Jetstar
จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561

บินตรงสู่สิงคโปร์เริ่มพียง 1,593 บาทต่อเที่ยว

พิเศษกับสายการบิน Jetstar บินตรงสู่สิงคโปร์ ราคาพิเศษเริ่มเพียง 1,593 บาทต่อที่ยว

เดินทาง: 5 มีนาคม –30 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
  • ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนปลงราคาและ/ หรือเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า