Scoot
10h ngày 02/04– 2359 ngày 04/04/2019

Scoot tới Singapore chỉ từ US$39!

Bay từ Tp.Hồ Chí Minh tới Singapore từ US$39.

Bay từ Hà Nội tới Singapore từ US$59.

Xem thêm

Điều kiện đi kèm:

Chi tiết xin liên hệ tại www.flyscoot.com. Scoot có quyền thay đổi hoặc hủy các điều kiện và điều khoản áp dụng mà không thông báo trước.