Sands Expo® และศูนย์การประชุมที่มีพื้นที่จัดกิจกรรม 120,000 ตารางเมตรสามารถรองรับบูธจัดนิทรรศการ 2,000 แห่งในขณะที่ห้องประชุม 250 ห้องสามารถรองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 45,000 คน