คำถามที่พบบ่อย

การวางแผนโดยทั่วไป

ประกันภัย

เพื่อจุดประสงค์ในการจัดงานกิจกรรม บริษัทผู้จัดกิจกรรมต้องดูแลจัดการเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยทำประกันกับบริษัทประกันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการในสิงคโปร์ หรือบริษัทประกันต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของสถานที่ (หรือเรียกว่า “ผู้ออกใบอนุญาต”) 

กรมธรรม์ประกันภัยต้องให้ความคุ้มครองสำหรับ:

 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือการสูญเสียทรัพย์สิน
 2. ความรับผิดต่อสาธารณะโดยทั่วไปที่ครอบคลุมเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า S$1,000,000.00 สำหรับการอ้างสิทธิ์แต่ละครั้งและทุกครั้ง โดยให้ความคุ้มครองต่อการอ้างสิทธิ์เมื่อได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายในระหว่างหรือเป็นผลจากดำเนินการหรือการจัดงานกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากการให้บริการโดยผู้ออกใบอนุญาตและบริษัทประกันอื่นๆ ที่ผู้ออกใบอนุญาตอาจกำหนดโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และ
 3. แต่งตั้งผู้ออกใบอนุญาตให้เป็นผู้เอาประกัน

กรมธรรม์ประกันภัยต้องรวมถึง

 1. ข้อกำหนด ในการ  สละสิทธิ์     การเข้ารับช่วงสิทธิ์ จาก  ผู้ออกใบอนุญาต
 2. ข้อกำหนดที่ว่า   ความรับผิดของ บริษัทประกันในการ จ่ายเงิน ตาม กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว   ต้อง ไม่ได้รับ  ผลกระทบ จาก  การดำเนินการ  การผิดสัญญา การละเลย  หรือความเพิกเฉยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่มีต่อกรมธรรม์ประกันภัยนั้น
 3.  ความรับผิดตามกฎหมายของ ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่มีต่อ การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ พื้นที่ที่อนุญาต (รวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งและตกแต่งทั้งหมด) โดย หัก ออกจาก กรมธรรม์ประกันภัย   ของข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดูแลจัดการ หรืออยู่ในความดูแล  หรือความควบคุม ของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือพนักงานใดๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาต และ
 4. ข้อกำหนดการเรียกร้องความเสียหายระหว่างกัน เพื่อที่ผู้ออกใบอนุญาตและ ผู้ได้รับใบอนุญาต แต่ละฝ่าย จะถือว่าเป็น บุคคลที่แยกจากกัน  และการอ้างอิงใดๆ  ทั้งหมด ต่อ "ผู้เอาประกัน" (หรือ คำ ที่คล้ายกัน) ภายใต้  กรมธรรม์นี้ จะถือว่า มีผลใช้กับ ผู้ออกใบอนุญาต และ ผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ละฝ่าย ในลักษณะเดียวกัน ราวกับว่า ได้มีการออกกรมธรรม์แยกต่างหากสำหรับแต่ละฝ่าย

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมอบเอกสารหลักฐานของกรมธรรม์ให้แก่ผู้ออกใบอนุญาตจนเป็นที่พอใจ และมอบใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ทันทีเมื่อได้รับคำขอ

 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

โดยปกติแล้ว งานระดับประเทศขนาดใหญ่ในสิงคโปร์มักมีการจุดดอกไม้ไฟ มีการกำหนดพื้นที่ที่คุณสามารถจุดดอกไม้ไฟได้ ขอแนะนำให้ผู้จัดงานกิจกรรมติดต่อผู้ให้บริการดอกไม้ไฟที่ได้รับอนุญาต เพื่อช่วยเหลือในการขออนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในสิงคโปร์ โปรดไปที่ Intellectual Property Office of Singapore (สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์)

 1. ก่อนอื่น คุณต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินสำหรับตำแหน่งที่คุณจะถ่ายภาพ
 2. แจ้งความจำนงไปยัง Civil Aviation Authority of Singapore (สำนักงานการบินพลเรือนของสิงคโปร์ หรือ CAAS) โดยใช้ แบบฟอร์มใบสมัคร ทางออนไลน์

ภาษีศุลกากร

มี (เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ) กล่าวคือ มีสินค้าควบคุมและวัตถุต้องห้าม เช่น ประทัด หมากฝรั่ง เอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งทำการพิมพ์ซ้ำหรือคัดลอก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปแล้วไม่มี ถ้าไม่ถือว่าเป็น “สินค้าเชิงพาณิชย์” หากมีคำถามเฉพาะหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ดูเว็บไซต์
ส่งอีเมล
+65 6355 2000 (24 ชม.)

*หมายเหตุ: ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้เดินทางที่นำสินค้าเข้าประเทศมาด้วยตนเอง เช่น สัมภาระเช็คอินหรือถือติดตัว สำหรับค่าขนส่งหรือการจัดส่ง บริษัทผู้ให้บริการจัดส่งจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและแนะนำลูกค้าอย่างเหมาะสม

ใบอนุญาตประกอบการ

โปรดดูที่ ใบอนุญาตประกอบการและการให้อนุญาต ของหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต เพื่อยื่นความจำนงขอเอกสารดังกล่าวสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่คุณวางจะดำเนินการ

อัตราภาษี

 1. จำเป็นจะต้องจ่ายภาษี GST ถ้าของสิ่งนั้นเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่จะพิจารณาและแจ้งให้คุณทราบว่าของสิ่งนั้นถือเป็น “สินค้าเชิงพาณิชย์” หรือไม่
 2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GST โปรดไปที่เว็บไซต์ Inland Revenue Authority of Singapore (สำนักจัดเก็บภาษีภายในประเทศสิงคโปร์ เทียบได้กับกรมสรรพากรของไทย)

ใช่ ถ้าวิทยากรของคุณไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์ คุณจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราร้อยละที่กำหนดสำหรับการจ่ายเงินใดๆ และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นแก่ IRAS จำนวนเงินที่หักไว้นี้เรียกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ที่นี่

 1. ใช่ สินค้าและบริการทั้งหมดที่บริโภคภายในสิงคโปร์ ต้องจ่ายภาษี GST ในอัตราที่กำหนด อาจมีเงินคืนค่าภาษีสำหรับสินค้าที่ซื้อในสิงคโปร์ แต่บริโภคนอกประเทศสิงคโปร์
 2. ค่าเช่าสถานที่สามารถจะได้รับการยกเว้นภาษีถ้าผู้เข้าร่วมงานมาจากประเทศต่างๆ
 1. มีข้อกำหนดภาษีหลายข้อ โดยขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณถือว่าเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์หรือไม่ คุณควรขอคำปรึกษาด้านภาษีจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยติดต่อกับเอเจนซี่ที่มีประสบการณ์ซึ่งดูแลจัดการเรื่องภาษีโดยเฉพาะ
 2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มีผลกับบริษัทที่ไม่มีถิ่นพำนักในสิงโปร์) โปรดคลิกที่นี่

ป้ายโฆษณาริมถนน 

ทั่วไป 

ป้ายโฆษณาริมถนนเป็นเครื่องมือโฆษณาที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับงานอีเว้นท์และกิจกรรมของคุณ เมื่อได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัด เช่น ย่านธุรกิจใจกลางเมือง หรือย่านที่มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม ป้ายประเภทนี้จะเป็นเครื่องมือโปรโมชั่นที่คุ้มค่าและมองเห็นได้ง่าย ในย่านถนน Orchard (ออร์ชาร์ด) ซึ่งเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสิงคโปร์ ป้ายโฆษณาริมถนนสามารถดึงดูดสายตาของผู้คนได้ประมาณ 1 ล้านครั้งต่อเดือน

ข้อเสนอของเรา:

 • ติดตั้งป้ายโฆษณาริมถนนในตำแหน่งที่ตั้งที่ดีเยี่ยม 43 จุด 
 • พื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณามากกว่า 1,300 จุดทั่วเกาะสิงคโปร์ 

สำรวจการโฆษณาด้วยป้ายแขวน

คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ดีเยี่ยมจากกว่า 100 พื้นที่เพื่อส่งสาส์นถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวไปจนถึงป้ายรถประจำทางหรือสถานีรถไฟฟ้าที่สำคัญ 

*โปรดติดต่อเรา หากคุณเตรียมจะจัดงานกิจกรรมของคุณในสถานที่ต่างๆ เหล่านี้

ประเภทของเสาไฟ 

มีเสาไฟ 2 ประเภท คือแบบที่ตกแต่งและไม่ตกแต่ง ซึ่งมีข้อกำหนดแตกต่างกันสำหรับขนาดของป้ายโฆษณา หากต้องการดูว่าเสาไฟในพื้นที่นี้เป็นเสาไฟประเภทใด โปรดดูที่ “แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของป้ายโฆษณา” 

เสาไฟที่ไม่ตกแต่ง หมายถึง เสาไฟที่มีพื้นที่สำหรับป้ายโฆษณาเพียงป้ายเดียว ป้ายต้องมีขนาด 3 ม. x 1 ม. เสาไฟที่ตกแต่งในบางพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ติดป้ายโฆษณา 1 หรือ 2 ตำแหน่ง ป้ายต้องมีขนาด 3.5 ม. x 1.2 ม.

ข้อควรทราบ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามแนวทางการออกแบบ

2. รับใบอนุญาต BCA ที่จำเป็นก่อนที่จะติดตั้งป้ายโฆษณา

3. สำหรับป้ายโฆษณาใช้แล้ว ลองค้นหาว่ามีวิธีการรีไซเคิลป้ายโฆษณาอย่างไรบ้าง

ระยะเวลาในการยื่นขอติดตั้ง

ต้องส่งดีไซน์ของป้ายโฆษณาล่วงหน้า 5 สัปดาห์ก่อนถึงวันติดตั้งป้ายโฆษณาวันแรก

วิธีการยื่นคำขออนุญาต

โปรดติดต่อการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (STB) โดยตรงเพื่อแจ้งความจำนงในการติดป้ายโฆษณาในสถานที่ที่ต้องการ

สมัครตอนนี้

พื้นที่ติดป้ายโฆษณาแบบแขวน

Civic District (ซีวิค ดิสทริคท์) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์และมีบรรยากาศคึกคักมีชีวิตชีวา เป็นที่ที่คนรักงานศิลปวัฒนธรรมต้องไม่พลาด โดยเป็นแหล่งรวมสถาบันแห่งชาติ แกลเลอรี่ของเอกชน และพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ รวมถึง Singapore Art Museum (พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์), วิทยาลัยศิลปะ Lasalle College of the Arts และ Art Plural Gallery รับประโยชน์จากข้อเสนอที่ดีเยี่ยมกับแพลตฟอร์ม National Publicity ซึ่งให้พื้นที่ป้ายโฆษณากลางแจ้งฟรีสำหรับการโปรโมทงานศิลปะและกิจกรรมทางศิลปะ

ระยะเวลาในการยื่นขอติดตั้ง

พื้นที่ป้ายโฆษณาเปิดให้จองได้ในทุกครึ่งปี

วิธีการยื่นคำขออนุญาต

ส่งอีเมลมาที่นี่

ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงวันติดตั้งป้ายโฆษณา 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

พื้นที่ติดป้ายโฆษณาแบบแขวน 

Marina Bay (อ่าวมารีน่า) คือสุดยอดอัญมณีของสิงคโปร์ เมืองในสวนที่ร่มรื่นริมอ่าว พื้นที่ที่น่าทึ่งนี้ประกอบด้วยศูนย์ธุรกิจ สถานบันเทิง และแหล่งช้อปปิ้ง พร้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ดึงดูดคนสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวให้แวะมาเยือนตลอดวัน และทำให้ป้ายโฆษณาริมถนนของคุณมีผู้มองเห็นสูงสุด

ระยะเวลาในการยื่นขอติดตั้ง

ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือนก่อนถึงวันติดตั้งป้ายโฆษณา

วิธีการยื่นคำขออนุญาต

ส่งอีเมลมาที่นี่

ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงวันติดตั้งป้ายโฆษณา 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ภายในย่าน Changi (ชางงี) มีศูนย์การประชุมและนิทรรศการที่สำคัญ 2 แห่งคือ Singapore EXPO (สิงคโปร์ เอ็กซ์โป) และ Changi Exhibition Centre (ศูนย์การประชุมชางงี) สถานที่ทั้งสองแห่งนี้มีการจัดงานกิจกรรมตลอดทั้งปีซึ่งดึงดูดทั้งคนสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือนเป็นประจำ 

คุณอาจพิจารณาสถานที่ที่สำคัญอื่นๆ รอบบริเวณ ซึ่งได้แก่

 • Simei Avenue (ถนนสิเมย)
 • ฝั่งตะวันออกของถนน Upper Changi
 • Xilin Avenue (ถนนซีลิน)
 • Upper Changi
 • Bedok North Avenue 4 (ถนนเบด็อคนอร์ธ 4)
 • Changi South Avenue 3 (ถนนชางงีเซาท์ 3)
 • Changi South Avenue 1 (ถนนชางงีเซาท์ 1)
 • Bedok Road (ถนนเบด็อค)
 • Aviation Park Road (ถนนเอวิเอชั่น พาร์ค)
 • Changi Coast Road (ถนนชางงีโคสต์)

ระยะเวลาในการยื่นขอติดตั้ง

ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนถึงวันติดตั้งป้ายโฆษณา

วิธีการยื่นคำขออนุญาต 

ส่งอีเมลมาที่นี่

ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงวันติดตั้งป้ายโฆษณา 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การยื่นคำขออนุญาตใช้ป้ายโฆษณา

สำหรับการยื่นคำขออนุญาตใช้ป้ายโฆษณาริมถนนที่ยังไม่ได้รับการระบุในรายชื่อ โปรดส่งอีเมลมาที่นี่

ขอใบเสนอราคา

สำรวจความเป็นไปได้และสร้างสรรค์งานกิจกรรมที่น่าประทับใจ บริการจัดเลี้ยงไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ เชิญติดต่อเราวันนี้ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลคุณเป็นส่วนตัวก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณได้ในทุกที่

โปรดติดต่อเรา