Singapore Tourism Board
STB - Gold Singapore
ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562

สายช้อปอย่าช้า รีบบินไปช้อปที่สิงคโปร์วันนี้ โปรดี แถมมีสิทธิ์รับทองคำ รวมมูลค่ากว่าแสนบาท จองเลย!

ใบเสร็จช้อปปิ้งทุกใบมีค่า เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าในประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2562 และเก็บใบเสร็จตัวจริงที่มีสกุลเงินเป็นดอลล่าร์สิงคโปร์ส่งมาที่สำนักงานของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ คนที่มียอดช้อปปิ้งสูงสุดในช่วงเวลาของแคมเปญ 3 ท่านจะได้รับทองคำแท่ง 3 บาท 1 รางวัล, 2 บาท 1 รางวัล และ 1 บาท 1 รางวัล ตามลำดับ รวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

#ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ #PassionMadePossible #Collector

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ใบเสร็จตัวจริงสำหรับการช้อปปิ้งสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการซื้อบัตรท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สายการบิน ประกัน ยาและค่ารักษาพยาบาล บัตรกำนัล สปา เสริมความงาม และการสันทนาการอื่นๆ โดยใบเสร็จต้องออกจากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าในประเทศสิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ ภายในวันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562

2. ไม่สามารถใช้สลิปบัตรเครดิต หรือการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนใบเสร็จตัวจริงได้

3. รวบรวมใบเสร็จตัวจริง พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ส่งมาที่การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ยูนิต 1702-1703 อาคารสาทรแสควร์ ชั้น 17 เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500 โดยจะต้องส่งถึงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ไม่เกินวันที่ 15 ต.ค. 2562

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถส่งใบเสร็จเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งครั้งตลอดแคมเปญ แต่สามารถรวบรวมใบเสร็จจากการเดินทางไปสิงคโปร์หลายครั้งได้ ทั้งนี้ยอดรวมจากใบเสร็จการช้อปปิ้งที่ส่งมาร่วมกิจกรรมต่อท่าน จะต้องไม่ต่ำกว่า 500 ดอลล่าร์สิงคโปร์

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 ท่านที่มียอดช้อปปิ้งที่สิงคโปร์สูงสุด 3 ลำดับแรกในช่วงเวลาของแคมเปญจะได้รับทองคำแท่ง 3 บาท 1 รางวัล, 2 บาท 1 รางวัล และ 1 บาท 1 รางวัล ตามลำดับ รวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

7. การท่องเที่ยวสิงคโปร์จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 31 ต.ค. 62 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงที่ระบุชื่อ นามสกุลตรงกับสำเนาที่ส่งมาพร้อมใบเสร็จ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบจะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้ ทั้งนี้ ต้องมารับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น

9. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการบันทึกภาพในการรับรางวัล และอนุญาตให้ใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นใดในการประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน

10. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. พนักงาน และ/หรือลูกจ้าง และ/หรือบุคคลในครอบครัว ญาติ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ บริษัทตัวแทนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรม และบริษัทในเครือดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล