บริษัทที่ผ่านการอนุมัติที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจาก AIF จะมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีสองเท่า (DTD) ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถหักลดค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่ต้องเสียภาษีของพวกเขาได้ ผู้สมัครอาจได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200 เปอร์เซ็นต์ได้จากค่าใช้จ่ายที่ผ่านเกณฑ์สูงถึง S$100,000 ต่อปีของการประเมิน (YA) โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก SECB

เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • ต้องเป็นบริษัทที่มีที่ตั้งหรือมีสถานประกอบการถาวรในสิงคโปร์
  • ขณะนี้ ไม่ได้มีการลดหย่อนภาษีใด ๆ ภายใต้กฎหมายแรงจูงใจการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Expansion Incentives Act) หรือ กฎหมายการบรรเทาภาษีเงินได้ (Relief from Income Act) และ
  • ทำการจัดแสดงในงานแสดงสินค้าภายในประเทศที่ได้รับอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณา ได้แก่

  • ต้นทุนค่าเช่า / ก่อสร้าง / ออกแบบ
  • ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ (เช่น การพิมพ์โบรชัวร์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม โฆษณา สื่อมัลติมีเดีย ป้ายแบนเนอร์/โปสเตอร์)
  • ประกันภัยสำหรับการจัดแสดง และ
  • ค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้ซื้อจากต่างประเทศสูงสุด 2 คน (เช่น ตั๋วเครื่องบินและที่พัก) ในช่วงเวลาของกิจกรรม

ธุรกิจต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินเกณฑ์ S$100,000 โปรดทราบว่าจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก SECB เท่านั้น สำหรับธุรกิจที่ต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนที่มากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า S$100,000