Cam kết Bảo mật Của Tổng cục Du lịch Singapore

CHUNG

Đây là website của Cơ quan Chính phủ Singapore. Chúng tôi áp dụng những nguyên tắc về bảo mật thông tin của bạn giống như bất cứ trang web nào khác của Chính phủ Singapore.

Nếu bạn chỉ duyệt xem trang web này, chúng tôi sẽ không lưu lại dữ liệu nhận diện cá nhân của bạn.

Nếu bạn gửi đơn hoặc e-mail trong đó cung cấp những dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ dữ liệu cần thiết với các cơ quan Chính phủ khác để phục vụ bạn một cách thuận tiện và hiệu quả nhất trừ trường hợp việc chia sẻ thông tin này không được luật pháp cho phép. Chúng tôi sẽ KHÔNG chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức phi Chính phủ, trừ khi các tổ chức này được ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ.

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng có thể cho bạn xem những dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hay các cơ quan Chính phủ khác. Điều này sẽ giúp công việc được giải quyết nhanh chóng hơn và tránh hiện tượng lặp lại thông tin đã cung cấp trước đó. Nếu dữ liệu của bạn đã cũ và chưa cập nhật, vui lòng cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu mới nhất. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn nếu cần thiết để cung cấp các dịch vụ công cho bạn một cách hiệu quả.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, tất cả các quy trình lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu cá nhân đều được bảo đảm bằng công nghệ bảo mật phù hợp.

Website này có thể chứa các liên kết với các website phi Chính phủ mà quy trình bảo vệ dữ liệu và hình thức bảo mật có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức bảo mật của các website khác và chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo cam kết bảo mật của các website đó.

Vui lòng liên hệ stb_feedback@stb.gov.sg:

  1. Về bất cứ thắc mắc hoặc phản hồi nào đối với những chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu của chúng tôi,
  2. Nếu bạn yêu cầu thêm thông tin hoặc quyền truy cập dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây.