วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019)
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศใช้มาตรการหลายรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสเข้ามาในสิงคโปร์ และการแพร่กระจายในชุมชน

เนื่องจากสถานการณ์ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์จึงยังคงบังคับใช้มาตรการดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้มาเยือน

 1. ผู้มาเยือนระยะสั้น (ไม่ว่าจะเดินทางมาจากที่ใดในโลก) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ
  หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์
  และสิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าของเรือสำราญทุกประเภท

 2. ประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวร และผู้ที่ถือใบอนุญาตระยะยาว1
  ซึ่งเดินทางกลับมายังประเทศสิงคโปร์จะได้รับคำสั่งให้กักกันตัวเองในพื้นที่ที่กำหนดตามคำสั่งให้กักตัวในที่พัก (Stay Home Notice หรือ SHN) เป็นเวลา 14 วัน
  สำหรับผู้ที่ได้เดินทางกลับมายังสิงคโปร์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน SHN โทร +65 6812 5555

 3. ผู้ที่เดินทางกลับมายังประเทศสิงคโปร์ จะต้องส่งคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ SG Arrival Card (SGAC) e-Service2 ก่อนเดินทางเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สามารถดาวน์โหลดแอปลิเคชั่น SGAC e-service ได้ฟรีบน Apple AppStore และ Google Play ผู้ที่เดินทางสามารถส่งคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพได้นานที่สุด 3 วันก่อนเดินทางมาถึงสิงคโปร์ ผู้แจ้งความเท็จจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโรคติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางสามารถดูได้จากเว็บไซต์ MOH (www.moh.gov.sg/covid-19)

 4. ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน (work pass)
  และผู้ติดตามจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในสิงคโปร์เฉพาะในกรณีที่ทำงานในภาคส่วนที่จำเป็น เช่น สาธารณสุข และการขนส่ง ชาวมาเลเซียที่มีใบอนุญาตทำงาน (work permit) ในสิงคโปร์
  จะยังคงสามารถทำงานในสิงคโปร์ได้ในช่วงเวลานี้ โดยมีการจัดเตรียมที่พักที่เหมาะสม

 5. ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในสิงคโปร์ควรสังเกตอาการของตนอย่างใกล้ชิด และเข้าพบแพทย์ทันที เมื่อรู้สึกเป็นไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือเจ็บคอ

 6. หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว หมั่นตรวจสอบอาการของตนเอง
  และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับการวางแผนการเดินทาง
  โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อประเทศ/ภูมิภาค และมาตรการควบคุมเขตพรมแดน

ประวัติการเดินทาง
ในประเทศ/ภูมิภาค

สำหรับผู้พำนักในสิงคโปร์
และผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาว

สำหรับผู้มาเยือนระยะสั้น

ทุกประเทศ

กักตัวเองในที่พัก 14 วัน (SHN)

ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน (work pass) และผู้ติดตาม, ผู้ถือใบอนุญาตระยะยาว, ผู้ถือวีซ่านักเรียน รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือพำนักระยะยาวจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (MOM/ICA) ก่อนเดินทางมายังสิงคโปร์

ไม่อนุญาตให้เข้า หรือเดินทางผ่านประเทศ
หรือเดินทางผ่านประเทศ


1 ใบอนุญาตระยะยาว รวมถึงใบอนุญาตทำงาน, Student’s Pass, Dependent’s Pass และ Long-Term visit pass
2 ใบตม.ขาเข้าและขาออกแบบกระดาษได้ถูกยกเลิกแล้ว ในภายหน้าหากมีการอนุญาตให้เดินทางแล้ว ผู้มาเยือนระยะสั้นจะต้องกรอกข้อมูลขาเข้าและขาออก ผ่านทางระบบออนไลน์ SGAC e-Service แทน