3D2N Tour Singapore Lah!
จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์แบบสะดวกสบาย พร้อมตั๋วเครื่องบิน จัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวเลือกวันเดินทางได้อิสระ พิเศษแถมฟรี! บัตรรับประทานข้าวมันไก่แสนอร่อย

อัตรานี้รวม*

-  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)
-  ค่ารถรับ/ส่งสนามบิน (seat-in-coach)
-  ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ที่ Fragrance Crystal หรือเทียบเท่า
-  ฟรี Voucher ข้าวมันไก่ สิงคโปร์
-  ค่ารถนำเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม (join)
-  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 15 กก.
-  ราคาพิเศษขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างของสายการบิน หรือห้องว่างของโรงแรมที่ระบุไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Customer Service Center
โทร +(66) 02 2481045 หรือ Hotline +(66) 086 3669329


- ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ

- สามาถตรวจราคา, สถานะที่ว่าง, วันเดินทาง, หรือรายละเอียดแพ็คเกจได้ที่ Customer Service Center*