ข้อมูลการเดินทางอย่างปลอดภัย
ประเทศสิงคโปร์เปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว หรือแสดงผลการตรวจโควิด ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็สามารถเข้าประเทศได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (การส่งผลงานโดยผู้ใช้)

โดยการอัปโหลด/การส่งเรื่องราว การอ้างคำพูด ส่วนที่ตัดตอนจากข้อความหรือรูปภาพจากบล็อก ภาพถ่าย และวิดีโอของคุณ ( “ผลงาน”) แสดงว่าคุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ไว้ในที่นี้ ซึ่งจะกลายเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพัน (“ข้อตกลง”) ระหว่างคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (“STB”) กับคุณ (“ผู้มอบเนื้อหา”) ต่อไปนี้ จะขออ้างถึง STB และผู้มอบเนื้อหาแต่ละฝ่ายว่าเป็น “คู่สัญญา” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” นอกจากนี้ คุณยังให้ความยินยอมในที่นี้แก่ STB หรือตัวแทนของ STB ในการเข้าถึงชื่อและอีเมลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงนี้และผลงาน และให้ความยินยอมในการเปิดเผยชื่อของคุณในแพลตฟอร์มและช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อที่ STB จะสามารถระบุชื่อของคุณในผลงาน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้:

1. คำจำกัดความและการตีความ

1.1 ผู้มอบเนื้อหาเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.visitsingapore.com ที่เป็นบุคคลภายนอกอิสระ และเป็นเจ้าของผลงานซึ่งจะถูกนำไปใช้บนเว็บไซต์ www.visitsingapore.com และเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ได้รับอนุญาต (ดังระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อเพิ่มเติมเรื่องราวของสิงคโปร์บนเว็บไซต์ที่ระบุข้างต้นนี้ให้มีเนื้อหาหลากหลายจากเสียงของผู้บริโภคต่าง ๆ

1.2 STB ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิและสิทธิใช้งานในการใช้ผลงานจากผู้มอบเนื้อหา และตกลงที่จะใช้ผลงานนี้เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

1.3 ผู้มอบเนื้อหาตกลงที่จะจัดหาและให้สิทธิใช้งานแก่ STB ในการใช้ผลงานตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

1.4 ในข้อตกลงนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้ (เว้นแต่มีความหมายเป็นอย่างอื่นในบริบทนั้น):

“วันที่มีผลบังคับใช้” หมายถึง วันที่ผู้มอบเนื้อหาได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้โดยการอัปโหลด/ส่งเรื่องราว การอ้างคำพูด ส่วนที่ตัดตอนจากข้อความหรือรูปภาพจากบล็อก ภาพถ่าย และวิดีโอของตนเพื่อการใช้งานของ STB

“ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต” ได้รับการระบุไว้ในข้อ 3.1.4

“จุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต” ได้รับการระบุไว้ในข้อ 2.2

“ระยะเวลา” ได้รับการระบุไว้ในข้อ 2.5

“เขตพื้นที่” หมายถึง ประเทศ ฐานที่ตั้ง และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมดในทั่วโลก

1.5 ในข้อตกลงนี้ เว้นแต่มีความหมายเป็นอย่างอื่นในบริบทนั้น:

1.5.1 การอ้างอิงถึงเพศใดเพศหนึ่งให้รวมถึงเพศอื่นด้วย

1.5.2 มีการใช้หัวข้อเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ส่งผลต่อการตีความข้อตกลงนี้

1.5.3 การอ้างอิงถึงบทกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับรวมถึงการปรับปรุงแก้ไข การรวม การปรับเปลี่ยน การประกาศใช้ใหม่ หรือการตีพิมพ์ซ้ำซึ่งบทกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่มาแทนที่

1.5.4 คำว่า “เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง การสื่อสารใด ๆ ที่ส่งทางจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล

1.5.5 คำว่า “ได้แก่” หรือ “รวมถึง” จะมิได้หมายความว่ามีแต่เฉพาะที่กล่าวมาเท่านั้น และ

1.5.6 คำว่า “บุคคล” รวมถึงบุคคลธรรมดาและองค์กรหรือวิสาหกิจใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปบริษัทหรือไม่ก็ตาม

2. สิทธิใช้งาน

2.1 โดยคำนึงถึงสิทธิในการเผยแพร่ที่ได้รับสำหรับผลงานบนเว็บไซต์ www.visitsingapore.com ผู้มอบเนื้อหาได้อนุญาตในที่นี้เพื่อให้สิทธิและสิทธิใช้งานในเขตพื้นที่ซึ่งไม่สามารถให้สิทธิใช้งานช่วง โดยมีผลตลอดไป ไม่มีเอกสิทธิ์เฉพาะ และปราศจากค่าสิทธิแก่ STB ในการใช้งาน ทำซ้ำ และสื่อสารเกี่ยวกับผลงาน ไม่ว่าจะเป็นผลงานรายบุคคลหรือของกลุ่ม หรือนำไปรวมกับผลงานอื่น ๆ ของ STB หรือบุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงสิทธิที่จะดำเนินการดังนี้:

