Jetstar
จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560

บินตรงสู่สิงคโปรเริ่มพียง 1,593 บาทต่อเที่ยว

พิเศษกับสายการบิน Jetstar บินตรงสู่สิงคโปร์ ไปเที่ยวแบบดีต่อใจ ราคาพิเศษ 1,593 บาทต่อที่ยว

เดินทาง: 1 พฤศจิกายน –31 ธันวาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้

- ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

- สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนปลงราคาและ/ หรือเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า