Điều khoản Sử dụng

Thông tin Pháp lý chung

Tổng cục Du lịch Singapore (“STB”) duy trì website này và các website khác để thuận tiện cho công chúng (“website”). Khi truy cập và sử dụng thông tin và/hoặc tài liệu được tải xuống từ các website, bạn đồng ý tuân thủ vô điều kiện những điều khoản sử dụng dưới đây (gọi tắt là "Điều khoản Sử dụng") và các điều khoản hoặc thông báo cụ thể của STB có trong các trang web STB tương ứng mà bạn đang truy cập. Những điều khoản này có thể được cập nhật và sửa đổi khi cần thiết theo toàn quyền quyết định của STB. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng trên các website, và việc bạn sử dụng các website sau khi những thay đổi đó được đăng sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi. Do đó, bạn nên đọc kỹ Điều khoản Sử dụng mỗi khi truy cập vào các website.

Trong trường hợp có bất kỳ nội dung nào không nhất quán giữa các Điều khoản Sử dụng, và STB có bất kỳ điều khoản hoặc thông báo cụ thể nào trên bất kỳ website nào của STB thì các điều khoản hoặc thông báo cụ thể đó sẽ được áp dụng.

Sử dụng Nội dung có Bản quyền

Tất cả các nội dung biên tập, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, logo, âm thanh và các tác phẩm đa phương tiện khác trên các website (gọi chung là "Nội dung") được bảo vệ bởi quyền sở hữu, quyền tác giả, các luật khác và/hoặc các hiệp ước quốc tế, và được sở hữu bởi, cấp phép cho hoặc kiểm soát bởi STB, trừ khi có tuyên bố khác. Không được sao chụp, sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, bắt chước hoặc phân phối nội dung bằng cách khác, bất kể dưới hình thức toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép bằng văn bản của STB hoặc chủ sở hữu quyền tác giả tương ứng nếu có tuyên bố khác ("tuyên bố về bản quyền").

Mặc dù vậy, STB cho phép sử dụng Nội dung rõ ràng nếu : -

(1) có xuất hiện tuyên bố về bản quyền ở trên;

(2) Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin, phi thương mại và cá nhân và sẽ không được sao chép hoặc đăng tải trên bất kỳ máy tính nối mạng hay phát tán trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, HOẶC, nếu nội dung chưa được cung cấp bởi một đối tác nội dung của STB, Nội dung đó được sử dụng bởi một nhân viên lập trình để phát triển giao diện lập trình ứng dụng và được chia sẻ, truyền đạt và hiển thị trên các trang web và các ứng dụng của nhân viên lập trình dưới hình thức toàn bộ hoặc một phần; và

(3) Nếu Nội dung đang được sử dụng chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, phi thương mại và cá nhân, không được thực hiện thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi đối với Nội dung theo bất kỳ phương thức nào và chỉ có một bản sao của Nội dung được tải về một máy tính duy nhất.

Việc sử dụng Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép bằng văn bản của STB hoặc chủ sở hữu tác quyền tương ứng, và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng.

Tất cả phần mềm và tài liệu kèm theo được cung cấp để tải xuống từ các website của STB đều là sản phẩm có bản quyền của STB và/hoặc nhà cung cấp. Quyền sở hữu phần mềm và các tài liệu kèm theo do chủ sở hữu bản quyền nắm giữ và bạn có giấy phép để sử dụng phần mềm và tài liệu đi kèm. Việc sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận cấp phép. Hãy đọc thỏa thuận quyền sử dụng kèm theo mỗi sản phẩm nếu có và thể hiện bạn đồng ý với những điều khoản đó trước khi tải xuống.

Thiết kế và bố cục của các website được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật khác và không được phép sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung này. Không được sao chép hoặc truyền tải logo, đồ họa, âm thanh, hình ảnh hoặc công cụ tìm kiếm nào từ các website trừ khi được sự cho phép rõ ràng của STB.

Biểu tượng và Nhãn hiệu

Hình ảnh biểu tượng Sư tử biển và logo thương hiệu của STB (gọi chung là "Biểu tượng"), được bảo hộ bởi Đạo luật Tổng cục Du lịch Singapore (Chương 305B), và bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các Biểu tượng hoặc việc nhái lại gần giống các biểu tượng này đều cấu thành tội có thể bị xử phạt theo luật pháp.

Các nhãn hiệu, logo hay thương hiệu của STB được sử dụng trên các website có thể là những nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của STB. Sản phẩm và các tên công ty khác được nhắc đến trong tài liệu này cũng có thể là những nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.

STB và/hoặc các chủ sở hữu có liên quan nhất quyết sẽ khởi kiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tên, các Biểu tượng, Nhãn hiệu và các nhãn hiệu khác của STB được đề cập trong tài liệu này. Tất cả các quyền không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo hộ bởi STB.

Tuyên bố miễn trừ Cam đoan và Trách nhiệm

Mặc dù STB đã thực hiện mọi nỗ lực ở mức độ hợp lý để đảm bảo rằng các thông tin chứa trong các website đã được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, nhưng STB cung cấp Nội dung và thông tin trên các website trên cơ sở "hiện có" mà không có bất kỳ đảm bảo nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, STB không bảo đảm và từ chối tất cả bảo đảm và ngụ ý bảo đảm bao gồm các bảo đảm về tính chính xác, đúng đắn, độ tin cậy, tính kịp thời, không vi phạm, quyền, khả năng thương mại, chất lượng và sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của Nội dung. Chúng tôi khuyến nghị người sử dụng nên liên lạc trực tiếp với các đơn vị hoặc cá nhân có liên quan để xác nhận bất kỳ thông tin nào trong Nội dung mà họ muốn sử dụng.

Bất kỳ nội dung tham khảo nào do STB đưa ra trong các website này về bất kỳ công ty hoặc đơn vị nào, hoặc về các dịch vụ hay sản phẩm của họ, đều không phải là chứng nhận hay ngầm hiểu là chứng nhận về chất lượng hoặc sự phù hợp cho mục đích của công ty hoặc đơn vị đó, cũng như các dịch vụ hay sản phẩm của họ.

Trong mọi trường hợp, STB đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, cho dù gây ra theo cách nào, là kết quả (trực tiếp hoặc gián tiếp) của việc sử dụng các website, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc là hậu quả do mất khả năng sử dụng, mất dữ liệu hay lợi nhuận, cho dù trong hành động theo hợp đồng, do bất cẩn hoặc hành động gây hại khác, và bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phải chịu (i) phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, những lời tục tĩu, vi phạm, có tính xúc phạm, trái pháp luật hoặc thông tin nhằm bôi nhọ và các tài liệu trong Bài gửi (được định nghĩa dưới đây) hoặc Nội dung được tạo ra bởi và thuộc về các bên thứ ba không phải là STB, (ii) là kết quả của việc sử dụng Nội dung chứa trong hoặc có sẵn từ các website, và (iii) là kết quả của việc sử dụng các website. STB miễn trừ bất kỳ bảo đảm nào cho rằng Nội dung có sẵn thông qua các website hoặc bất kỳ chức năng đi kèm sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sai sót sẽ được sửa chữa hoặc các website và máy chủ đang và sẽ không bị nhiễm tất cả các loại virus và/hoặc các mã, chương trình hoặc macro độc, có tính phá hoại hoặc làm hư hại khác.

Nội dung chứa trong hoặc xuất bản trên các website có thể thiếu chính xác hoặc có chứa lỗi đánh máy. Các thông tin trong tài liệu này sẽ được bổ sung sửa đổi định kỳ. STB (có hoặc không có sự hướng dẫn của các đơn vị liên quan) có thể thay đổi hoặc cải thiện, hoặc cập nhật Nội dung bất cứ lúc nào, và bảo lưu quyền được sửa đổi các website khi cần thiết.

Liên kết tới và từ các trang web của Bên thứ ba, và Nguồn cấp trang web

Các liên kết trong các website có thể cho phép bạn rời khỏi website để tới trang web của bên thứ ba. Các website cũng có thể có những nguồn cấp trang web chứa nội dung từ trang của bên thứ ba. Các trang được liên kết hoặc nguồn cấp trang web không thuộc quyền kiểm soát của STB và STB không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết, bất kỳ nguồn cấp trang web nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong các trang được liên kết và nguồn cấp trang web đó, hay bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang hoặc nội dung từ nguồn cấp trang web đó. STB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào bạn phải chịu hoặc phát sinh khi truy cập vào các website và nội dung dẫn lại, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đặt chỗ nào đối với dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua các website đó. Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết, nội dung và đường dẫn trên các nguồn cấp trang web và truy cập vào các website được liên kết đó. STB chỉ cung cấp các đường dẫn và nội dung đăng lại từ trang khác này để thuận tiện cho người sử dụng, và không được hiểu như một chứng nhận cho các trang được liên kết và liên kết từ nội dung đăng lại. Trong mọi trường hợp, STB sẽ không được coi là liên đới hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, phù hiệu hoặc các thiết bị khác được sử dụng hoặc xuất hiện trên các website mà các website được tạo liên kết đến hoặc trong bất kỳ nội dung nào của nguồn cấp trang web.

Bạn có thể lưu vào bộ nhớ cache, tạo liên kết đến và điều chỉnh các website hoặc bất kỳ Nội dung nào, nhưng STB bảo lưu mọi quyền để vô hiệu hóa bất kỳ liên kết nào đến hoặc những điều chỉnh đối với bất kỳ website nào có chứa tài liệu hoặc thông tin vi phạm, tục tĩu, xúc phạm, bất hợp pháp hoặc mang tính chất phỉ báng, hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin không phù hợp nào khác.

Trang web của bên thứ ba có thể yêu cầu liên kết hồ sơ của bạn trên các website với hồ sơ trên website của bên thứ ba khác hoặc đăng nhập vào một trang web của bên thứ ba khác để liên kết hồ sơ của bạn trên trang web bên thứ ba đó với các website. Bạn không bắt buộc phải làm như vậy và bạn có thể vô hiệu hóa quyết định cho phép thông tin này được liên kết bất cứ lúc nào.

Thông tin do Người dùng gửi

Bằng việc gửi nội dung cho các website bằng cách đăng tải trên các website này hay bằng cách nào khác, bao gồm bất kỳ câu chuyện, trích dẫn lời nói, trích đoạn văn bản hoặc hình ảnh, ảnh và video chứa trong bất kỳ bài gửi nào (gọi chung là "Bài gửi"), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện cấp phép về nội dung đối với bài gửi người dùng (gọi là "Cấp phép về Nội dung"). Bạn chấp nhận rằng STB có toàn quyền quyết định trong việc chọn sử dụng và ghi nhận tác giả đối với Bài gửi của bạn. Thêm nữa, bạn cấp cho STB quyền theo đuổi kiện tụng bất kỳ người nào hoặc đơn vị nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của STB trong Bài gửi khi họ vi phạm Điều khoản sử dụng này. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng các Bài gửi không có chứa thông tin bảo mật. STB bảo lưu quyền, và có toàn quyền quyết định, trong việc loại bỏ, sàng lọc hoặc chỉnh sửa mà không cần thông báo bất kỳ Bài gửi nào đã được đăng hoặc được lưu trữ trên các website tại bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ lý do nào, và STB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn bạn phải chịu hoặc chấp thuận do việc loại bỏ hoặc chỉnh sửa đó. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hay phản đối nào với các Nội dung trên các website của chúng tôi, hoặc nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào được đăng trên các website vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà bạn nắm giữ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức thông qua các hình thức liên lạc có đăng trên các website, và STB sẽ nỗ lực ở mức độ hợp lý để điều tra các khiếu nại, phản đối hoặc ý kiến phản hồi, và loại bỏ các Nội dung liên quan tùy theo toàn quyền quyết định của STB.

Cam kết Bảo mật

Tuyên bố bảo mật của STB áp dụng cho tất cả các dịch vụ, công nghệ và các ứng dụng đăng tải trên các website. Bằng cách sử dụng và truy cập các dịch vụ, công nghệ và các ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi cam kết bảo mật của STB.

Luật điều chỉnh

Những website này (không bao gồm các trang thứ ba được liên kết tới) được STB điều hành từ các văn phòng ở Singapore và các quốc gia khác trên thế giới. Có thể truy cập website này từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà công nghệ cho phép. Tuy nhiên, bằng cách truy cập các website này, bạn đồng ý rằng tất cả các lượt truy cập và sử dụng các website và Nội dung, và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được chi phối bởi, và diễn giải theo, pháp luật của nước Cộng hòa Singapore. Theo tài liệu này, bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán không độc quyền của các tòa án tại Singapore.

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng cụ thể đối với các Ấn phẩm Thống kê hoặc các Ấn phẩm khác đã tải về

STB và bất kỳ nhân viên, người phục vụ hay đại lý sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào cho bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào do bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu cung cấp trong dữ liệu thống kê hoặc các ấn phẩm khác trên các website, cho dù những thiệt hại đó xảy ra do tin tưởng hay không tin tưởng vào dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu đó.

Dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ dữ liệu thống kê hoặc các ấn phẩm khác của STB chỉ được cung cấp để phục vụ các mục đích sử dụng phi thương mại của riêng bạn. Bạn có thể truy cập thông tin từ

(1) một bản sao có thể đọc được trên máy, và

(2) một bản in của dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc dẫn chứng bằng tài liệu tải về từ dữ liệu thống kê hoặc các ấn phẩm khác của STB để tra cứu, tham khảo và nghiên cứu cho mục đích cá nhân.

Bạn không được cung cấp, bán lại, phân phối lại, phát lại hay nhượng lại bất kỳ dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ các website của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nào khác. Bạn cũng không được phỏng theo, thay đổi, sửa chữa, biên tập hoặc thực hiện những thao tác khác ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ những website này dưới bất kỳ hình thức và biện pháp nào. Dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ trang này được cung cấp chỉ để cho bạn sử dụng cho những mục đích không phỉ báng, trái pháp luật hoặc những mục đích sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của STB. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, bạn chấp nhận đền bù đầy đủ mọi thiệt hại và yêu cầu bồi thường đối với STB do bạn sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu tải xuống từ các website này.

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu từ dữ liệu thống kê hoặc các ấn phẩm khác của STB cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào hay dưới bất kỳ hình thức nào khác với nội dung nêu trên, trước hết hãy viết thư đề nghị để STB chấp thuận bằng văn bản rõ ràng.

Quyền truy cập

STB bảo lưu mọi quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào các website đối với bất kỳ cá nhân cụ thể nào, hoặc chặn quyền truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể vào các website bất kỳ lúc nào mà không cần nêu bất kỳ lý do nào.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào để can thiệp hoặc cố tình can thiệp vào hoạt động bình thường của các website, sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập dữ liệu (spider), thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ trang nào trong các website hoặc Nội dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của STB và thực hiện bất kỳ hành động nào buộc các máy chủ của STB phải tải một lượng lớn không cân xứng hoặc không hợp lý.