Thông tin du lịch an toàn
Singapore chào đón tất cả du khách đến Đảo quốc không yêu cầu cách ly hay xét nghiệm, bất kể đã tiêm hay chưa tiêm vắc-xin.

Điều khoản và Điều kiện (Bài gửi của Người dùng)

Bằng cách tải lên/gửi đi câu chuyện, trích dẫn lời nói, trích đoạn văn bản hoặc hình từ blog, hình ảnh và video của bạn (gọi chung là "Tác phẩm"), bằng văn bản này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau, sẽ cấu thành một thỏa thuận mang tính ràng buộc (gọi tắt là "Thoả thuận") giữa Tổng cục Du lịch Singapore (gọi tắt là "STB") và bạn ("Bên cung cấp Nội dung"). STB và Bên cung cấp Nội dung sau đây được gọi riêng là "Bên" và gọi chung là "Các Bên". Bằng văn bản này, bạn đồng ý để STB hoặc các đơn vị đại diện của STB sử dụng tên và email của bạn cho mục đích liên lạc liên quan đến Thoả thuận này và các Tác phẩm, và đồng ý cho tiết lộ tên của bạn trên các nền tảng và các kênh khác nhau, được thiết lập ra cho các Mục đích được cho phép, để STB đăng tải các Tác phẩm của bạn.

Các Bên đồng ý thoả thuận như sau:

1. Định nghĩa & Diễn giải

1.1 Bên cung cấp Nội dung là bên thứ ba người dùng độc lập của trang web www.visitsingapore.com, và là chủ sở hữu của Tác phẩm, sẽ được sử dụng trên trang web www.visitsingapore.com và cho các Mục đích được cho phép khác (được định nghĩa dưới đây) để làm phong phú thêm câu chuyện về Singapore trên trang web được nói đến bằng nhiều ý kiến đóng góp khác nhau từ du khách.

1.2 STB mong muốn Bên cung cấp Nội dung cấp quyền và giấy phép sử dụng Tác phẩm, và đồng ý sử dụng Tác phẩm cho các Mục đích được cho phép, theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này.

1.3 Bên cung cấp Nội dung đồng ý cung cấp và cấp phép sử dụng Tác phẩm cho STB, theo những điều khoản được quy định trong Thoả thuận này.

1.4 Trong Thoả thuận này, trừ khi có yêu cầu khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

"Ngày có Hiệu lực" là ngày Bên cung cấp Nội dung đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận, bằng cách tải lên/gửi đi những câu chuyện, trích dẫn lời nói, trích đoạn văn bản hoặc hình ảnh từ blog, thư viện ảnh và video của họ để STB sử dụng.

"Bên được Cấp phép" được định nghĩa tại Khoản 3.1.4.

"Các Mục đích được cho phép" được định nghĩa tại Khoản 2.2.

"Thời hạn" được định nghĩa tại Khoản 2.5.

"Lãnh thổ" là tất cả các quốc gia, các cơ sở và địa điểm trên khắp thế giới.

1.5 Trong Thoả thuận này, trừ khi có yêu cầu khác:

1.5.1 một tham chiếu về giới tính bao gồm cả giới khác;

1.5.2 các tiêu đề được sử dụng chỉ để giúp phân loại được thuận tiện và không ảnh hưởng đến cách diễn giải của Thỏa thuận này;

1.5.3 một tham chiếu đến bất kỳ đạo luật, quy tắc hoặc quy định nào bao gồm bất kỳ thay đổi, củng cố, sửa đổi, ban hành lại hoặc in lại hoặc bất kỳ đạo luật, quy tắc, hoặc quy định nào thay thế những đạo luật, quy tắc hoặc quy định đó;

1.5.4 các từ "bằng văn bản" bao gồm bất kỳ thông tin liên lạc nào được gửi đi bằng thư tín, fax hoặc email;

1.5.5 từ "bao gồm" hoặc "đang bao gồm" không được hiểu là tạo ra bất kỳ hiệu lực giới hạn nào; và

1.5.6 từ "cá nhân" bao gồm một người và bất kỳ cơ quan hoặc đơn vị nào, không phân biệt liên kết hay không liên kết.

2. Giấy phép

2.1 Để đáp lại việc công khai Tác phẩm trên trang web www.visitsingapore.com, Bên cung cấp Nội dung bằng văn bản này cấp cho STB quyền cấp phép lại và giấy phép có giá trị vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí bản quyền trong Lãnh thổ để sử dụng, tái bản, truyền đạt Tác phẩm, bất kể theo tư cách đơn lẻ hoặc tập thể hoặc được kết hợp với các Tác phẩm khác của STB hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho Mục đích được cho phép, bao gồm quyền:

2.1.1 sắp xếp, tổng hợp, xuất bản và truyền đạt Tác phẩm, và bao gồm Tác phẩm trong các tác phẩm khác cho các Mục đích được cho phép;

2.1.2 bao gồm, chỉnh sửa (bao gồm chỉnh sửa nếu Tác phẩm vi phạm hoặc có thể vi phạm một trong các bảo đảm tại Khoản 3 dưới đây), điều chỉnh hoặc chuyển đổi Tác phẩm trong hoặc trở thành tất cả các định dạng phương tiện truyền thông phù hợp bao gồm trên các trang web và các cổng thông tin trực tuyến, Internet và phương tiện truyền thông điện tử cho các Mục đích được cho phép;

2.1.3 tạo bản sao điện tử cho các Mục đích được cho phép;

2.1.4 tạo bản dịch của Tác phẩm từ ngôn ngữ tiếng Anh sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và sắp xếp, tổng hợp, xuất bản và truyền đạt những Tác phẩm được dịch này, và bao gồm những Tác phẩm được dịch trong các tác phẩm khác cho các Mục đích được cho phép, miễn là nội dung được dịch chính xác theo đánh giá của riêng STB;

2.1.5 tái bản và truyền đạt Tác phẩm cho các đơn vị phụ trách quan hệ công chúng và các văn phòng đại diện của STB, và cho phép họ sử dụng Tác phẩm theo phương thức được cho phép theo Khoản 2.1.1 – 2.1.4 cho các Mục đích được cho phép; và

2.1.6 tái bản và truyền đạt Tác phẩm cho các nhân viên lập trình, và cho phép họ sử dụng Tác phẩm theo phương thức được cho phép theo Khoản 2.1.1 – 2.1.3 cho các Mục đích được cho phép,

trong Thời hạn. Để tránh nhầm lẫn, các giấy phép này bao gồm cả quyền sử dụng thương hiệu, logo và tên thương mại (nếu có) của Bên cung cấp Nội dung được đưa vào Tác phẩm do Bên cung cấp Nội dung cung cấp cho STB, miễn là việc sử dụng này được hạn chế trong phạm vi sử dụng, tái bản và truyền đạt các thương hiệu, logo và tên thương mại này như là những phần không thể tách rời của Tác phẩm.

2.2 Các Mục đích được cho phép được cấp giấy phép theo Khoản 2.1 bao gồm: (a) chia sẻ, truyền đạt và hiển thị Tác phẩm thông qua các nền tảng trực tuyến trên trang web www.visitsingapore.com hoặc bất kỳ trang web nào khác của STB tại một số trang web nhất định (bao gồm các trang web của các văn phòng đại diện thuộc STB), và trên các nền tảng chia sẻ video của STB, bao gồm nhưng không giới hạn, các tài khoản Youtube.com của STB, (b) chia sẻ, truyền đạt và hiển thị Tác phẩm, bằng cách liên kết đến trang web www.visitsingapore.com phù hợp hoặc trang web khác hoặc nếu không thì, trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội của STB, bao gồm nhưng không giới hạn Facebook và Twitter, và (c) cho phép các nhân viên lập trình chia sẻ, truyền đạt và hiển thị Tác phẩm hoặc một phần của Tác phẩm trên trang web và các ứng dụng của các nhân viên lập trình, bằng các giao diện lập trình ứng dụng của nhân viên lập trình (gọi chung là "Các Mục đích được cho phép"). Các Mục đích Được phép này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm qua thông báo bằng văn bản của STB cho Bên cung cấp Nội dung.

2.3 Theo các giấy phép được nêu tại Khoản 2.12.2, mọi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong Tác phẩm ban đầu ("Quyền sở hữu Trí tuệ Cơ sở") sẽ được Bên cung cấp Nội dung giữ lại.

2.4 Các Bên đồng ý rằng mọi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các sửa đổi, thay đổi, và phát triển từ Tác phẩm do STB thực hiện sẽ thuộc về STB, tuân theo sự sở hữu của Bên cung cấp Nội dung đối với Quyền sở hữu Trí tuệ Cơ sở chiếu theo Khoản 2.3.

2.5 "Thời hạn" của Thoả thuận này là 1 năm dương lịch kể từ Ngày có Hiệu lực, nếu STB chọn không gia hạn Thời hạn của Thỏa thuận này thêm 1 năm dương lịch nữa. Tùy chọn này chỉ có thể được STB thực hiện bằng văn bản trước khi kết thúc Thời hạn chấm dứt Thoả thuận này. Nếu tùy chọn này không được STB thực hiện, Thoả thuận này sẽ tự động được gia hạn thêm 1 năm trừ khi có thông báo không gia hạn do STB gửi cho Bên cung cấp Nội dung trước khi kết thúc Thời hạn hiện tại.

2.6 Các Bên đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng và Tuyên bố Bảo mật có trên trang web www.visitsingapore.com (được STB thỉnh thoảng sửa đổi) ("Điều khoản Trang web") sẽ được dùng làm tham chiếu cho Thoả thuận này, và trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều khoản Trang web và Thoả thuận này, các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Bảo đảm

3.1 Bên cung cấp Nội dung bảo đảm và cam kết rằng:

3.1.1 Bên cung cấp Nội dung là chủ sở hữu duy nhất và không bị cản trở đối với mọi bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác trong Tác phẩm;

3.1.2 Bên cung cấp Nội dung có tư cách và thẩm quyền chính đáng để ký kết Thỏa thuận này và không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào trước đó có ảnh hưởng bất lợi đến Thoả thuận này hoặc việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này;

3.1.3 Tác phẩm là tác phẩm gốc của Bên cung cấp Nội dung và thuộc quyền sở hữu duy nhất của Bên cung cấp Nội dung, đang không và sẽ không vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.4 Việc STB và/hoặc bất kỳ đơn vị bên thứ ba và các cơ quan được nhắc đến tại Khoản 2.1.5 (mỗi đơn vị là một "Bên được Cấp phép") sử dụng Tác phẩm chiếu theo các điều khoản của Thoả thuận này sẽ không khiến STB hoặc bất kỳ Bên được Cấp phép nào phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của Bên cung cấp Nội dung hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bản quyền, thương hiệu hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc cho bất kỳ nguyên nhân nào khác;

3.1.5 Tác phẩm không chứa bất kỳ thông tin bảo mật nào hoặc thông tin thuộc quyền sở hữu của Bên cung cấp Nội dung hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.6 Tác phẩm không chứa bất kỳ dữ liệu riêng tư của bất kỳ cá nhân nào;

3.1.7 trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của Bên cung cấp Nội dung, các thông tin trong Tác phẩm là chính xác và cập nhật vào ngày cung cấp cho STB, và Bên cung cấp Nội dung đã nhận được tất cả các sự chấp thuận, các giấy phép và các điều khoản (nếu có) cần thiết để đưa các thông tin về bên thứ ba và hàng hóa/dịch vụ của họ trong Tác phẩm; và

3.1.8 Tác phẩm không chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính khiêu dâm, xúc phạm, trái pháp luật hoặc bôi nhọ và sẽ không khiến STB phải chịu các thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự.

3.2 Bên cung cấp Nội dung phải đảm bảo cho STB và mỗi Bên được Cấp phép và bảo vệ STB và mỗi Bên được Cấp phép để không phải bồi thường bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn, trách nhiệm pháp lý và yêu cầu bồi thường phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm nào được quy định tại Khoản 3 này, bao gồm bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của bên thứ ba cho rằng Tác phẩm vi phạm bản quyền, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba. STB có thể chọn không tải lên hoặc ngừng truyền đạt, hiển thị, công bố Tác phẩm đang hoặc sẽ vi phạm những bảo đảm được nêu tại Khoản 3.1.

4. Bảo mật

4.1 Không Bên nào được tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin bảo mật nào thu được về Bên còn lại vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Thoả thuận này hoặc trong bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến Thoả thuận này.

4.2 Các thông tin bảo mật của một Bên sẽ bao gồm các thông tin mang tính thương mại, kinh doanh, hoạt động, tiếp thị, xuất bản, khai thác, và sáng tạo cũng như kế hoạch trong hiện tại hoặc tương lai, nhưng không bao gồm bất kỳ phần nào của tác phẩm hoặc bất kỳ thông tin nào nằm trong Tác phẩm.

5. Trách nhiệm

STB không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào với Bên cung cấp Nội dung về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn phải chịu hoặc phải gánh lấy phát sinh từ hoặc liên quan đến Khoản 2.1.4 của Thỏa thuận này.

6. Các điều khoản khác

6.1 Thỏa thuận Toàn bộ & Các sửa đổi

6.1.1 Thỏa thuận này là thỏa thuận toàn bộ giữa các Bên và thay thế mọi thoả thuận, các bản trình bày hoặc biên bản giao ước trước đó, và nêu ra tất cả các điều khoản được đồng ý giữa các Bên.

6.1.2 Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với Thoả thuận này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người ký kết có thẩm quyền của mỗi Bên.

6.2 Mối quan hệ của các Bên

Các Bên là các nhà thầu độc lập và không có điều gì trong Thoả thuận này sẽ được coi là cấu thành mối quan hệ lao động, liên danh, liên doanh hoặc quan hệ người ủy quyền-người thừa hành giữa các Bên.

6.3 Chuyển nhượng & Chuyển giao

Mỗi Bên không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này cho một bên thứ ba mà không có văn bản đồng ý của Bên kia.

6.4 Quyền của các Bên thứ Ba

Một cá nhân hoặc đơn vị không phải Bên ký kết Thỏa thuận này sẽ không có quyền theo Đạo luật về Hợp đồng (Quyền của Bên thứ Ba) (Điều 53B) để thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này, bất kể cá nhân hoặc đơn vị đó được xác định theo tên, như một thành viên của một nhóm hoặc trả lời một mô tả cụ thể. Để tránh nhầm lẫn, không có điều gì trong Khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền của bên được chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng được phép của Thoả thuận này.

6.5 Luật điều chỉnh & Thẩm quyền tài phán

6.5.1 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo pháp luật của Singapore.

6.5.2 Các Bên bằng văn bản này đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán không độc quyền của các tòa án tại Singapore.