดแจ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่งและทางอาญาขั้นรุนแรง

ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบทั้งหมดที่มีให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) และ/หรือซัพพลายเออร์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และเอกสารยังคงเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และท่านมีใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์และเอกสารดังกล่าว การใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารใดๆ อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานที่ประกอบกับแต่ละผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) และระบุว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้นก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด

การออกแบบและเลย์เอาท์ของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ และต้องไม่ถูกคัดลอกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ห้ามคัดลอกหรือส่งโลโก้ กราฟิก เสียง รูปภาพ หรือโปรแกรมค้นหาจากเว็บไซต์เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB)

สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

การวาดภาพสัญลักษณ์เมอร์ไลออนและโลโก้องค์กรของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) (“สัญลักษณ์”) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (มาตรา 305B) และการใช้สัญลักษณ์หรือตัวแทนที่คล้ายกับสัญลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดและอาจถูกดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

เครื่องหมายหรือโลโก้อื่นๆ หรือแบรนด์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ที่ใช้ในเว็บไซต์ (“เครื่องหมาย”) อาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) และ/หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการต่อการใช้ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ที่อ้างถึงในที่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธิทั้งปวงที่มิได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้จะได้รับการสงวนสิทธิ์โดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB)

ข้อความสงวนสิทธิ์การรับประกันและความรับผิด

แม้ว่าการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้ดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่ตามสมควรในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ตาม แต่การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้นำเสนอเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์บนพื้นฐาน “ตามสภาพจริง” โดยไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ไม่ให้การรับประกันและขอสงวนสิทธิ์ในที่นี้สำหรับการรับประกันใดๆ ทั้งปวงและการรับประกันโดยนัย รวมถึงการรับประกันความถูกต้อง แม่นยำ ความเชื่อถือได้ การทันต่อเวลา การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพ และความเหมาะสมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเนื้อหา ขอแนะนำว่าผู้ที่อาจจะเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ควรติดต่อโดยตรงกับองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อมูลใดๆ ในเนื้อหาที่ตนต้องการจะพึ่งพา

การอ้างอิงใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถึงองค์กรหรือบุคคลใดๆ โดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) หรือการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา ไม่ถือเป็นการรับรองและไม่ควรได้รับการตีความว่าเป็นการรับรองใดๆ ในคุณภาพหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ขององค์กรนั้น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดๆ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใด แม้ว่าเป็นผล (โดยตรงหรือโดยอ้อม) มาจากการใช้เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา หรือในกรณีพิเศษอันเป็นผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการล่วงละเมิดอื่นใดหรือไม่ก็ตาม) และความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่ (1) เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาด การละเว้น ความหยาบคาย ข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากล่วงละเมิด หรือสร้างความเสื่อมเสียในการส่งข้อมูล (ดูคำจำกัดความที่ด้านล่าง) หรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยและพิจารณาแล้วว่าเขียนโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) (2) ที่เป็นผลมาจากการพึ่งพาเนื้อหาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ (3) เป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใดๆ ที่ระบุว่าเนื้อหาที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือฟังก์ชันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือว่าเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ปราศจากและจะปราศจากไวรัสทุกรูปแบบและ/หรือรหัส โปรแกรม หรือมาโครที่เป็นอันตราย สร้างความเสียหาย หรือทำให้ใช้งานไม่ได้

เนื้อหาที่ระบุไว้ในหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นระยะ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) (โดยได้รับหรือไม่ได้รับคำแนะนำจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง) อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง หรืออัปเดตเนื้อหาได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว

ลิงก์ไปยังและจากไซต์ของบุคคลภายนอก และเว็บฟีด

ลิงก์ในเว็บไซต์อาจอนุญาตให้ท่านออกจากเว็บไซต์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เว็บไซต์อาจแสดงเว็บฟีดพร้อมด้วยเนื้อหาจากไซต์ของบุคคลภายนอก ไซต์หรือเว็บฟีดที่ลิงก์ไปหาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) และการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ไปหาใดๆ เว็บฟีดใดๆ หรือลิงก์ใดๆ ที่ระบุในไซต์และเว็บฟีดที่ลิงก์ไปหา หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ในไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวจากเว็บฟีด การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ประสบหรือเกิดขึ้นโดยท่านจากการเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บฟีดดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น การใช้ไฮเปอร์ลิงก์ เนื้อหา และลิงก์ต่างๆ ในเว็บฟีด และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวถือเป็นการยอมรับความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมด การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จัดหาลิงก์และเว็บฟิดเหล่านี้ให้เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้และไม่มีนัยถึงการรับรองไซต์ที่ลิงก์ไปหาหรือเนื้อหาและลิงก์ต่างๆ จากเว็บฟีดแต่อย่างใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จะไม่ถูกพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการ โลโก้ เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้หรือปรากฏในเว็บไซต์เหล่านั้นที่มีการทำไฮเปอร์ลิงก์ไปหา หรือในเนื้อหาใดๆ ของเว็บฟีด

ท่านอาจทำการแคช เชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง และทำเฟรมเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ แต่การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานลิงก์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ใดๆ หรือทำเฟรมของไซต์ใดๆ ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร ล่วงละเมิด ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหมิ่นประมาท หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

ท่านอาจได้รับการขอจากไซต์ของบุคคลภายนอกให้ลิงก์โปรไฟล์ของท่านในเว็บไซต์ไปยังโปรไฟล์บนไซต์อื่นของบุคคลภายนอกอื่น หรือขอให้เข้าสู่ระบบของไซต์อื่นของบุคคลภายนอกเพื่อลิงก์โปรไฟล์ของท่านบนไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นมาที่เว็บไซต์ การเลือกที่จะดำเนินการดังกล่าวถือเป็นทางเลือกและการตัดสินใจอนุญาตให้ลิงก์ข้อมูลนี้ ก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถปิดการใช้งานได้ทุกเมื่อ

การส่งข้อมูลโดยผู้ใช้

โดยการส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์โดยการโพสต์ในเว็บไซต์นี้หรือในลักษณะอื่น รวมถึงเรื่องราวใดๆ การอ้างคำพูด การตัดตอนข้อความหรือรูปภาพ รูปถ่ายหรือวิดีโอที่มีอยู่ในการส่งข้อมูลใดๆ (รวมเรียกว่า “การส่งข้อมูล”) ถือว่าท่านได้ตกลงในที่นี้ที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานเนื้อหาสำหรับการส่งข้อมูลของผู้ใช้ (“ใบอนุญาตใช้งานเนื้อหา”) ท่านรับทราบว่าการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) อาจเลือกที่จะใช้และจัดหาแอตทริบิวท์ของการส่งข้อมูลของท่าน โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ท่านอนุญาตให้การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) มีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ละเมิดสิทธิของท่านหรือของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ในการส่งข้อมูลโดยละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าการส่งข้อมูลนี้ไม่ได้ปกปิดเป็นความลับ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ขอสงวนสิทธิและมีอำนาจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวในการนำออก คัดกรอง หรือแก้ไขการส่งข้อมูลใดๆ ที่โพสต์หรือจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ไม่มีส่วนรับผิดในการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ต้องเผชิญหรือเกิดขึ้นโดยท่าน อันเป็นผลมาจากการนำออกหรือการแก้ไขนั้น หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งใดๆ ต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือหากท่านเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ในเว็บไซต์ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน โปรดติดต่อเราทันทีตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จะดำเนินการตามสมควรในการตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง หรือความคิดเห็นใดๆ และนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกตามที่ตัดสินใจโดยดุลยพินิจของเราเองแต่เพียงผู้เดียว

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) มีผลบังคับใช้กับบริการ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีให้บริการในเว็บไซต์ โดยการใช้งานและเข้าถึงบริการ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันต่างๆ แสดงว่าท่านได้ตกลงในที่นี้ที่จะมีข้อผูกพันโดยคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB)

กฎหมายที่กำกับดูแล

เว็บไซต์ (รวมถึงไซต์ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) ดำเนินการโดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จากสำนักงานของเราภายในสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เว็บไซต์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกประเทศทั่วโลกหากมีเทคโนโลยีรองรับ อย่างไรก็ตาม โดยการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ แสดงว่าท่านตกลงว่า การเข้าถึงทั้งหมดและการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหา และข้อกำหนดในการใช้งานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับการตีความโดยเป็นไปตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ท่านตกลงในที่นี้ว่าจะยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์ที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะในการใช้งานข้อมูลทางสถิติและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ดาวน์โหลด

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) และพนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ต้องเผชิญอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารที่จัดหาให้ในข้อมูลทางสถิติหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในเว็บไซต์ ไม่ว่าการสูญเสียดังกล่าวที่ได้รับจะเป็นผลจากการพึ่งพาตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม

ตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากข้อมูลทางสถิติของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้รับการจัดหาให้เพื่อการใช้งานของท่านเองเท่านั้นซึ่งไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

(1) ทำสำเนาที่อ่านได้ในเครื่องเพียงชุดเดียว และ

(2) ทำสำเนาฉบับพิมพ์เพียงชุดเดียวของตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารที่ดาวน์โหลดจากข้อมูลทางสถิติหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) เพื่อการวิจัย การอ้างอิง หรือการศึกษาโดยส่วนตัวของท่าน

ท่านต้องไม่ให้ จำหน่ายต่อ แจกจ่ายต่อ ส่งต่อ หรือถ่ายโอนตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารใดๆ จากเว็บไซต์ไม่ว่าในรูปแบบใดไปยังบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด ท่านต้องไม่ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือดำเนินการในลักษณะอื่นใดที่ส่งผลต่อเอกภาพของตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากเว็บไซต์ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ ตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้แก่ท่านเพื่อที่ว่าท่านอาจใช้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่เป็นการหมิ่นประมาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่จะทำให้การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) เสื่อมเสียชื่อเสียง ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ ท่านตกลงที่จะปกป้องความเสียหายต่อการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) อย่างเต็มที่สำหรับการสูญเสียและการอ้างสิทธิทั้งปวงต่อการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ซึ่งเกิดจากการที่ท่านนำตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ท่านต้องการจะใช้ตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารจากข้อมูลทางสถิติหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตข้างต้น โปรดร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) เพื่อให้ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ก่อน

สิทธิในการเข้าถึง

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์เฉพาะใดๆ หรือในการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์จากที่อยู่อินเทอร์เน็ตบางแห่ง เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลประกอบใดๆ

คุณตกลงยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ เพื่อรบกวนหรือพยายามจะรบกวนการทำงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ การใช้โรบ็อต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใดหรือกระบวนการแมนวลในการติดตามหรือคัดลอกหน้าเพจใดๆ ภายในเว็บไซต์หรือเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) และดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมต่อเซิร์ฟเวอร์ของ STB