2.1.1 จัดเรียง รวบรวม เผยแพร่ และสื่อสารถึงผลงาน และรวมถึงผลงานในงานอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต

2.1.2 รวมไว้ แก้ไข (รวมถึงหากผลงานนั้นละเมิดหรืออาจละเมิดการรับประกันใด ๆ ในข้อ 3 ด้านล่าง) ปรับเปลี่ยนหรือแปลงผลงานให้เป็นหรือไปสู่รูปแบบสื่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงบนเว็บไซต์และพอร์ทัลออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต

2.1.3 ทำซ้ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต

2.1.4 แปลผลงานจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น ๆ และจัดเรียง รวบรวม เผยแพร่ และสื่อสารถึงผลงานที่แปล และรวมผลงานที่แปลเหล่านี้ไว้ในงานอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต โดยที่ข้อความที่แปลนั้นถูกต้องตามดุลยพินิจของ STB แต่เพียงผู้เดียว

2.1.5 ทำซ้ำและสื่อสารถึงผลงานแก่ตัวแทนประชาสัมพันธ์และสำนักงานตัวแทนของ STB และอนุญาตให้พวกเขาใช้ผลงานในลักษณะที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2.1.1 – 2.1.4 เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต และ

2.1.6 ทำซ้ำและสื่อสารถึงผลงานแก่ผู้พัฒนา (และอนุญาตให้พวกเขาใช้ผลงานในลักษณะที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2.1.1 - 2.1.3 เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต)

ในส่วนของข้อกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สิทธิใช้งานดังกล่าวจะรวมถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อการค้า (ถ้ามี) ของผู้มอบเนื้อหา ซึ่งรวมอยู่ในผลงานที่ส่งมอบให้แก่ STB โดยผู้มอบเนื้อหา โดยที่การใช้งานดังกล่าวจะมีข้อจำกัดในการใช้ การทำซ้ำ และการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อการค้าดังกล่าวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

2.2 จุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับการให้สิทธิใช้งานตามข้อ 2.1 มีดังนี้: (ก) การแบ่งปัน การสื่อสาร และการแสดงผลงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ www.visitsingapore.com หรือเว็บไซต์อื่นใดของ STB ที่เว็บเพจที่ระบุ (รวมถึงเว็บเพจของสำนักงานตัวแทนของ STB) และบนแพลตฟอร์มที่แชร์วิดีโอของ STB รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัญชี STB Youtube.com (ข) แบ่งปัน สื่อสาร และแสดงผลงาน ไม่ว่าจะโดยการลิงก์กลับไปที่ www.visitsingapore.com ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บเพจอื่นของเว็บไซต์หรืออื่น ๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ STB รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Facebook และ Twitter และ (ค) การอนุญาตให้ผู้พัฒนาสามารถแบ่งปัน สื่อสาร และแสดงผลงานหรือบางส่วนของผลงานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้พัฒนา โดยผ่านอินเทอร์เฟซที่เขียนโปรแกรมของแอปพลิเคชันของผู้พัฒนา (เรียกรวมกันว่า “จุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต”) จุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดย STB จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้มอบเนื้อหา

2.3 ภายใต้สิทธิใช้งานที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 ผู้มอบเนื้อหาต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในผลงานต้นฉบับ (“Background IP”)

2.4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นในการปรับปรุงแก้ไข การปรับเปลี่ยน และผลงานดัดแปลงของผลงานซึ่งดำเนินการโดย STB จะตกเป็นของ STB ภายใต้ความเป็นเจ้าของ Background IP ของผู้มอบเนื้อหาซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.3

2.5 “ระยะเวลา” ของข้อตกลงนี้จะมีผล 1 ปีตามปฏิทินนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ หาก STB ตัดสินใจว่าจะไม่ต่ออายุระยะเวลาของข้อตกลงนี้ไปอีก 1 ปีปฏิทิน การตัดสินใจไม่ต่ออายุนี้ขึ้นอยู่กับ STB แต่เพียงผู้เดียว โดยทาง STB จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนที่ข้อกำหนดนี้จะสิ้นสุดลง ซึ่งจะเป็นการยุติข้อตกลงนี้ หาก STB ไม่ได้ดำเนินการที่จะไม่ต่ออายุ ข้อตกลงนี้จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติไปอีก 1 ปี เว้นแต่มีการแจ้งไม่ต่ออายุโดย STB ไปยังผู้มอบเนื้อหาก่อนที่ข้อกำหนดในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง

2.6 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ข้อกำหนดในการใช้งานและคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.visitsingapore.com (ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวโดย STB) (“ข้อกำหนดของเว็บไซต์”) จะรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงของข้อตกลงนี้ และในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างข้อกำหนดของเว็บไซต์กับข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้มีผลบังคับ

3. การรับประกัน

3.1 ผู้มอบเนื้อหารับประกันและรับรองว่า:

3.1.1 ตนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้อโต้แย้งซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดทั้งหมดในผลงาน

3.1.2 ตนมีสิทธิและอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมในการเข้าทำข้อตกลงนี้ และมิได้มีข้อผูกมัดโดยข้อตกลงก่อนหน้านี้ซึ่งส่งผลทางลบต่อข้อตกลงนี้หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้

3.1.3 ผลงานนี้เป็นงานต้นฉบับของผู้มอบเนื้อหา และเป็นของผู้มอบเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ผลงานนี้มิได้และจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอกใด ๆ

3.1.4 การใช้ผลงานเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้โดย STB และ/หรือองค์กรและตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอกใด ๆ ที่อ้างถึงในข้อ 2.1.5 (“ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต” แต่ละราย) จะไม่ทำให้ STB หรือฝ่ายที่ได้รับอนุญาตใช้งานถูกอ้างสิทธิเรียกร้องใด ๆ โดยผู้มอบเนื้อหาหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือต่อการฟ้องร้องดำเนินคดีอื่นใด

3.1.5 ผลงานไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีกรรมสิทธิ์ของผู้มอบเนื้อหาหรือบุคคลภายนอกอื่น

3.1.6 ผลงานไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ

3.1.7 เท่าที่ผู้มอบเนื้อหาทราบ ข้อมูลในผลงานนี้ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ณ วันที่จัดหาให้แก่ STB และผู้มอบเนื้อหาได้รับการอนุญาต สิทธิใช้งาน และข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมด (ถ้ามี) ในการแสดงบุคคลภายนอกและสินค้า/บริการของพวกเขาในผลงาน และ

3.1.8 ผลงานไม่มีเนื้อหาที่ลามกอนาจาร เป็นการล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสีย และจะไม่ทำให้ STB ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

3.2 ผู้มอบเนื้อหาจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ STB และฝ่ายที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย และจะป้องกัน STB และฝ่ายที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และการเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อ 3 รวมถึงการเรียกร้องสิทธิโดยบุคคลภายนอกในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากส่วนใด ๆ ของผลงาน STB อาจเลือกที่จะไม่อัปโหลดหรือยุติการสื่อสาร แสดง และเผยแพร่ผลงานซึ่งเป็นการหรือจะเป็นการละเมิดการรับประกันในข้อ 3.1

4. การรักษาความลับ

4.1 ทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของอีกฝ่ายที่ตนได้มาไม่ว่าเมื่อใดก็ตามในระหว่างที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ หรือในการเจรจาต่อรองใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ แก่บุคคลภายนอก

4.2 ข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรวมถึงข้อมูลและแผนงานทางการค้า ธุรกิจ การปฏิบัติงาน การตลาด การเผยแพร่ การใช้ประโยชน์และข้อมูลและแผนงานสร้างสรรค์ใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคต แต่ไม่รวมถึงส่วนใด ๆ ของผลงานหรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในผลงาน

5. ความรับผิด

STB ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้มอบเนื้อหาไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อ 2.1.4 ของข้อตกลงนี้

6. เบ็ดเตล็ด

6.1 ข้อตกลงทั้งหมดและการแปรผัน

6.1.1 ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และมีผลเหนือข้อตกลง การรับรอง หรือคำสัญญาใด ๆ ก่อนหน้านี้ และระบุถึงข้อกำหนดทั้งหมดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน

6.1.2 การปรับปรุงแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

6.2 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาสองฝ่าย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับจ้างที่เป็นอิสระและไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าเป็นการว่าจ้าง การเป็นหุ้นส่วนกัน การร่วมทุน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะผู้มอบฉันทะกับตัวแทนระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

6.3 การมอบหมายและการแปลงสภาพ

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องไม่มอบหมายหรือแปลงสภาพสิทธิและข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

6.4 สิทธิของบุคคลภายนอก

บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) (Cap. 53B) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวได้รับการระบุชื่อ ในฐานะสมาชิกของประเภทหรือในการตอบคำอธิบายบางอย่างหรือไม่ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีข้อความใดในข้อนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับโอนข้อตกลงนี้

6.5 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

6.5.1 ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและต้องได้รับการตีความโดยเป็นไปตามกฎหมายแห่งสิงคโปร์

6.5.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลสิงคโปร์ที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไป