Singapore Airlines
เปิดจอง: 26 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม
เดินทาง: 26 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2560

โปรฯ คุ้มจากสายการบิน Singapore Airlines
ไป-กลับสิงคโปร์ เริ่มต้น 5,900 บาท

จองตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน Singapore Airlines ตอนนี้ รับฟรี!! Shopping Voucher มูลค่า S$20 จากห้าง ION Orchard 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ราคาที่โฆษณาเป็นราคาตั๋วไป-กลับต่อท่าน รวมค่าตั๋วโดยสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยและอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม มีผล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

- สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 150  ดอลลาร์สิงคโปร์ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกคือ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ

- อัตราค่าโดยสารสำหรับชั้นประหยัดไม่อนุญาตให้ยกเลิกชื่อเปลี่ยนและการจองใหม่ ตั๋วไม่ได้รับการรับรอง / ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้

- มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